آموزش پایتون python – بخش پنجم

آموزش پایتون python – بخش پنجم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پایتون python – بخش ششم

آموزش پایتون python – بخش ششم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پایتون python – بخش هفتم

آموزش پایتون python – بخش هفتم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش آدامز msc adams  – بخش سوم

آموزش آدامز msc adams – بخش سوم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 3

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 3

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 4

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 4

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی