«تو مرا پیدا کردی»

متن سخنرانی :
(آغاز موسیقی ویولن سل)
تو مرا پیدا کردی،
مرا پیدا کردی
زیر تلی از خاطرات شکسته
با عشق پایدارت،
عشق پایدارت.
تو مرا مبهوت کردی،
مرا مبهوت کردی،
در تمام طول شب مرا مبهوت کردی
با عشق پایدارت،
عشق پایدارت.
(ادامه موسیقی ویولن سل)
(ضربه‌های موزون می‌زند)
تو مرا پیدا کردی،
تو مرا پیدا کردی
زیر تلی از خاطرات شکسته
با عشق پایدارت،
عشق پایدارت،
عشق پایدارت.
و مرا مبهوت کردی،
مرا مبهوت کردی،
در تمام طول شب مرا مبهوت کردی
با عشق پایدارت،
عشق پایدار، پایدارت.
(پایان موسیقی)
(تشویق)
متشکرم.
(تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.