آموزش اس پی اس اس

آموزش اس پی اس اس – spss – اس پی اس اس چیست ، آموزش اس پی اس اس ،آموزش مقدماتی اس پی اس اس ،آموزش جامع spss

آموزش جامع نرم افزار اس پی اس اس (SPSS)

آموزش مقدماتی اس پی اس اس SPSS

آموزش نرم افزار اس پي اس (Spss)

آموزش جامع اس پي اس اس 20 IBM SPSS Statistics 20 Training

اس‌پی‌اس‌اس (به انگلیسی: SPSS)،(مخفف: Statistical package for social science) نام یک خانواده نرم‌افزار رایانه‌ای است که برای تحلیل‌های آماری به کار می‌رود.

«اس‌پی‌اس‌اس» مخفف «بستهٔ آماری برای علوم اجتماعی» است

دانلود کتاب آموزش تصویری SPSS –

فیلم های آموزشی نرم افزار آماری SPSS –

فیلم آموزش spss، آموزش spss 16، آموزش spss 22،آموزش spss به زبان ساده ،آموزش spss 20

آموزش spss 24 pdf،بهترین کتاب آموزش spss،خرید آموزش spss

آشنایی با رابط کاربری نرم افزار و انواع پنجره های آن

معرفی انواع متغیر و مقیاس های اندازه گیری

معرفی شاخص های جمعیت (تمرکز و پراکندگی)

ورود داده های و انجام محاسبات روی آن ها

استخراج آماره های توصیفی

آشنایی با مفهوم جداول توافقی و ایجاد آن ها

رسم نمودارهای آماری

تنظیم و قالب بندی خروجی نرم افزار

روش خوشه بندی دو مرحله ای(Two‐Step Clustering) در SPSS

آموزش کامل تحلیل پروژه‌های آماری با نرم افزار SPSS

اکنون زمان آن است تا پرده از سر مکنون نرم‌افزار سربه‌مهری به نام SPSS بردارم.

آموزش آمار توصیفی

خلاصه آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک

آزمون‌های میانگین جامعه در SPSS

آنالیز واریانس با SPSS

آزمون‌های تعقیبی آنالیز واریانس

تست پایایی و محاسبه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS

تحلیل عاملی اکتشافی با SPSS

فایل آموزش آزمونهای همبستگی در نرم افزار spss

آموزش آزمون تصادفی بودن داده ها در spss

آموزش نرمال بودن داده‌ها + جدول توزیع نرمال

آزمون کلموگروف اسمیرنوف در spss + آزمون شاپیرو-ویلک

انواع روش‌های رگرسیون در spss

فایل آموزش رگرسیون غیر خطی در spss

فایل آموزش تفاوت رگرسیون و همبستگی در spss

تحلیل آماری ناپارامتریک  در spss

فایل آموزش روشهای گردآوری اطلاعات نمونه گیری

فایل آموزش نحوه انتخاب نمونه

فایل آموزش آزمون فریدمن در SPSS

فایل آموزش کاربردهای آزمون خی-دو

مفهوم درجه آزادی در آمار

فایل آموزش روش تعیین پایایی پرسشنامه در spss

فایل اموزش رگرسیون خطی در SPSS

مشهد سئو