آموزش توتال سندینگ

آموزش توتال سندینگ

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش کار با دوربین سندینگ

آموزش کار با دوربین سندینگ

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار بلندر Blender

آشنایی با نرم افزار بلندر Blender

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار modo مودو

آشنایی با نرم افزار modo مودو

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار زیمکس zemax

آشنایی با نرم افزار زیمکس zemax

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
معرفی نرم افزار زوترو zotero

معرفی نرم افزار زوترو zotero

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
معرفی نرم افزار راینو rhinoceros 3D

معرفی نرم افزار راینو rhinoceros 3D

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
معرفی نرم افزار ویویی vue

معرفی نرم افزار ویویی vue

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با پیش پردازنده ی sass

آشنایی با پیش پردازنده ی sass

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار پرزی Prezi

آشنایی با نرم افزار پرزی Prezi

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
رسم نمودار در پرزی Prezi

رسم نمودار در پرزی Prezi

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه کریر هپ Carrier Hap

آموزش متوسطه کریر هپ Carrier Hap

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مقدماتی کریر هپ Carrier Hap

آموزش مقدماتی کریر هپ Carrier Hap

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی