هِدسِتی که امواج مغز شما را می خواند.

سخنرانی تد : هِدسِتی که امواج مغز شما را می خواند.
رابط کامپیتری جدید و متحیرکنندۀ " تن لی" امواج مغزی استفاده کنندۀ آن را می خواند و کنترل اشیاءِ مجازی و نیز ابزار الکترونیکی را به تنهایی با استفاده از افکار ( و کمی تمرکز ) امکان پذیر می سازد. او این هِدست را نمایش داده...