آموزش پایتون python – بخش اول

آموزش پایتون python – بخش اول

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پایتون python – بخش دوم

آموزش پایتون python – بخش دوم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پایتون python – بخش سوم

آموزش پایتون python – بخش سوم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش آدامز msc adams  – بخش دوم

آموزش آدامز msc adams – بخش دوم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 1

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 1

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 2

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 2

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار پرزی Prezi

آشنایی با نرم افزار پرزی Prezi

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش CSS سی اس اس – بخش 1

آموزش CSS سی اس اس – بخش 1

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش CSS سی اس اس – بخش 2

آموزش CSS سی اس اس – بخش 2

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی