مایکل نورتون: چگونه شادی بخریم

متن سخنرانی :
خب امروز می خوام در مورد پول و شادی صحبت کنم که دو چیزی هستند که خیلی از ما وقت زیادی را به فکر کردن در مورد اینها صرف می کنیم، که چگونه اونو بدست بیاریم یا چگونه بیشتر کنیم. که دو چیزی هستند که خیلی از ما وقت زیادی را به فکر کردن در مورد اینها صرف می کنیم، که چگونه اونو بدست بیاریم یا چگونه بیشتر کنیم. که دو چیزی هستند که خیلی از ما وقت زیادی را به فکر کردن در مورد اینها صرف می کنیم، که چگونه اونو بدست بیاریم یا چگونه بیشتر کنیم. این عبارت در خیلی از ما تنیده شده . خُب ما این را در مذهب و یا کتاب خود آموز میبینیم که پول نمیتونه شادی بخرد. خُب ما این را در مذهب و یا کتاب خود آموز میبینیم که پول نمیتونه شادی بخرد. در حقیقت امروز میخواهم نشان دهم که این اشتباه. ( خنده تماشاگران) من در مدرسه تجارت هستم، و این کاریه که ما میکنیم. خُب این اشتباه، و در حقیقت اگر شما اینطور فکر میکنید، شما در واقع پول را درست خرج نمیکنید. خُب این اشتباه، و در حقیقت اگر شما اینطور فکر میکنید، شما در واقع پول را درست خرج نمیکنید. خُب اگر این به جای اینکه پول را به روشی که معمولا خرج میکنید به روش دیگری خرج کنید ممکنه یه کمی بهتر عمل کنه. خُب اگر این به جای اینکه پول را به روشی که معمولا خرج میکنید به روش دیگری خرج کنید ممکنه یه کمی بهتر عمل کنه. خُب اگر این به جای اینکه پول را به روشی که معمولا خرج میکنید به روش دیگری خرج کنید ممکنه یه کمی بهتر عمل کنه. قبل از اینکه به شما راهی که میتونید اون را خرج کنید و اون برای شما شادی بیاره را بگم ، اجازه دهید راجع به راه هایی که معمولا ما پول را خرج میکنیم و در حقیقت برامون شادی نمیآره کمی فکر کنیم. قبل از اینکه به شما راهی که میتونید اون را خرج کنید و اون برای شما شادی بیاره را بگم ، اجازه دهید راجع به راه هایی که معمولا ما پول را خرج میکنیم و در حقیقت برامون شادی نمیآره کمی فکر کنیم. قبل از اینکه به شما راهی که میتونید اون را خرج کنید و اون برای شما شادی بیاره را بگم ، اجازه دهید راجع به راه هایی که معمولا ما پول را خرج میکنیم و در حقیقت برامون شادی نمیآره کمی فکر کنیم. ما یه آزمایش طبیعی داشتیم. خُب CNN، مدتی پیش این مقاله جالبی در مورد اینکه برای مردمی که برنده لاتاری میشوند چه اتفاقی میافته نوشت . خُب CNN، مدتی پیش این مقاله جالبی در مورد اینکه برای مردمی که برنده لاتاری میشوند چه اتفاقی میافته نوشت . معلوم شد که مردم فکر میکنند که وقتی که لاتاری را ببرند زندگیشون فوق العاده میشه. این مقاله درباره اینکه زندگشیون خراب میشه است. خُب چیزی که برای برندگان لاتاری اتفاق میافته اینه ، اول اینکه، آنها همه پول را خرج میکنند و بدهکار میشن، دوم اینکه ، همه دوستان و همه کسانی که اونها تو زندگشون دیدند اونها را پیدا میکنند و به خاطر پول ترکشون میکنند خُب چیزی که برای برندگان لاتاری اتفاق میافته اینه ، اول اینکه، آنها همه پول را خرج میکنند و بدهکار میشن، دوم اینکه ، همه دوستان و همه کسانی که اونها تو زندگشون دیدند اونها را پیدا میکنند و به خاطر پول ترکشون میکنند خُب چیزی که برای برندگان لاتاری اتفاق میافته اینه ، اول اینکه، آنها همه پول را خرج میکنند و بدهکار میشن، دوم اینکه ، همه دوستان و همه کسانی که اونها تو زندگشون دیدند اونها را پیدا میکنند و به خاطر پول ترکشون میکنند خُب چیزی که برای برندگان لاتاری اتفاق میافته اینه ، اول اینکه، آنها همه پول را خرج میکنند و بدهکار میشن، دوم اینکه ، همه دوستان و همه کسانی که اونها تو زندگشون دیدند اونها را پیدا میکنند و به خاطر پول ترکشون میکنند در حقیقت این روابط اجتماعیشون را هم خراب میکنه. خُب اونها بدهی بیشتر و ارتباطالت دوستی بدتری از پیش از اینکه لاتاری را ببرند ، دارند. خُب اونها بدهی بیشتر و ارتباطالت دوستی بدتری از پیش از اینکه لاتاری را ببرند ، دارند. چیزی که در مورد این مقاله جالب بود این بود که مردم شروع کردند به اظهار نظر کردند راجع به این مقاله، خوانندگان این مقاله. چیزی که در مورد این مقاله جالب بود این بود که مردم شروع کردند به اظهار نظر کردند راجع به این مقاله، خوانندگان این مقاله. و به جای اینکه درباره اینکه چگونه این به اونها کمک کرد تا درک کنند که که این پول منجر به شادی برای اونها نمیشه، همه فوری شروع به گفتن ، " میدونی اگر من لاتاری برنده میشدم ،چکار میکردم" و در مورد کاری میخواستند که بکنند، خیال بافی میکردند. و به جای اینکه درباره اینکه چگونه این به اونها کمک کرد تا درک کنند که که این پول منجر به شادی برای اونها نمیشه، همه فوری شروع به گفتن ، " میدونی اگر من لاتاری برنده میشدم ،چکار میکردم" و در مورد کاری میخواستند که بکنند، خیال بافی میکردند. و به جای اینکه درباره اینکه چگونه این به اونها کمک کرد تا درک کنند که که این پول منجر به شادی برای اونها نمیشه، همه فوری شروع به گفتن ، " میدونی اگر من لاتاری برنده میشدم ،چکار میکردم" و در مورد کاری میخواستند که بکنند، خیال بافی میکردند. و به جای اینکه درباره اینکه چگونه این به اونها کمک کرد تا درک کنند که که این پول منجر به شادی برای اونها نمیشه، همه فوری شروع به گفتن ، " میدونی اگر من لاتاری برنده میشدم ،چکار میکردم" و در مورد کاری میخواستند که بکنند، خیال بافی میکردند. و به جای اینکه درباره اینکه چگونه این به اونها کمک کرد تا درک کنند که که این پول منجر به شادی برای اونها نمیشه، همه فوری شروع به گفتن ، " میدونی اگر من لاتاری برنده میشدم ،چکار میکردم" و در مورد کاری میخواستند که بکنند، خیال بافی میکردند. در اینجا تنها دوتا از اونا واقعا جالب بود که دربارهاش صحبت کرد. یه نفر نوشت ، " وقتی که من برنده بشم من قصد دارم کوه کوچک خودم را بخرم و یه خونه کوچک در بالای اون داشته باشم." یه نفر نوشت ، " وقتی که من برنده بشم من قصد دارم کوه کوچک خودم را بخرم و یه خونه کوچک در بالای اون داشته باشم." ( خنده تماشاگران) و فرد دیگری نوشت، "من یه وان حمام را پر از پول میکنم وارد اون میشم در حالی که یه سیکار بزرگ میکشم و یه لیوان شامپاین را جرعه جرعه مینوشم." و فرد دیگری نوشت، "من یه وان حمام را پر از پول میکنم وارد اون میشم در حالی که یه سیکار بزرگ میکشم و یه لیوان شامپاین را جرعه جرعه مینوشم." و فرد دیگری نوشت، "من یه وان حمام را پر از پول میکنم وارد اون میشم در حالی که یه سیکار بزرگ میکشم و یه لیوان شامپاین را جرعه جرعه مینوشم." و این بدتره :" سپس یه عکس میگیرم و چند دوجین از اون چاپ براق میکنم. هر کسی که پول بخواد و یا از من اخاذی کنه یه نسخه از عکس را دریافت میکنه نه چیز دیگری را." و این بدتره :" سپس یه عکس میگیرم و چند دوجین از اون چاپ براق میکنم. هر کسی که پول بخواد و یا از من اخاذی کنه یه نسخه از عکس را دریافت میکنه نه چیز دیگری را." و این بدتره :" سپس یه عکس میگیرم و چند دوجین از اون چاپ براق میکنم. هر کسی که پول بخواد و یا از من اخاذی کنه یه نسخه از عکس را دریافت میکنه نه چیز دیگری را." و این بدتره :" سپس یه عکس میگیرم و چند دوجین از اون چاپ براق میکنم. هر کسی که پول بخواد و یا از من اخاذی کنه یه نسخه از عکس را دریافت میکنه نه چیز دیگری را." ( خنده تماشا گران) و تعداد زیادی از این اظهار نظرها دقیقا از این نوع بودند که در حقیقت وقتی آونها این پول را بدست میارن ، این اونها را ضد اجتماعی میکنه. و تعداد زیادی از این اظهار نظرها دقیقا از این نوع بودند که در حقیقت وقتی آونها این پول را بدست میارن ، این اونها را ضد اجتماعی میکنه. و تعداد زیادی از این اظهار نظرها دقیقا از این نوع بودند که در حقیقت وقتی آونها این پول را بدست میارن ، این اونها را ضد اجتماعی میکنه. خُب به شما گفتم که این زندگی مردم را خراب میکنه و دوستانشان تنهایش خواهند گداشت. همچنین معمولا پول ما را بسیار خودخواه میکنه و ما کارهای فقط به خاطر خودمون میکنیم همچنین معمولا پول ما را بسیار خودخواه میکنه و ما کارهای فقط به خاطر خودمون میکنیم خوب شاید دلیل اینکه پول ما را خوشحال و شاد نمیکنه اینه که ما همواره این را در مسیر غلط خرج میکنیم، خوب شاید دلیل اینکه پول ما را خوشحال و شاد نمیکنه اینه که ما همواره این را در مسیر غلط خرج میکنیم، و بهطور خاص ، ما آن را همیشه برای خودمان خرج میکنیم. ما فکر کردیم، که چه اتفاقی میافتاد اگر ما مردم را طوری تربیت میکردیم که پولشون را بیشتر خرج دیگران میکردند. ما فکر کردیم، که چه اتفاقی میافتاد اگر ما مردم را طوری تربیت میکردیم که پولشون را بیشتر خرج دیگران میکردند. خُب به جای اینکه با پولتون ضد اجتماعی باشید، چی می شد اگر با پولتون دوستدار اجتماع میشدید؟ خُب به جای اینکه با پولتون ضد اجتماعی باشید، چی می شد اگر با پولتون دوستدار اجتماع میشدید؟ و ما فکر میکنیم، اجازه بدید که مردم این کار را بکنن و ببینیم چه اتفاقی میافته. خُب اجازه دهید افرادی را داشته باشیم که چیزی را که معمولا انجا م می دهند انجام دهند و پولشون را برای خودشون خرج کنند، خُب اجازه دهید افرادی را داشته باشیم که چیزی را که معمولا انجا م می دهند انجام دهند و پولشون را برای خودشون خرج کنند، و اجازه بدید مردمی را داشته باشیم که پولشون را به دیگران میدهند،و خوشحالی اونها را اندازه گیری کنیم، ببینیم آیا اونها واقعا خوشحالتر میشوند. و اجازه بدید مردمی را داشته باشیم که پولشون را به دیگران میدهند،و خوشحالی اونها را اندازه گیری کنیم، ببینیم آیا اونها واقعا خوشحالتر میشوند. خُب اولین شیوه ای که اینکار رو کردیم. یه روز صبح در شهر ونکوور، ما بیرون از محوطه دانشگاه بریتیش کلمبیا رفتیم و به مردم نزدیک شدیم و گفیتم ، "می خواهی در یک آزمایش شرکت کنی؟" یه روز صبح در شهر ونکوور، ما بیرون از محوطه دانشگاه بریتیش کلمبیا رفتیم و به مردم نزدیک شدیم و گفیتم ، "می خواهی در یک آزمایش شرکت کنی؟" یه روز صبح در شهر ونکوور، ما بیرون از محوطه دانشگاه بریتیش کلمبیا رفتیم و به مردم نزدیک شدیم و گفیتم ، "می خواهی در یک آزمایش شرکت کنی؟" اونها گفتند، "بله." ازشون پرسیدم که چقدر خوشحالند و سپس بهشون یه پاک نامه دادیم. یکی از پاکتها چیزی درش بود که میگفت،" تا ساعت ۵ بعد از ظهرامروز، این پول را خرج خودت کن." یکی از پاکتها چیزی درش بود که میگفت،" تا ساعت ۵ بعد از ظهرامروز، این پول را خرج خودت کن." سپس ماچند مثال براشون زدیم که چگونه میتونن این پول را خرج کنند. بقیه افراد ، در اون روز صبح، یه برگ کاغذ گرفتند که در اون میگفت، " تا ساعت ۵ بعد از ظهر امروز، این پول را برای فرد دیگری خرج کن." بقیه افراد ، در اون روز صبح، یه برگ کاغذ گرفتند که در اون میگفت، " تا ساعت ۵ بعد از ظهر امروز، این پول را برای فرد دیگری خرج کن." ,و داخل پاکت پول بود. ما مبلغ پولی که در پاکت بود را دستکاری کردیم. خُب بعضی از افراد این برگ کاغد را با ۵ دلار پول دریافت کردند. و بعضی از افراد این کاغذ را با ۲۰ دلار پول دریافت کردند. ما اجازه دادیم که اونها روزشون سپری کنند. اونها هر کاری که دلشون خواست را کردند. ما متوجه شدیم که اونا در حقیقت پول را به شیوه ای که ما ازشون خواسته بودیم خرج کردند. در شب ما بهشون زنگ زدیم و پرسیدیم،"پول را چگونه خرج کردند، و چقدر احساس خوشحالی الان میکنند؟" در شب ما بهشون زنگ زدیم و پرسیدیم،"پول را چگونه خرج کردند، و چقدر احساس خوشحالی الان میکنند؟" پول را برای چی خرج کردند؟ خوب اونها دانشجویان زیر لیسانس بودند بنابر این بیشتر اونها پولی را که برای خودشون خرج کرده بودند چیزهایی مانند گوشواره و لوازم آرایش بود. خوب اونها دانشجویان زیر لیسانس بودند بنابر این بیشتر اونها پولی را که برای خودشون خرج کرده بودند چیزهایی مانند گوشواره و لوازم آرایش بود. یه خانوم گفت که او برای خواهرزادش یه حیوان عروسکی خرید. افرادی پول را به بی خانمانان دادند. و تاثیر بزرگ استارباکس. ( خیلیها پول را برای قهوه صرف کرده بودند) ( خنده تماشاگران) خُب اگر ۵ دلار به دانشجوی زیر لیسانس بدهی این مثل یه قهوه براشون میمونه و اونها به طرف استارباکس میدوند و با آخرین سرعتی که میتونن اونا خرج میکنند. خُب اگر ۵ دلار به دانشجوی زیر لیسانس بدهی این مثل یه قهوه براشون میمونه و اونها به طرف استارباکس میدوند و با آخرین سرعتی که میتونن اونا خرج میکنند. اما بعضی از افراد قهوه ای برای خودشون خریدند مثل اونکه همیشه میخریدند، اما افراد دیگر گفتند که اونها قهوه را برای کسی دیگری خریدند. اما بعضی از افراد قهوه ای برای خودشون خریدند مثل اونکه همیشه میخریدند، اما افراد دیگر گفتند که اونها قهوه را برای کسی دیگری خریدند. پس با خرید کاملا مشابه، فقط با به قصد خرید برای خودتون یا به قصد خرید برای یه نفر دیگه. پس با خرید کاملا مشابه، فقط با به قصد خرید برای خودتون یا به قصد خرید برای یه نفر دیگه. پس با خرید کاملا مشابه، فقط با به قصد خرید برای خودتون یا به قصد خرید برای یه نفر دیگه. ما چه چیزی در اخر روز وقتی بهشون تلفن کردیم فهمیدیم ؟ افرادی که پول را برای دیگران خرج کرده بودند خوشحالتر بودند. برای افرادی که پول را برای خودشون خرج کرده بودند ، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. این اونها را کمی هم خوشحال نکرده بود، این کاری برای اونها نکرده بود. و چیز دیگری که ما فهمیدیم این بود که مقدار پول زیاد اهمیتی نداشت. مردم گمان میکردند که ۲۰ دلار بهتر از ۵ دلار خواهد بود. در حقیقت، مهم نیست که چقدر پول خرج میکنی. چیزی که واقعا مهمه اینه که این پول را برای کس دیگری خرج کردی به جای اینکه برای خودت خرج کنی. چیزی که واقعا مهمه اینه که این پول را برای کس دیگری خرج کردی به جای اینکه برای خودت خرج کنی. ما این را بارها و بارها دیدم وقتی پولی را به مردم میدهی که برای دیگران خرج کنند به جای اینکه برای خودتشون خرج کنند اونها خوشحال ترند. ما این را بارها و بارها دیدم وقتی پولی را به مردم میدهی که برای دیگران خرج کنند به جای اینکه برای خودتشون خرج کنند اونها خوشحال ترند. البته، اینها دانشجویان زیر لیسانس در کانادا بودند-- نه نمایندگان بیشتر مردم جهان. البته، اینها دانشجویان زیر لیسانس در کانادا بودند-- نه نمایندگان بیشتر مردم جهان. اونها نسبتا ثروتمند و مرفه و چیزهایی مشابه این هستند ما خواستیم ببینیم این در همه جای دنیا صادق است و یا اینکه فقط در کشورهای ثروتمند. ما خواستیم ببینیم این در همه جای دنیا صادق است و یا اینکه فقط در کشورهای ثروتمند. در حقیقت ما به اُگاندا رفتیم و یه آزمایش کوچک انجام دادیم. خُب تصور کنید ، به جای اینکه فقط از افرادی درکانادا بپرسیم، ما گفتیم" آخرین باری را که شما پول برای خودتان خرج کردید و یا برای افراد دیگر نام ببرید. توصیف کنید که آن چقدر شما را خوشحال کرد؟" خُب تصور کنید ، به جای اینکه فقط از افرادی درکانادا بپرسیم، ما گفتیم" آخرین باری را که شما پول برای خودتان خرج کردید و یا برای افراد دیگر نام ببرید. توصیف کنید که آن چقدر شما را خوشحال کرد؟" خُب تصور کنید ، به جای اینکه فقط از افرادی درکانادا بپرسیم، ما گفتیم" آخرین باری را که شما پول برای خودتان خرج کردید و یا برای افراد دیگر نام ببرید. توصیف کنید که آن چقدر شما را خوشحال کرد؟" و یا در اُگاندا " آخرین باری را که پول برای خودتون و یا برای دیگران خرج کردید را توصیف کنید." و یا در اُگاندا " آخرین باری را که پول برای خودتون و یا برای دیگران خرج کردید را توصیف کنید." سپس دوباره ما از اونها پرسیدیم که چقدر خوشحالند. و چیزی که ما دیدم بسیار شگف انگیز بود چونکه رفتار انسانی جهانیست و عام برای اینکه با پولی که دارید چه میکنید و همچنین تفاوتهای واقعی فرهنگ نیز در آن وجود داره. و چیزی که ما دیدم بسیار شگف انگیز بود چونکه رفتار انسانی جهانیست و عام برای اینکه با پولی که دارید چه میکنید و همچنین تفاوتهای واقعی فرهنگ نیز در آن وجود داره. و چیزی که ما دیدم بسیار شگف انگیز بود چونکه رفتار انسانی جهانیست و عام برای اینکه با پولی که دارید چه میکنید و همچنین تفاوتهای واقعی فرهنگ نیز در آن وجود داره. خُب بطور مثال، یه نفر از اُگاندا این را میگه.او گفت " من به دختری که عاشقشم زنگ زدم" خُب بطور مثال، یه نفر از اُگاندا این را میگه.او گفت " من به دختری که عاشقشم زنگ زدم" خُب بطور مثال، یه نفر از اُگاندا این را میگه.او گفت " من به دختری که با او باشم زنگ زدم" در واقع اونا قرار ملاقات گذاشتند و او میگه که در آخر این قرار ملاقات تا کنون نتونسته اونا بدست بیاره. در واقع اونا قرار ملاقات گذاشتند و او میگه که در آخر این قرار ملاقات تا کنون نتونسته اونا بدست بیاره. این یه مردی از کاناداست. چیزهای خیلی مشابه. " دوست دخترم را برای شام بیرون بردم. به سینما رفتیم. اونجا را زود ترک کردیم. " دوست دخترم را برای شام بیرون بردم. به سینما رفتیم. اونجا را زود ترک کردیم. به اتاق برگشتیم برای... " فقط کیک--- فقط یه تیکه کیک. انسان جهانی-- خُب شما پول برای دیگران خرج میکنی، و با اونها مهربونید. انسان جهانی-- خُب شما پول برای دیگران خرج میکنی، و با اونها مهربونید. شاید شما چیزی تو ذهنتون داشته باشید و شاید هم نداشته باشید. اماسپس ما تفاوت فوق العاده ای را میبینیم خُب به این دو نگاه کنید. این یه خانومی از کانادا. ما گفتیم، " زمانی را که پولی برای دیگری خرج کردی را بگوید." گفت، " من یه هدیه برای مامانم خریدم. ما تا مرکز خرید رانندگی کردم، یه هدیه خریدم، دادم به مامانم." گفت، " من یه هدیه برای مامانم خریدم. ما تا مرگز خرید رانندگی کردم، یه هدیه خریدم، دادم به مامانم." کار بسیار خوبی . این خوبه که هدیه برای افرادی که اونها را میشناسید، بخرید. با این خانم از اگاندا مقایسه کنید. "من داشتم راه میروفتم که یک دوست قدیمی را دیدم که پسرش به بیماری مالاریا مبتلا بود. "من داشتم راه میروفتم که یک دوست قدیمی را دیدم که پسرش به بیماری مالاریا مبتلا بود. اونها هیچ پولی نداشتند، اونها به یک کلینیک رفتند و من این پول را بهش دادم." این ۱۰ِ۰۰۰ دلار نیست این پول محلی است. در حقیقت این پول بسیار کمی هست. اما انگیزه متفاوت عظیمی اینجا ست. این یک نیاز واقعی درمانیست، دقیقا هدیه برای نجات زندگی است. این یک نیاز واقعی درمانیست، دقیقا هدیه برای نجات زندگی است. در بالا ، برای مادرم یه هدیه خریدم، فقط یه نوع --- چیزی را که دوباره اینجا میبینیم اینه که شیوه مشخصی که شما برای دیگران خرج میکنید خیلی مهم نیست در حقیقت که شما این پول را برای خوشحالی خودتون خرج میکنید که بسیار مهم است. چیزی را که دوباره اینجا میبینیم اینه که شیوه مشخصی که شما برای دیگران خرج میکنید خیلی مهم نیست در حقیقت که شما این پول را برای خوشحالی خودتون خرج میکنید که بسیار مهم است. چیزی را که دوباره اینجا میبینیم اینه که شیوه مشخصی که شما برای دیگران خرج میکنید خیلی مهم نیست در حقیقت که شما این پول را برای خوشحالی خودتون خرج میکنید که بسیار مهم است. چیزی را که دوباره اینجا میبینیم اینه که شیوه مشخصی که شما برای دیگران خرج میکنید خیلی مهم نیست در حقیقت که شما این پول را برای خوشحالی خودتون خرج میکنید که بسیار مهم است. چیزی را که دوباره اینجا میبینیم اینه که شیوه مشخصی که شما برای دیگران خرج میکنید خیلی مهم نیست در حقیقت که شما این پول را برای خوشحالی خودتون خرج میکنید که بسیار مهم است. چیزی را که دوباره اینجا میبینیم اینه که شیوه مشخصی که شما برای دیگران خرج میکنید خیلی مهم نیست در حقیقت که شما این پول را برای خوشحالی خودتون خرج میکنید که بسیار مهم است. بنابراین نیازی نیست کار فوق العاده ای با پولتان بکنید تا خودتان راخوشحال کنید. شما میتونید کار کوچکی انجام دهید، چیزهای کوچک و ناقابل و در عین حال شما از انجام اونها منفعت احساسی میبرید اینها فقط دو تا کشورند. ما همچنین میخواستیم که گسترده تر برویم و و به هر کشوری در جهان که میتونستیم نگاه کنیم که رابطه بین پول و شادی چگونه است. ما همچنین میخواستیم که گسترده تر برویم و و به هر کشوری در جهان که میتونستیم نگاه کنیم که رابطه بین پول و شادی چگونه است. ما اطلاعاتی از سازمان گالاپ گرفتیم، همانطور که میدونید بیشتر نظر سنجی های سیاسی که به تازگی انجام شده . ما اطلاعاتی از سازمان گالاپ گرفتیم، همانطور که میدونید بیشتر نظر سنجی های سیاسی که به تازگی انجام شده . اونها از مردم پرسیدند،"آیا اخیرا پولی را به سازمان خیریه ای دادید؟" و ازشون پرسیدند، "بطور کلی توی زندگیشون چقدر خوشحالند؟" میتونیم ببینیم چه رابطه ای بین این دو چیز است. آیا همبستگی مثبتی با هم دارند؟ دادن پول تو را خوشحال میکنه. یا آیا همبستگی منفی با هم دارند؟ در این نقشه، رنگ سبز یعنی همبستگی مثبتی با هم دارند و رنگ قرمز یعنی همبستگی منفی با هم دارند. در این نقشه، رنگ سبز یعنی همبستگی مثبتی با هم دارند و رنگ قرمز یعنی همبستگی منفی با هم دارند. میتونید ببینید که دنیا به طرز دیوانه کنند ه ای سبزه. تقریبا در تمامی کشورهای جهان که ما این اطلاعات را یافتیم، مردمی که پول به خیریه میدهند خوشحال تر از مردمی هستند که پول برای خیریه نمیدهند. تقریبا در تمامی کشورهای جهان که ما این اطلاعات را یافتیم، مردمی که پول به خیریه میدهند خوشحال تر از مردمی هستند که پول برای خیریه نمیدهند. تقریبا در تمامی کشورهای جهان که ما این اطلاعات را یافتیم، مردمی که پول به خیریه میدهند خوشحال تر از مردمی هستند که پول برای خیریه نمیدهند. تقریبا در تمامی کشورهای جهان که ما این اطلاعات را یافتیم، مردمی که پول به خیریه میدهند خوشحال تر از مردمی هستند که پول برای خیریه نمیدهند. میدونم که همگی به کشور قرمز رنگ در وسط نقشه نگاه میکنید من بد جنس میشم و بهتون نمیگم که این کجاست، اما در خقیقت ، این جمهوری مرکزی آفریقاست. من بد جنس میشم و بهتون نمیگم که این کجاست، اما در خقیقت ، این جمهوری مرکزی آفریقاست. و خودتون میتونید داستان را بسازید. شاید این به دلیلی متفاوته. و درست در زیر این کشور رواندا است که به طور فوق العاده ای سبز رنگ است. و درست در زیر این کشور رواندا است که به طور فوق العاده ای سبز رنگ است. تقریبا هر جایی را که نگاه میکنیم ،می بینیم که دادن پول شما را خوشحال ترمیکنه از اینکه اونا برای خودتون نگه دارید . تقریبا هر جایی را که نگاه میکنیم ،می بینیم که دادن پول شما را خوشحال ترمیکنه از اینکه اونا برای خودتون نگه دارید . تقریبا هر جایی را که نگاه میکنیم ،می بینیم که دادن پول شما را خوشحال ترمیکنه از اینکه اونا برای خودتون نگه دارید . در مورد زندگی کاری چطور، جایی که ما همه عمرمون را اونجا میگذرونیم وقتی که با افرادی که اونها رو میشناسیم ، نیستیم. در مورد زندگی کاری چطور، جایی که ما همه عمرمون را اونجا میگذرونیم وقتی که با افرادی که اونها رو میشناسیم ، نیستیم. ما تصمیم گرفتیم به چند شرکت نفوذ کنیم کار مشابهی را انجام دهیم. خوب اینها تیم فروش در بلزژیک هستند. اونها بصورت تیمی کار میکنند: بیرون میروند و سعی میکنند به دکترها دارو بفروشند. اونها بصورت تیمی کار میکنند: بیرون میروند و سعی میکنند به دکترها دارو بفروشند. خُب میتونیم نگاه کنیم ببینیم که اونها بعنوان عضوی ازیک تیم چقدر خوب میفروشند . خُب میتونیم نگاه کنیم ببینیم که اونها بعنوان عضوی ازیک تیم چقدر خوب میفروشند . ما به بعضی از افراد تیم پولی دادیم . گفتیم،"این را بهرشکلی که دوست داری برای خودت خرج کن."دقیقا مثل کاری که برای دانشجویان زیر لیسانس در کانادا کردیم. ما به بعضی از افراد تیم پولی دادیم . گفتیم،"این را بهرشکلی که دوست داری برای خودت خرج کن."دقیقا مثل کاری که برای دانشجویان زیر لیسانس در کانادا کردیم. ما به بعضی از افراد تیم پولی دادیم . گفتیم،"این را بهرشکلی که دوست داری برای خودت خرج کن."دقیقا مثل کاری که برای دانشجویان زیر لیسانس در کانادا کردیم. اما به بقیه اعضای تبی گفتیم،"این ۱۵ یورو. این را برای یکی از اعضای تیمت در این هفته خرج کن. براشون یه چیزی بعنوان هدیه بخر و یهشون بد. اما به بقیه اعضای تبی گفتیم،"این ۱۵ یورو. این را برای یکی از اعضای تیمت در این هفته خرج کن. براشون یه چیزی بعنوان هدیه بخر و یهشون بد. اما به بقیه اعضای تبی گفتیم،"این ۱۵ یورو. این را برای یکی از اعضای تیمت در این هفته خرج کن. براشون یه چیزی بعنوان هدیه بخر و یهشون بد. سپس میتونید ببینید ، خب ما تیمی داریم که پول را برای خودشون خرج کردند ومردمی که ما بهشون پول دادیم تا تیم را کمی بهتر کنند. سپس میتونید ببینید ، خب ما تیمی داریم که پول را برای خودشون خرج کردند ومردمی که ما بهشون پول دادیم تا تیم را کمی بهتر کنند. سپس میتونید ببینید ، خب ما تیمی داریم که پول را برای خودشون خرج کردند ومردمی که ما بهشون پول دادیم تا تیم را کمی بهتر کنند. دلیل اینکه من این عروسک پر از اب نبات ( پینیتا) عجیب را اینجا گذاشتم اینکه یکی از اعضای تیم پول را رو هم گذاشت و یک پینتا خرید، دلیل اینکه من این عروسک پر از اب نبات ( پینیتا) عجیب را اینجا گذاشتم اینکه یکی از اعضای تیم پول را رو هم گذاشت و یک پینتا خرید، و همه در اطراف اون جمع شدند و خردش کردند همه آب نباتها و عروسک همه پائین ریختند و کارهایی شبیه به این کردند. خیلی احمقانه و دیونگی( بامزه) ، یه کار جزئی کوچک، اما اما تفاوتی در تیم اصلا بوجود نیامد، با ۱۵ یورو ، اونهایی که پول را توی جیبشان گذاشتند ، و شاید هم یه قهوه برای خودشون خریدند و یا اعضای تیم که تجربه کار مردمی را داشتند پول را برای خرید یه فعالیت گروهی روی هم گذاشتند. اما تفاوتی در تیم اصلا بوجود نیامد، با ۱۵ یورو ، اونهایی که پول را توی جیبشان گذاشتند ، و شاید هم یه قهوه برای خودشون خریدند و یا اعضای تیم که تجربه کار مردمی را داشتند پول را برای خرید یه فعالیت گروهی روی هم گذاشتند. اما تفاوتی در تیم اصلا بوجود نیامد، با ۱۵ یورو ، اونهایی که پول را توی جیبشان گذاشتند ، و شاید هم یه قهوه برای خودشون خریدند و یا اعضای تیم که تجربه کار مردمی را داشتند پول را برای خرید یه فعالیت گروهی روی هم گذاشتند. اما تفاوتی در تیم اصلا بوجود نیامد، با ۱۵ یورو ، اونهایی که پول را توی جیبشان گذاشتند ، و شاید هم یه قهوه برای خودشون خریدند و یا اعضای تیم که تجربه کار مردمی را داشتند پول را برای خرید یه فعالیت گروهی روی هم گذاشتند. اما تفاوتی در تیم اصلا بوجود نیامد، با ۱۵ یورو ، اونهایی که پول را توی جیبشان گذاشتند ، و شاید هم یه قهوه برای خودشون خریدند و یا اعضای تیم که تجربه کار مردمی را داشتند پول را برای خرید یه فعالیت گروهی روی هم گذاشتند. در حقیقت ، چیزی که ما میبینیم اینه که تیمی که مردمی هستند فروش بیشتری دارند از تیمی که فقط پول را برای خود گرفتند. در حقیقت ، چیزی که ما میبینیم اینه که تیمی که مردمی هستند فروش بیشتری دارند از تیمی که فقط پول را برای خود گرفتند. و یه شیوه برای فکر کردن به این اینه که برای ۱۵ یورویی که تو به مردم برای خودشون میدی، اونها اینرا توی جیبشون میگذارند، و هیچ کار متفاوتی با کاری که قبلا میکردند نمیکنند . و یه شیوه برای فکر کردن به این اینه که برای ۱۵ یورویی که تو به مردم برای خودشون میدی، اونها اینرا توی جیبشون میگذارند، و هیچ کار متفاوتی با کاری که قبلا میکردند نمیکنند . و یه شیوه برای فکر کردن به این اینه که برای ۱۵ یورویی که تو به مردم برای خودشون میدی، اونها اینرا توی جیبشون میگذارند، و هیچ کار متفاوتی با کاری که قبلا میکردند نمیکنند . شما هیچ برگشت پولی از این نمی گیرید. در واقع شما پول را از دست میدهی زیرا این ایجاد انگیزه در اونها نمیکنه. اما وقتی شما به اونها ۱۵ یورو میدهی تا برای اعضای تیمشون خرج کنند، اونها خیلی بهتر در تیمشون کار میکنند که در واقع شما برنده بزرگی ازسرمایه گذاری روی این پول هستید. اما وقتی شما به اونها ۱۵ یورو میدهی تا برای اعضای تیمشون خرج کنند، اونها خیلی بهتر در تیمشون کار میکنند که در واقع شما برنده بزرگی ازسرمایه گذاری روی این پول هستید. اما وقتی شما به اونها ۱۵ یورو میدهی تا برای اعضای تیمشون خرج کنند، اونها خیلی بهتر در تیمشون کار میکنند که در واقع شما برنده بزرگی ازسرمایه گذاری روی این پول هستید. متوجه شدم شما در مورد خودتون فکر میکنید، این خوبه،اما یه زمینه ای است که بسیار برای سیاستهای اجتماعی مهم است و نمیتونم تصور کنم که این اونجا کار آمد باشه. متوجه شدم شما در مورد خودتون فکر میکنید، این خوبه،اما یه زمینه ای است که بسیار برای سیاستهای اجتماعی مهم است و نمیتونم تصور کنم که این اونجا کار آمد باشه. متوجه شدم شما در مورد خودتون فکر میکنید، این خوبه،اما یه زمینه ای است که بسیار برای سیاستهای اجتماعی مهم است و نمیتونم تصور کنم که این اونجا کار آمد باشه. متوجه شدم شما در مورد خودتون فکر میکنید، این خوبه،اما یه زمینه ای است که بسیار برای سیاستهای اجتماعی مهم است و نمیتونم تصور کنم که این اونجا کار آمد باشه. اگر او این را به ما نشون نداده بود که که این در اینجا ، من اونا باور نمیکردم . اگر او این را به ما نشون نداده بود که که این در اینجا ، من اونا باور نمیکردم . میدونم که همتون راجع به تیم دادگوبال( نوعی بازی با توپ) فکر میکنید ( خنده تماشاگران) و این انتقاد بزرگی بود که به ما شد، که گفته شد اگر شما اینا با تیم دادگوبال نمیتونید نشون بدهید ، همه اینها احمقانه است. و این انتقاد بزرگی بود که به ما شد، که گفته شد اگر شما اینا با تیم دادگوبال نمیتونید نشون بدهید ، همه اینها احمقانه است. خُب ما بییرون رفتیم تیمهای دادگوبال را پیدا کردیم و بهشون نفوذ کردیم. خُب ما بییرون رفتیم تیمهای دادگوبال را پیدا کردیم و بهشون نفوذ کردیم. و دقیقا همان کاری را کردیم که قبلا کرده بودیم. خُب به بعضی از تیمها، ما پول بهشون دادیم که برای خودشون خرج کننند. خُب به بعضی از تیمها، ما پول بهشون دادیم که برای خودشون خرج کننند. و دیگر تیمها ما بهشون پول دادیم که برای خرج کردن برای دیگر اعضای تیم کنند. تیمهایی که پول را برای خودشون خرج کرده بودند درصد پیروزیشون مثل قبلا بود. تیمهایی که پول را برای خودشون خرج کرده بودند درصد پیروزیشون مثل قبلا بود. و نیمهایی که پول را برای همدیگه خرج کرده بودند، اونها تیم دیگری شدند و در حقیقت ، آنها بر لیگ در زمان بازیها مسلط شدند. و نیمهایی که پول را برای همدیگه خرج کرده بودند، اونها تیم دیگری شدند و در حقیقت ، آنها بر لیگ در زمان بازیها مسلط شدند. و نیمهایی که پول را برای همدیگه خرج کرده بودند، اونها تیم دیگری شدند و در حقیقت ، آنها بر لیگ در زمان بازیها مسلط شدند. در طول تمامی این زمینه های مختلف-- زندگی شخصی شما، زندگی کاری شما، و حتی کارهای احمقانه( بامزه) مانند ورزشهای محلی--ما دیدیم که خرج کردن برای دیگران برگشت بزرگتری برای شما ، از خرج کردن برای خودتان دارد. در طول تمامی این زمینه های مختلف-- زندگی شخصی شما، زندگی کاری شما، و حتی کارهای احمقانه( بامزه) مانند ورزشهای محلی--ما دیدیم که خرج کردن برای دیگران برگشت بزرگتری برای شما ، از خرج کردن برای خودتان دارد. در طول تمامی این زمینه های مختلف-- زندگی شخصی شما، زندگی کاری شما، و حتی کارهای احمقانه( بامزه) مانند ورزشهای محلی--ما دیدیم که خرج کردن برای دیگران برگشت بزرگتری برای شما ، از خرج کردن برای خودتان دارد. در طول تمامی این زمینه های مختلف-- زندگی شخصی شما، زندگی کاری شما، و حتی کارهای احمقانه( بامزه) مانند ورزشهای محلی--ما دیدیم که خرج کردن برای دیگران برگشت بزرگتری برای شما ، از خرج کردن برای خودتان دارد. در طول تمامی این زمینه های مختلف-- زندگی شخصی شما، زندگی کاری شما، و حتی کارهای احمقانه( بامزه) مانند ورزشهای محلی--ما دیدیم که خرج کردن برای دیگران برگشت بزرگتری برای شما ، از خرج کردن برای خودتان دارد. خوب این فقط میگه، گمان کنم اگر شما فکر میکنید که نمیتونید شادی و با پول بخرید شما پولتان را درست خرج نمیکنید. خوب این فقط میگه، گمان کنم اگر شما فکر میکنید که نمیتونید شادی و با پول بخرید شما پولتان را درست خرج نمیکنید. بدین معنی که نه اینکه باید این محصول را به جای محصول دیگری بخرید و این شیوه ای است که شما خودتان را خوشحال و شاد میکنید. بدین معنی که نه اینکه باید این محصول را به جای محصول دیگری بخرید و این شیوه ای است که شما خودتان را خوشحال و شاد میکنید. در حقیقت، شما باید فکر کردن به اینکه چه محصولی را بخرید که شما را خوشحال کند را متوقف کنید وبه جای اون تلاش کنید که بخشی از این را به دیگران بدهید در حقیقت، شما باید فکر کردن به اینکه چه محصولی را بخرید که شما را خوشحال کند را متوقف کنید وبه جای اون تلاش کنید که بخشی از این را به دیگران بدهید در حقیقت، شما باید فکر کردن به اینکه چه محصولی را بخرید که شما را خوشحال کند را متوقف کنید وبه جای اون تلاش کنید که بخشی از این را به دیگران بدهید خوشبختانه ما برای شما فرصتی را فراهم کردیم. وب سایت DonorsChoose.org یک سازمان غیر انتفاعی عمدتا برای معلمان مدارس کم درآمد دولتی است. وب سایت DonorsChoose.org یک سازمان غیر انتفاعی عمدتا برای معلمان مدارس کم درآمد دولتی است. اونها پروژه هایی را ( روی وب سایت) پست میکنند، مثل اینکه میگن،" من میخواهم کتاب داستان هاکلبری فین را به بچه های کلاسم درس بدم و این کتاب را نداریم،" اونها پروژه هایی را ( روی وب سایت) پست میکنند، مثل اینکه میگن،" من میخواهم کتاب داستان هاکلبری فین را به بچه های کلاسم درس بدم و این کتاب را نداریم،" و " من یک مکرسکوپ میخواهم که به دانش آموزان علوم را درس بدم ما میکروسکوپ نداریم." و " من یک مکرسکوپ میخواهم که به دانش آموزان علوم را درس بدم ما میکروسکوپ نداریم." من و شما میتونیم بریم و اونا برایشون بخریم. معلمین یک نامه تشکر آمیز براتون میفرستند. و بچه ها یک یاداشت تشکر براتون مینویسند. گاهی براتون عکسی از خودشون که از میکروسکوپ استفاده میکنند میفرستند. این کار فوق العاده ایست. برو به این وب سایت وشروع کن به کمتر فکر کردن درباره اینکه "چگونه میتونم پول برای خودم را خرج کنم؟ ". برو به این وب سایت وشروع کن به کمتر فکر کردن درباره اینکه "چگونه میتونم پول برای خودم را خرج کنم؟ ". و بیشتر درباره اینکه " اگر پنج دلار یا ۱۵ دلار، چه چیزی می میتونم از طرف دیگران انجام دهم؟" فکر کن ، زیرا در نهایت وقتی این کار را بکنی ، خودتان بیشتر منتفع میشوید. و بیشتر درباره اینکه " اگر پنج دلار یا ۱۵ دلار، چه چیزی می میتونم از طرف دیگران انجام دهم؟" فکر کن ، زیرا در نهایت وقتی این کار را بکنی ، خودتان بیشتر منتفع میشوید. و بیشتر درباره اینکه " اگر پنج دلار یا ۱۵ دلار، چه چیزی می میتونم از طرف دیگران انجام دهم؟" فکر کن ، زیرا در نهایت وقتی این کار را بکنی ، خودتان بیشتر منتفع میشوید. سپاسگزارم ( تشویق تماشاگران)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *