مقاومت سنگ ایستاده و مبارزه ما برای حقوق بومی

سخنرانی تد : مقاومت سنگ ایستاده و مبارزه ما برای حقوق بومی
هنوز هم نامرئی و اغلب با مکث، مردم بومی برای حفاظت از آب، سرزمین‌ها و تاریخ جهان - در حالی که تلاش می‌کنند از نسل کشی و نابرابری مداوم بهبود یابند، متحد می‌شوند. وکیل قبیله‌ای و شهروند اول کوشیچینگ، تارا هوسکا، تاریخ تلا...

راز فرصت‌های بزرگ؟ کسی که هنوز ملاقات نکرده‌اید

سخنرانی تد : راز فرصت‌های بزرگ؟ کسی که هنوز ملاقات نکرده‌اید
ما اغلب خود را در محافل اجتماعی باریک با افراد مشابه پیدا می‌کنیم. چه عاداتی ما را محدود می‌کنند و چگونه می‌توانیم آن عادات را بشکنیم؟ تانیا منون روانشناس سازمانی می‌گوید چگونه می‌توان عمدی‌تر بود در مورد گسترش جهان اجتم...