یو مدان: جراحی از طریق اُلتراساند— شفا یافتن بدون بریدگی

متن سخنرانی :
در طول سیزده سال گذشته-- یک، سه ، سیزده سال-- من عضوی از یک تیم استثنایی در ایسایتک اسرائیل و همکارانش در سراسر جهان بودم من عضوی از یک تیم استثنایی در ایسایتک اسرائیل و همکارانش در سراسر جهان بودم تا این ایده و مفهموم، یعنی جراحی غیر تهاجمی (جراحی بدون بریدن و یا سوراخ کردن بدن با ابزار برش) تا این ایده و مفهموم، یعنی جراحی غیر تهاجمی (جراحی بدون بریدن و یا سوراخ کردن بدن با ابزار برش) را از آزمایشگاهای تحقیقاتی به درمانگاهای بالینی معمولی ببرم . و این چیزیه که درموردش به شما خواهم گفت. سیزده سال-- بعضی از شما میتونید این عدد را درک کنید. امروز ، این تاریخ، برای من مثل تجربۀ جشن تکلیف یک پسر سیزده ساله است. امروز ، این تاریخ، برای من مثل تجربۀ جشن تکلیف یک پسر سیزده ساله است.
( خنده تماشاگران)
خُب واقعا این رویا ، تقارب و همگرایی بین دو تکنولوژی شناخته شده است. خُب واقعا این رویا ، تقارب و همگرایی بین دو تکنولوژی شناخته شده است. خُب واقعا این رویا ، تقارب و همگرایی بین دو تکنولوژی شناخته شده است. خُب واقعا این رویا ، تقارب و همگرایی بین دو تکنولوژی شناخته شده است. یکی متمرکز امواج فراصوتی یا اُلتراساند متمرکز شده است، و دیگری تصویربرداری طنین دار (رزونانس) مغناطیسی قابل رؤیت است. و دیگری تصویربرداری طنین دار (رزونانس) مغناطیسی قابل رؤیت است. خُب اجازه بدید اول درباره اُلتراساند متمرکز صحبت کنیم. در دستم یک بافت ساختگی خیالی نگه داشتم . در دستم یک بافت ساختگی خیالی نگه داشتم . این از سیلیکون ساخته شده. این شفافه و فقط برای شما ساخته شده. خُب می بینید که اصلا" دست نخورده و کاملا شفافه. خُب می بینید که اصلا" دست نخورده و کاملا شفافه. من شما را به آزمایشگاه آکوستیک ( صوتی) میبرم. فانتوم را داخل آکواریوم میبینید. من این را در آزمایشگاه فیزیک تنظیم کردم. در سمت راست، یک مبدل مافوق صوت میبینید. در سمت راست، یک مبدل مافوق صوت میبینید. خُب اساسا" این مبدل مافوق صوت، پرتومافوق صوتی را ساطع میکند که دراین فانتوم متمرکز می شه. خُب اساسا" این مبدل مافوق صوت، پرتومافوق صوتی را ساطع میکند که دراین فانتوم متمرکز می شه. خُب اساسا" این مبدل مافوق صوت، پرتومافوق صوتی را ساطع میکند که دراین فانتوم متمرکز می شه. بسیار خوب هنگامی که کلیک را میشنوید، این زمانیست که انرژی شروع به ساطع شدن میکند بسیار خوب هنگامی که کلیک را میشنوید، این زمانیست که انرژی شروع به ساطع شدن میکند و یه کوچولو ضایعه در داخل فانتوم میبینید. و یه کوچولو ضایعه در داخل فانتوم میبینید. خوب، پس همه چیز در اطراف آن کامل و دست نخورده است. خوب، پس همه چیز در اطراف آن کامل و دست نخورده است. این فقط یک ضایعه تشکیل شده در داخله. خُب فکر کنید ، که این در مغز شما است. ما نیاز داریم که به یک هدف در داخل مغز برسیم. ما میتوانیم بدون اینکه به بافت آسیبی برسانیم اینکار را بکنیم . بنابر این فکر میکنیم این اولین سیستم جراحی بقراطی پاک و حلال است. بنابر این فکر میکنیم این اولین سیستم جراحی بقراطی پاک و حلال است.
( خنده تماشاگران)
بسیار خوب، اجاز دهید کمی درباره اُلتراساند صحبت کنیم ، فشار و نیروی اُلتراساند. شما همه چز را درباره تصویربرداری ، تصویر برداری اًلتراساند میدونید، درسته؟ و همچنین در مورد سنگ شکنی میدونید -- شکستن سنگ کلیه . و همچنین در مورد سنگ شکنی میدونید -- شکستن سنگ کلیه . اما اُلتراساند میتونه به هر صورت دیگری شکل بگیره، اما اُلتراساند میتونه به هر صورت دیگری شکل بگیره، زیرا این نیروی مکانیکی است. اساسا ، این یک نیرویست که بر بافت بصورت عرضی ( ضربدری ) وارد میشود. اساسا ، این یک نیرویست که بر بافت بصورت عرضی ( ضربدری ) وارد میشود. بنابراین شما میتوانید شدت، تناوب، طول زمان ، شکل پالس التراساند را تغییر دهید بنابراین شما میتوانید شدت، تناوب، طول زمان ، شکل پالس التراساند را تغییر دهید تا هر شکلی را میخواهید از یک رنگ پاش گرفته تا یک چکش ایجاد کنید. تا هر شکلی را میخواهید از یک رنگ پاش گرفته تا یک چکش ایجاد کنید. قصد دارم به شما موارد متعدد ی در زمینه پزشکی که می تواند تنها از طریق تمرکز، تمرکز فیزیکی فعال شوند را نشان می دهم. قصد دارم به شما موارد متعدد ی در زمینه پزشکی که می تواند تنها از طریق تمرکز، تمرکز فیزیکی فعال شوند را نشان می دهم. قصد دارم به شما موارد متعدد ی در زمینه پزشکی که می تواند تنها از طریق تمرکز، تمرکز فیزیکی فعال شوند را نشان می دهم. قصد دارم به شما موارد متعدد ی در زمینه پزشکی که می تواند تنها از طریق تمرکز، تمرکز فیزیکی فعال شوند را نشان می دهم. قصد دارم به شما موارد متعدد ی در زمینه پزشکی که می تواند تنها از طریق تمرکز، تمرکز فیزیکی فعال شوند را نشان می دهم.
خُب، ایدۀ مهار کردن امواج صوتی متمرکز در درمان ضایعات مغزی، به هیچ وجه جدید نیست. خُب، ایدۀ مهار کردن امواج صوتی متمرکز در درمان ضایعات مغزی، به هیچ وجه جدید نیست. خُب، ایدۀ مهار کردن امواج صوتی متمرکز در درمان ضایعات مغزی، به هیچ وجه جدید نیست. وقتی من بد دنیا آمدم، این ایده توسط پیشگامانی همچون برادران فرای و لارس لکسل، وقتی من بدنیا آمدم، این ایده توسط پیشگامانی همچون "برادران فرای" و "لارس لکسل"، وقتی من بدنیا آمدم، این ایده توسط پیشگامانی همچون "برادران فرای" و "لارس لکسل"، کسی که در واقع مخترع چاقوی جراحی گاما بود شکل گرفته بود. کسی که در واقع مخترع چاقوی جراحی گاما بود شکل گرفته بود. اما احتمالا شما نمی دونید که او تلاش کرد که لُب برداری ازمغز را به روش غیر تهاجمی، با التراساند متمرکز، در دهۀ پنجاه انجام دهد. که او تلاش کرد که لُب برداری ازمغز را به روش غیر تهاجمی، با التراساند متمرکز، در دهۀ پنجاه انجام دهد. که او تلاش کرد که لُب برداری ازمغز را به روش غیر تهاجمی، با التراساند متمرکز، در دهۀ پنجاه انجام دهد. او ناموفق بود، بنابراین او چاقوی جراحی گاما را اختراع کرد. این شما را به تعمق وا میدارد که چرا این پیشگامان ناموفق بودند. این شما را به تعمق وا میدارد که چرا این پیشگامان ناموفق بودند. آنها به یک چیز اساسی توجه نمی کردند. آنها به یک چیز اساسی توجه نمی کردند. اونها به بصیرت و بینش توجه نمی کردند. و این تا زمان اختراع MR ادامه داشت و در واقع MR با التراساند متمرکز شده ادغام شد که ما میتونیم بازخورد آن را هم بصورت آناتومی و هم فیزیولوژیکی دریافت کنیم-- و در واقع MR با التراساند متمرکز شده ادغام شد که ما میتونیم بازخورد آن را هم بصورت آناتومی و هم فیزیولوژیکی دریافت کنیم-- و در واقع MR با التراساند متمرکز شده ادغام شد که ما میتونیم بازخورد آن را هم بصورت آناتومی و هم فیزیولوژیکی دریافت کنیم-- و در واقع MR با التراساند متمرکز شده ادغام شد که ما میتونیم بازخورد آن را هم بصورت آناتومی و هم فیزیولوژیکی دریافت کنیم-- تا بتونیم یک روش عمل جراحی غیر تهاجمی بسته داشته باشیم. تا بتونیم یک روش عمل جراحی غیر تهاجمی بسته داشته باشیم.
خُب، اتاق عمل در آینده این گونه خواهد بود. خُب، اتاق عمل در آینده این گونه خواهد بود. این اتاق MR با سیستم التراساند متمرکز است. من چند مثال برای شما میزنم. اولی در مغز است. یکی از وضعیت های عصبی که میتواند با اُلتراساند متمرکز درمان شود، یکی از وضعیت های عصبی که میتواند با اُلتراساند متمرکز درمان شود، اختلالات حرکتی مثل پارکینسون و یا لرزشهای بنیادی است. اختلالات حرکتی مثل پارکینسون و یا لرزشهای بنیادی است. شرایط معمول در این بیماری ها، به عنوان مثال بیماری لرزش، شرایط معمول در این بیماری ها، به عنوان مثال بیماری لرزش، عدم توانایی نوشیدن و یا خوردن غلات با شیر و یا سوپ عدم توانایی نوشیدن و یا خوردن غلات با شیر و یا سوپ بدون پاشیدن به اطرافشان و یا خوانا نوشتن طوریکه مردم بتونند اونو بفهمند، بدون پاشیدن به اطرافشان و یا خوانا نوشتن طوریکه مردم بتونند اونو بفهمند، و در زندگی خود واقعا مستقل و بدون کمک دیگران باشند. و در زندگی خود واقعا مستقل و بدون کمک دیگران باشند.
بدین ترتیب علاقمندم که شما "جان" را ببینید. "جان" پرفسور بازنشسته دانشگاه ویرجینیا هست. "جان" پرفسور بازنشسته دانشگاه ویرجینیا هست. خُب اون سالهاست که از بیماری لرزش رنج میبرد. و درمان دارویی دیگه به اون کمکی نمیکرد. و خیلی از این دسته بیمارن ازاینکه تحت عمل جراحی بروند ومغزشان توسط دیگران بریده شود خوداری میکردند. و خیلی از این دسته بیمارن ازاینکه تحت عمل جراحی بروند ومغزشان توسط دیگران بریده شود خوداری میکردند. حدود چهار یا پنج ماه پیش، او تحت جراحی روش آزمایشی قرار گرفت. حدود چهار یا پنج ماه پیش، او تحت جراحی روش آزمایشی قرار گرفت. و این توسط FDA وIDE ( سازمان محیط زیست توسعه منسجم و سازمان غذا و داروی آمریکا) تایید شد و در دانشگاه ویرجینیا در شالوت ویل ، و در دانشگاه ویرجینیا در شالوت ویل ، با استفاده از اُلتراساند متمرکز ،یک نقطه در تالاموس او از بیخ برداشته شد. با استفاده از اُلتراساند متمرکز ،یک نقطه در تالاموس او از بیخ برداشته شد. و این دست خط اوست، اگه بتونید بخونید، " روز بیستم جون ، 2011 " " روز بیستم جون ، 2011 " این دست خط او در صبح روز قبل از درمان و قبل از رفتن به MR است این دست خط او در صبح روز قبل از درمان و قبل از رفتن به MR است این دست خط او در صبح روز قبل از درمان و قبل از رفتن به MR است خُب من شما را به یک روش معمولی که مثل اینه میبرم ، یک عمل جراحی غیر تهاجمی . خُب من شما را به یک روش معمولی که مثل اینه میبرم ، یک عمل جراحی غیر تهاجمی . خُب من شما را به یک روش معمولی که مثل اینه میبرم ، یک عمل جراحی غیر تهاجمی .
ما بیمار را روی تخت MR قرار دادیم . در این مورد خاص ما یک مبدل به مغز وصل کردیم اما اگر اندام دیگری بود، مبدل دیگری به بیمار متصل میشد. اما اگر اندام دیگری بود، مبدل دیگری به بیمار متصل میشد. وسپس پزشک یک اسکن معمولی انجام میدهد. وسپس پزشک یک اسکن معمولی انجام میدهد. و هدف اون من اینجا اشارگر ندارم، اما آیا رنگ سبز را میبینید، یک نوعی مستطیل یا ذوزنقه؟ من اینجا اشارگر ندارم، اما آیا رنگ سبز را میبینید، یک نوعی مستطیل یا ذوزنقه؟ این یک جورکل ناحیه ایست که قراره درمان بشه. و این محدوده ایمن شده در اطراف هدف است. و این محدوده ایمن شده در اطراف هدف است. این هدف در غده تالاموس قرار گرفته. خُب وقتی این تصاویر آماده شد و پزشک تمامی محدوده ایمنی لازم و چیزهای دیگه را در نظر گرفت، خُب وقتی این تصاویر آماده شد و پزشک تمامی محدوده ایمنی لازم و چیزهای دیگه را در نظر گرفت، خُب وقتی این تصاویر آماده شد و پزشک تمامی محدوده ایمنی لازم و چیزهای دیگه را در نظر گرفت، در واقع او یک نقطه را انتخاب میکند-- نقطه گرد را در این وسط ، جایی که سرِ اشاره گر قرار داره، می بینید-- و او دکمه آبی رنگ به نام " فراصوت sonicate" را فشار میدهد. ما این لحظه از تزریق انرژی را روش فراصوت میخوانیم. ما این لحظه از تزریق انرژی را روش فراصوت میخوانیم. و تنها کاری که پزشک با درست انجام می دهد حرکت ماوس است. و تنها کاری که پزشک با درست انجام می دهد حرکت ماوس است. این تنها دستگاهی است که او برای این درمان نیاز دارد.
خُب او دکمه فراصوت را فشار میدهد و این چیزیست که اتفاق میافتد. مبدل را میبینید ، نور آبی رنگ را. بین جمجمعه و مبدل ، آب قرار دارد. و آن آب، انفجار انرژی را بوجود میاورد. و دما را افزایش میدهد. ما نیاز داریم اول مطمين شویم که در هدف هستیم. ما نیاز داریم اول مطمين شویم که در هدف هستیم. بنابراین اولین فراصوت، انرژی کمتری دارد. بنابراین اولین فراصوت، انرژی کمتری دارد. این هیچ آسیبی نمیزند، اما دما را چند درجه بالا میبرد. این هیچ آسیبی نمیزند، اما دما را چند درجه بالا میبرد. این هیچ آسیبی نمیزند، اما دما را چند درجه بالا میبرد. و یکی از توانایهای منحصر بفرد ی که ما با تأثیر MR بدست میآوریم و یکی از توانایهای منحصر بفرد ی که ما با تأثیر MR بدست میآوریم اینه که ما قادریم دمای جراحی غیر تهاجمی را اندازه گیری کنیم. و این واقعا" یک توانایی منحصر بفرد در MR است. این در تصویربرداری عادی برای تشخیص بیماری استفادی نمیشود. این در تصویربرداری عادی برای تشخیص بیماری استفادی نمیشود. اما در اینجا ما میتوانیم هر دو تصاویر اندامی و دما را در زمان واقعی داشته باشیم. اما در اینجا ما میتوانیم هر دو تصاویر اندامی و دما را در زمان واقعی داشته باشیم. و شما میتوانید این نقاط را در نمودار ببینید. دما بطور موقت تا ۴۳ درجه سیلسیوس بالا برده شد. دما بطور موقت تا ۴۳ درجه سیلسیوس بالا برده شد. این هیچ آسیبی ایجاد نمیکند. اما نکته اینه که ما درست در هدف هستیم. بنابراین وقتی پزشک تائید کنه که نقطه تمرکز در هدفی است که اتنخاب کرده بنابراین وقتی پزشک تائید کنه که نقطه تمرکز در هدفی است که اتنخاب کرده سپس همانطور که می بینید، ما اقدام به انجام ارسال کامل انرژی برای ریشه کنی میکنیم. سپس همانطور که می بینید، ما اقدام به انجام ارسال کامل انرژی برای ریشه کنی میکنیم. سپس همانطور که می بینید، ما اقدام به انجام ارسال کامل انرژی برای ریشه کنی میکنیم. و می بینید که دما بین ۵۵ درجه تا ۶۰ درجه سیلسیوس بالا میرود. و می بینید که دما بین ۵۵ درجه تا ۶۰ درجه سیلسیوس بالا میرود. اگر این را بیشتر از یک ثانیه انجام دهید، این اساسا برای تخریب پروتين سلولها کافیه. اگر این را بیشتر از یک ثانیه انجام دهید، این اساسابرای تخریب پروتين سلولها کافیه. اگر این را بیشتر از یک ثانیه انجام دهید، این اساسابرای تخریب پروتين سلولها کافیه.
این نتیجه از دید گاه بیمار است-- همان روز بعد از جراحی. این یک تسکین فوریست. ( تشویق تماشاگران) سپاسگزارم جان یکی از دوجین افراد بسیار قهرمان و شجاع است که برای این مطالعه داوطلب شد. جان یکی از دوجین افراد بسیار قهرمان و شجاع است که برای این مطالعه داوطلب شد. جان یکی از دوجین افراد بسیار قهرمان و شجاع است که برای این مطالعه داوطلب شد. و شما باید بفهمید که در ذهن این افراد هنگامی که اقدام به خطر میکنند چیست. و شما باید بفهمید که در ذهن این افراد هنگامی که اقدام به خطر میکنند چیست. و شما باید بفهمید که در ذهن این افراد هنگامی که اقدام به خطر میکنند چیست. و این یک یاداشت از طرف جان بعد از( جراحی) است. او گفت، " معجزه است" و همسرش گفت، "این شادترین لحظه زندگی من است." و تعجب میکنید که چرا. منظورم اینه که یکی از پیامهایی که دوست دارم با خودم همه جا ببرم درباره دفاع از کیفیت زندگیست. منظورم اینه که یکی از پیامهایی که دوست دارم با خودم همه جا ببرم درباره دفاع از کیفیت زندگیست. منظورم اینه که مردم استقلال فردیشان را از دست میدهند. آنها وابسته به دیگران هستند. و جان امروز کاملا مستقل است. او به روال زندگی عادی برگشته و همچنین او مثل شما وقتی که بازنشسته بشوید در ویرجینیا گلف بازی میکنه و همچنین او مثل شما وقتی که بازنشسته بشوید در ویرجینیا گلف بازی میکنه و همچنین او مثل شما وقتی که بازنشسته بشوید در ویرجینیا گلف بازی میکنه بسیار خوب، شما می توانید این لکه را اینجا ببینید. این مثل سه میلیمتر در وسط مغز است. و هیچ آسیب بیرونی وجود نداره. او از بیماری اختلال عصبی رنج نمی برد. و هیچ نیازی به دوران نقاهت وجود ندارد، هیچی. او به زندگی عادیش برگشته.
حالا اجازه دهید به موضوع دردناک تری برویم. حالا اجازه دهید به موضوع دردناک تری برویم. درد چیزیست که میتواند زندگی شما را تیره کند درد چیزیست که میتواند زندگی شما را تیره کند مردم از انواع درد رنج میبرند مثل دردهای نروپاتیک،دردهای پشت مردم از انواع درد رنج میبرند مثل دردهای نروپاتیک،دردهای پشت و دردهای سرطانی ناشی از متاستاز استخوان، هنگامی که متاستاز( گسترش بیماری از یک اندام به دیگر ارگان) به استخوانتان میرسد، گاهی بسیار دردناک میشوند. هنگامی که متاستاز( گسترش بیماری از یک اندام به دیگر ارگان) به استخوانتان میرسد، گاهی بسیار دردناک میشوند. همه آن چیزهایی را که اشاره کردم نشان داده شده که بصورت موفقیت آمیزی درمان شدند همه آن چیزهایی را که اشاره کردم نشان داده شده که بصورت موفقیت آمیزی درمان شدند همه آن چیزهایی را که اشاره کردم نشان داده شده که بصورت موفقیت آمیزی درمان شدند بوسیله آلتراساند متمرکز درد دوباره خیلی سریع تسکین یافته است. بوسیله آلتراساند متمرکز درد دوباره خیلی سریع تسکین یافته است. مایلم درباره "پی جی" PJ با شما صحبت کنم. مایلم درباره "پی جی" PJ با شما صحبت کنم. او یک کشاورز پیر ۷۸ ساله است که از-- چه جوری بگم که بهش میگن درد گپل ، رنج میبرد او یک کشاورز پیر ۷۸ ساله است که از-- چه جوری بگم که بهش میگن درد گپل ، رنج میبرد او یک کشاورز پیر ۷۸ ساله است که از-- چه جوری بگم که بهش میگن درد گپل ، رنج میبرد او در سمت راست باسنش، متاستاز داشت، و نمیتوانست حتی با خوردن دارو هم بنشیند. او در سمت راست باسنش، متاستاز داشت، و نمیتوانست حتی با خوردن دارو هم بنشیند. او در سمت راست باسنش، متاستاز داشت، و نمیتوانست حتی با خوردن دارو هم بنشیند. او می بایست تمامی فعالیتهای کشاورزی را فراموش کند. او با اشعه درمانی مورد درمان قرار گرفته بود ولی به او کمکی نکرده بود. او با اشعه درمانی مورد درمان قرار گرفته بود ولی به او کمکی نکرده بود. او با اشعه درمانی مورد درمان قرار گرفته بود ولی به او کمکی نکرده بود. بیماران زیادی مثل این ،اشعه درمانی درمانی را ترجیح می دهند.
و دوباره، او برای یک مطالعه اساسی که ما در سراسر جهان و نیز ایالات متحده انجام میدهیم داوطلب شد. و دوباره، او برای یک مطالعه اساسی که ما در سراسر جهان و نیز ایالات متحده انجام میدهیم داوطلب شد. و دوباره، او برای یک مطالعه اساسی که ما در سراسر جهان و نیز ایالات متحده انجام میدهیم داوطلب شد. و دوباره، او برای یک مطالعه اساسی که ما در سراسر جهان و نیز ایالات متحده انجام میدهیم داوطلب شد. در واقع همسرش او را آورده بود. آنها سه ساعت از مزرعه شان تا بیمارستان رانندگی کرده بودند. آنها سه ساعت از مزرعه شان تا بیمارستان رانندگی کرده بودند. او میبایستی روی یک کوسن بنشیند، بی حرکت ایستاده، بدون هیچ حرکتی زیرا بسیار درناک بود. او میبایستی روی یک کوسن بنشیند، بی حرکت ایستاده، بدون هیچ حرکتی زیرا بسیار درناک بود. او میبایستی روی یک کوسن بنشیند، بی حرکت ایستاده، بدون هیچ حرکتی زیرا بسیار درناک بود. او درمان شد، و در مسیر برگشت او تراکتور را خودش راند. او درمان شد، و در مسیر برگشت او تراکتور را خودش راند. او درمان شد، و در مسیر برگشت او تراکتور را خودش راند. خب این درمان و تسکین بیدرنگ بود میبایستی درک کنید که این افراد چه احساسی میکنند و وقتی این اتفاق می افتد خانوادشان چه تجربه ای میکنند میبایستی درک کنید که این افراد چه احساسی میکنند و وقتی این اتفاق می افتد خانوادشان چه تجربه ای میکنند میبایستی درک کنید که وقتی این اتفاق می افتد این افراد چه احساسی میکنند و خانوادشان چه تجربه ای میکنند میبایستی درک کنید که وقتی این اتفاق می افتد این افراد چه احساسی میکنند و خانوادشان چه تجربه ای میکنند او مجدد به زندگی عادیش در مزرعه برگشت. او مجدد به زندگی عادیش در مزرعه برگشت. او تراکتورش می راند. او مرتبا با اسبش تا خانه کوهستانی شان می رود. و بسیار خوشحاله.
اما حالا شما از من می پرسید در مورد جنگ با سرطان چی؟ اما حالا شما از من می پرسید در مورد جنگ با سرطان چی؟ چند مورد سرطان اصلی را به ما نشان بده. اونجا چه کاری می شه انجام داد؟ خُب من خبر خوب و بدی دارم. خبر خوب اینه: کارهای زیادی است که می تونه انجام بشه. در واقع این خارج از ایالات متحده انجام شده. و انجامش درایالات متحده بسیار دردناک است. و انجامش درایالات متحده بسیار دردناک است. من نمیبینم که این بدون اراده جمعی این ملت یا چیزهایی که هدف ملی است اتفاق بیفتد ، من نمیبینم که این بدون اراده جمعی این ملت یا چیزهایی که هدف ملی است اتفاق بیفتد ، من نمیبینم که این بدون اراده جمعی این ملت یا چیزهایی که هدف ملی است اتفاق بیفتد ، بدون ارداه جمعی این به وقوع نخواهد پیوست. و نه فقط به خاطر قوانین و ومقررات؛ بلکه به دلیل مبلغ پول مورد نیاز برای ثبت طب متداول و اندازه جلسات و چیزهایی مانند آن برای اینکه این به وقوع بپیوندد. بلکه به دلیل مبلغ پول مورد نیاز برای ثبت طب متداول و اندازه جلسات و چیزهایی مانند آن برای اینکه این به وقوع بپیوندد. بلکه به دلیل مبلغ پول مورد نیاز برای ثبت طب متداول و اندازه جلسات و چیزهایی مانند آن برای اینکه این به وقوع بپیوندد. بلکه به دلیل مبلغ پول مورد نیاز برای ثبت طب متداول و اندازه جلسات و چیزهایی مانند آن برای اینکه این به وقوع بپیوندد.
خُب دو درخواست اول ، سرطان سینه و پروستات هستند. خُب دو درخواست اول ، سرطان سینه و پروستات هستند. آنها اولین مواردی هستند که از طریق اُلتراساند متمرکز درمان شدند. ما در سرطان سینه نتیجه بهتری از جراحی داشتیم. اما در اینجا من یک پیام برای مردان دارم. ما دیروز از "کین" درباره ویژگیهای عوارض جانبی در سرطان پروستات شنیدیم. ما دیروز از "کین" درباره ویژگیهای عوارض جانبی در سرطان پروستات شنیدیم. ما دیروز از "گیلن" درباره ویژگیهای عوارض جانبی در سرطان پروستات شنیدیم. و الان این فرصت منحصر بفردیست با التراساند متمرکز که با راهنمایی MR انجام شود، و الان این فرصت منحصر بفردیست با التراساند متمرکز که با راهنمایی MR انجام شود، زیرا در واقع می توانیم در موردبرداشتن غده (لامپکتومی) پروستات فکر کنیم-- زیرا در واقع می توانیم در موردبرداشتن غده (لامپکتومی) پروستات فکر کنیم-- درست مثل یک ضایعه مرکزی بدون اینکه تمام غده را بر داریم . درست مثل یک ضایعه مرکزی بدون اینکه تمام غده را بر داریم . و با این روش از تمامی مشکلات توانایی و بی اختیاری اجتناب کنیم. و با این روش از تمامی مشکلات توانایی و بی اختیاری اجتناب کنیم. خوب، غده های سرطانی دیگری هم در شکم هست -- خیلی کم ، در واقع خیلی کم -- لوزالمعده ، کبد و کلیه. چالش ما زمانی است که بیمار نفس می کشد و بیدار است چالش ما زمانی است که بیمار نفس می کشد و بیدار است و در تمام درمانهای ما، بیمار بیدار و بهوش بوده و با پزشک صحبت می کند-- و در تمام درمانهای ما، بیمار بیدار و بهوش بوده و با پزشک صحبت می کند-- و در تمام درمانهای ما، بیمار بیدار و بهوش بوده و با پزشک صحبت می کند-- شما مجبورید به MR ، برخی از ترفندهای چگونگی انجام اینکار در زمان واقعی را یاد دهید. شما مجبورید به MR ، برخی از ترفندهای چگونگی انجام اینکار در زمان واقعی را یاد دهید. و این زمانبر است. این دو سال طول خواهد کشید.
اما یک پیام برای بانوان دارم. و در سال ۲۰۰۴ ، سازمان غذا و داروی ایالات متحده التراساند متمرکز را برای درمان فیبروم رحم تائید نمود. و در سال ۲۰۰۴ ، سازمان غذا و داروی ایالات متحده التراساند متمرکز را برای درمان فیبروم رحم تائید نمود. و در سال ۲۰۰۴ ، سازمان غذا و داروی ایالات متحده التراساند متمرکز را برای درمان فیبروم رحم تائید نمود. زنان از این بیاری رنج میبرند. همه این تومورهای خونریزی سنگینی در دوره قاعده گی ایجاد میکنند، همه این تومورهای خونریزی سنگینی در دوره قاعده گی ایجاد میکنند، فشار در شکم، درد پشت ، تکرر ادرار. فشار در شکم، درد پشت ، تکرر ادرار. و گاهی، به دلیل فیبرم اونها حتی نمیتونن باردار و آبستن شوند . و گاهی، به دلیل فیبرم اونها حتی نمیتونن بادار و آبستن شوند . این فرانسیس است. تشخیص داده شده که یک فیبرم به اندازه گریب فورت دارد. این یه فیبرم بزرگه. به او پیشنهاد برداشتن رحم شده بود، اما این پیشنهاد غیر قابل تصوری است برای کسی که میخواهد امکان باردار شدنش را نگه دارد. اما این پیشنهاد غیر قابل تصوری است برای کسی که میخواهد امکان باردار شدنش را نگه دارد. بنابر این او التراساند متمرکز را در سال ۲۰۰۸ انتخاب کرد. بنابر این او التراساند متمرکز را در سال ۲۰۰۸ انتخاب کرد. و در سال ۲۰۱۰ او برای اولین بار مادریک فرزند سالم شد. خُب زندگی جدید متولد شد.
( تشویق تماشاگران)
خوب برای نتیجه گیری ، میخواهم شما را با چهار پیام ترک کنم. خوب برای نتیجه گیری ، میخواهم شما را با چهار پیام ترک کنم. اول اینکه ، در مورد میزان درد و رنجی که بیماران در اثر عمل جراحی غیر تهاجمی از آن نجات یافته اند فکرکنید ، اول اینکه ، در مورد میزان درد و رنجی که بیماران در اثر عمل جراحی غیر تهاجمی از آن نجات یافته اند فکرکنید ، اول اینکه ، در مورد میزان درد و رنجی که بیماران در اثر عمل جراحی غیر تهاجمی از آن نجات یافته اند فکرکنید ، همچنین بار اقتصادی و عاطفی که از خانواده ها و گروهشان و بطور کلی جامعه، برداشته میشود-- همچنین بار اقتصادی و عاطفی که از خانواده ها و گروهشان و بطور کلی جامعه، برداشته میشود-- همچنین بار اقتصادی و عاطفی که از خانواده ها و گروهشان و بطور کلی جامعه، برداشته میشود-- و فکر کنم از پزشکان نیز باری برداشته می شود. و به عبارت دیگر علاقمندم شما درباره روابط جدید بیمار و پزشک فکر کنید و به عبارت دیگر علاقمندم شما درباره روابط جدید بیمار و پزشک فکر کنید و به عبارت دیگر علاقمندم شما درباره روابط جدید بیمار و پزشک فکر کنید هنگامی که بیمار شما بر روی تخت هوشیار است و حتی میتواند درمان را نظارت کند. هنگامی که بیمار شما بر روی تخت هوشیار است و حتی میتواند درمان را نظارت کند. درتمام درمانهای ما، بیمار یک دکمه توقف فراصوت را در دست دارد. درتمام درمانهای ما، بیمار یک دکمه توقف فراصوت را در دست دارد. او می تواند عمل جراحی را در هر لحظه متوقف کند.
و به یاد داشته باشید، از اینکه به من گوش فرا دادید میخواهم از شما سپاسگزاری کنم.
( تشویق تماشاگران)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *