اندريا گز :‌شكار يك سياهچاله ابر پرجرم

متن سخنرانی :
چگونه مي توانيد چيزي كه نامريي است را مشاهده كنيد؟ اين سوالي اساسي براي افرادي به شمار مي رود كه علاقه آنها پيدا كردن و مطالعه سياهچاله ها است چرا که سیاه چاله ها اجرامي هستند كه نيروي گرانش فوق العاده بالايي دارند. نيروي كه اجازه نمي دهد هيچ چيز،‌ حتي نور هم از دام آن فرار كند. به همين دليل شما نمي توانيد آنها را مستقيما ببينيد.
خوب، ‌داستان امروز من در باره سياهچاله ها،‌ به يك نوع سياهچاله خاص مربوط مي شود. من مايلم به اين پرسش پاسخ دهم كه بالاخره آيا يك سياهچاله واقعا پرجرم ،‌ از نوعي كه ما به آن سياهچاله ابر پرجرم مي گوييم، ‌در مركز كهكشان ما وجود دارد يا نه؟ و دليلي كه اين موضوع را هيجان انگيز و جالب مي كند اين است كه اين كار به ما فرصتي مي دهد تا ببينيم،‌ كه آيا اين چنين اجرامي واقعا وجود دارند يا خير؟ و ديگر اينكه فرصتي در اختيار ما مي گذارد كه بفهميم چنين سياهچاله ابر پر جرمي چگونه با محيط اطرافش اندركنش دارد و بفهميم كه اين سياهچاله ها چگونه در شكل گيري و تحول كهكشاني كه درون آن رشد مي كنند،‌ تاثير مي گذارند
خوب براي شروع اول بايد بفهميم يك سياهچاله چيست؟ تا بتوانيم مدارك وجود آن را درك كنيم خوب، ‌يك سياهچاله چيست؟ از بسياري جهات،‌يك سياهچاله جسم واقعا ساده اي است. چرا كه شما مي توانيد يك سياهچاله را تنها با 3 مشخصه تعريف كنيد جرم چرخش و بار الكتريكي ولي من قصد دارم فقط درباره جرم آن صحبت كنم خوب،‌ با چنين بياني ،‌سياهچاله جرم بسيار ساده اي است اما از سوي ديگر جرمي بسيار پيچيده نيز هست. آن قدر كه براي توصيف آن به قوانين عجيب و غريب فيزيك نيازمنديم و حتي در برخي از موارد اين جرم درك فيزيكي ما از عالم را به چالش مي كشد
اما امروز روشي كه از شما مي خواهم به كمك آن يك سياهچاله را درك كنيد براي اثبات يك سياهچاله،‌ اين است اين جرم را شيئي در نظر بگيريد كه جرمش در حجمي تقريبا معادل صفر متمركز شده باشد خوب،‌ با وجود اينكه من دارم با شما درباره جسمي ابر پرجرم صحبت مي كنم اما در عين حال دارم به اين نتيجه مي رسم كه اين جرم فاقد اندازه است. خوب به نظر كمي نيرنگ آميز مي آيد
اما خوشبختانه يك اندازه مشخص در ارتباط با اين اجرام وجود دارد كه قابل ديدن است و آن را به نام شعاع شوارزشيلد مي شناسيم نام اين شعاع به فردي بر مي گردد كه اين مفهوم را ارايه كرد چرا اين شعاع عدد مهمي است؟ اين يك شعاع مجازي است و واقعي نيست. سياهچاله ها اندازه اي ندارند پس چرا اين موضوع مهم است. اهميت اين عدد در اين است كه به ما مي گويد، كه هر جسمي مي تواند به سياهچاله تبديل شود يعني خود شما،‌نفر بغل دستي ،‌گوشي تلفن همراه ،‌ و اين سالن سخنراني مي توانند تبديل به سياهچاله شوند به شرط آنكه راهي را پيدا كنيد كه بتوانيد آنها را آن قدر فشرده كنيد كه همه جرم آنها در عد شعاع شوارزشيلدشان جمع شود
خوب در آن نقطه چه اتفاقي مي افتد؟ در آن نقطه است كه گرانش پيروز مي شود گرانش بر همه نيروهاي شناخته شده ديگر برتري مي يابد و شيي مورد نظر ناچار آن قدر به رمبش خود ادامه مي دهد،‌ تا به جرمي بي نهايت كوچك تبديل شود و در اين مرحله يك سياهچاله خواهيم داشت. خوب ،‌اگر من سياره زمين را به اندازه يك حبه قند كوچك كنم به سياهچاله تبديل مي شود چرا كه اندازه اين قند معادل شعاع شوارزشيلد سياره زمين است.
اكنون،‌ نكته كليدي اين است كه ببينيم اين شعاع شوارزشيلد چيست؟ و در واقع درك اين موضوع بسيار ساده است و تنها وابسته يه جرم يك جسم است اجرام بزرگتر و چگال تر شعاع شوارزشيلد بزرگتري دارند و اجرام كوجكتر شعاع كوچكتري دارند بنابراين اگر من خورشيد را انتخاب كنم و آن را تا ابعاد محوطه دانشگاه آكسفورد فشرده سازم به يك سياهچاله تبديل خواهد شد
خوب حالا مي دانيم شعاع شوارزشيلد چيست و انصافا اين مفهوم كارآمدي است چرا كه نه تنها به ما مي گويد كي يك سياهچاله شكل مي گيرد كه عناصر كليدي مورد نياز براي اثبات وجود يك سياهچاله را در اختيارمان مي گذارد من فقط دو چيز احتياج دارم بايد جرم جسمي را كه ادعا مي كنم يك سياهچاله است را بدانم و اينكه شعاع شوارزشيلد آن چقدر است و ازآنجايي كه جرم تعيين كننده شعاع شوارزشيلد است پس در واقع تنها يك چيز وجود دارد كه لازم است واقعا بدانم
بنابراين كار من براي اينكه شما را قانع كنم كه سياهچاله اي وجود دارد اين است كه نشان دهم جرمي وجود دارد كه مي تواند درون شعاع شوارزشيلدش محدود شده باشد و كار شما امروز اين است كه در اين باره زود باور نباشيد خوب،‌مي خواهم در باره يك سياهچاله غير عادي صحبت كنم درباره سياهچاله اي ابر پرجرم
خوب من مي خواستم چند كلمه اي در باره يك سياهچاله معمولي صحبت كنم البته اگر چيزي به نام سياهچاله معمولي وجود داشته باشد يك سياهچاله معمولي را آخرين مرحله زندگي يك ستاره واقعا پر جرم در نظر مي گيرند بنابراين اگر ستاره اي در آغاز زندگيش جرمي بسيار بيش از جرم خورشيد ما داشته باشد عمرش را با انفجاري بزرگ و باقي گذاشتن چنين بقاياي ابر نواختري زيبايي به پايان مي رساند و درون آن بقاياي ابرنواختري سياهچاله كوچكي شكل مي گيرد كه جرمي معادل 3 برابر جرم خورشيد دارد در مقياس هاي نجومي اين سياهچاله اي بسيار كوچك به حساب مي آيد
حالا مي خواهم در باره سياهچاله هاي ابر پرجرم صحبت كنم حدس زده مي شود كه سياهچاله هاي ابر پرجرم در مركز كهكشان ها زندگي مي كنند اين تصوير بسيار زيبا كه توسط تلسكوپ فضايي هابل گرفته شده است،‌ كهكشان هايي در اشكال و اندازه هاي مختلف را نشان مي دهد نمونه هاي بسيار بزرگ و كوچك آنها اينجا وجود دارند تقريبا هر شي اي كه در اين تصوير مي بينيد يك كهكشان است و اينجا در اين گوشه بالا يك نمونه مارپيچي بسيار زيبا است و حدود 100 ميليارد ستاره در اين كهكشان وجود دارد بدين ترتيب شايد مقياسي در اختيار شما قرار داده باشم و تمام نورهايي كه ما از يك كهكشان معمول مي بينيم مثلا هر يك از اين كهكشان هايي كه اينجا مي بينيم از ستاره هاي اين كهكشانها منشا مي گيرد بنابراين ما يك كهكشان را به دليل نور ستاره هاي آن مي بينيم
خوب،‌ چند نوع كهكشان به نسبت عجيب و غريب وجود دارد من دوست دارم اين ها را نقش اول هاي خودنما بنامم چرا كه به نوعي خودنمايي دارند ما آنها را هسته هاي فعال كهكشاني مي ناميم چرا كه هسته هاي آنها يا مراكز آنها بسيار فعال هستند خوب در مركز آنها ،‌كه در حقيقت جايي است كه درخشانترين بخش كهكشان است به طوريكه ما در آنجات فقط نور مي بينيم اما اين مقدار نور نمي تواند فقط با كمك مجموع نور ستاره هاي آن منطقه توجيه شود آنجا به نوعي خيلي پر انرژي تر از اين حرف ها است در حقيقت در برخي از نمونه ها مانند اينهايي كه اينجا مي بينيم ستون هاي از جت مواد از مركز آنها به خارج كشيده شده است بار ديگر نشانه هاي از يك منبع انرژي كه با اين فرض كه كهكشان ها فقط از ستاره ها تشكيل شده اند ،‌توضيح آن بسيار دشوار خواهد شد
خوب اين همان جايي است كه برخي فكر مي كنند شايد سياهچاله اي ابر پر جرم در آن وجود داشته باشد جايي كه مواد به درون آن فرو مي ريزند خوب شما خود سياهچاله را نمي توانيد ببينيد اما شما مي توانيد انرژي گرانشي سياهچاله را به نور مريي كه قابل ديدن است تبديل كنيد بنابراين اين حدس وجود دارد كه شايد سياهچاله اي ابر پرجرم در مركز كهكشان ها وجود داشته باشد اما اين نوعي استدلال غير مستقيم است
اما با اين وجود اين مساله اين موضوع را مطرح مي كند كه شايد تنها اين نوع كهكشتان ها نباشند كه ابر سياهچاله اي درون خود دارند بلكه شايد همه سياهچاله ها ميزبان چنين ابر سياهچاله هاليي در قلب خود باشند و دراين صورت -- اين نمونه اي از يك كهكشان معمولي است كه چيزي كه از آن مي بينيم نور ستاره هاي آن است و اگر سياهچاله ابر پرجرم درون آن باشد چيزي كه لازم است فرض كنيم اين است كه اين سياهچاله در نوعي رژيم غذايي به سر مي برد چراكه اين تنها راهي است كه بتوان مانع از فعاليت عظيمي مانند پديده اي شد كه مي توانيم در قلب كهكشان هاي بسيار فعال ببنيم
اگر قرار باشد به دنبال چنين سياهچاله هاي پنهاني در مركز كهكشان ها باشيم بهترين جايي كه مي توانيم به آن نگاه كنيم ،‌كهكشان خودمان،‌راه شيري است و اين يك تصوير ميدان ديد باز است كه از مركز كهكشان راه شيري گرفته شده است و چيزي كه مي بينيم ستوني از ستاره ها است و اين به خاطر اين است كه ما در كهكشاني زندگي مي كنيم كه ساختاري تخت و قرص مانند دارد و ما در كناره آن قرار داريم و هنگامي كه به سوي مركز كهكشان نگاه مي كنيم اين صفحه را كه به نام صفحه كهكشان مي شناسيم مي بينيم و يا خطي كه صفحه كهكشان را تعريف مي كند
مزيت مطالعه كهكشان خودمان در اين مورد به سادگي به اين دليل بر ميگردد كه نزديكترين مثال از یک مرکز کهکشان است که در اطراف خودمان داریم ، چراکه نخستین کهکشان نزدیک بعدی 100 برابر دورتر از ما قرار دارد بنابراین ما می توانیم جزییات بیشتری در کهکشان خودمان نسبت به هر کهکشان دیگری ببینیم و همانطور که خواهید دید ، توانایی دیدن جزییات کلیدی برای این تجربه و آزمایش است
خوب دانشمندان چطور مشخص می کنند که جرم بسیار زیادی درآنجا وجود دارد که در حجم اندکی گرد آمده است؟ این همان کاری است که باید روش آن را امروز به شما نشان دهم و ابزاری که برای این کار استفاده می کنیم نگاه کردن به ستاره هایی است که در اطراف این سیاهچاله می گردند ستاره ها به همان روشی دور یک سیاهچاله می گردند که سیارات خورشید را دور می زنند این کشش گرانشی است که باعث گردش چیزی در یک مدار می شود اگر جسم پر جرمی وجود نداشته باشد این اجرام به مسیر خود ادامه می دادند و یا حداقل سرعت حرکت بسیار پایین تری می داشتند تنها چیزی که نحوه حرکت این اجرام را تعیین می کند این است که چه مقدار جرم در مرکز مدار این اجرام قرار دارد
خوب این فوق العاده است ، چون اگر به یاد داشته باشید کار من این است که نشان دهم مقدار زیادی جرم در فضای کوچکی آنجا قرار دارد خوب اگر من بدانم این اجرام چقدر سریع حرکت می کنند، جرم را نیز خواهم دانست و اگر مقیاسی از مدارها داشته باشم ، شعاع آنها را خواهم داشت خوب، من می خواهم ستاره هایی را ببینم که تا حد امکان به مرکز کهکشان ما نزدیک باشند چرا که می خواهم نشان دهم جرمی در فضای تا حد ممکن کوچکی وجود دارد خوب این بدین معنی است که می خواهم جزییات زیادی را در این ناحیه ببینم و این همان دلیلی است که برای این تجربه و آزمایش ما از بزرگترین تلسکوپ جهان استفاده می کنیم
این رصدخانه کک است ، این رصدخانه دو تلسکوپ دارد که هر یک از آنها آینه ای با قطر تقریبی 10 متر دارند قطری معادل عرض یک زمین تنیس خوب، این خیلی عالیه چراکه ویژگی مهم وعده داده شده در باره تلسکوپهای بزرگ این است که هرچه تلسکوپ بزرگتر باشد جزییات بیشتری را می توانیم ببینیم اما زمانی که درباره این تلسکوپ ها یا هر تلسکوپ دیگری روی زمین صحبت می کنیم چالشی در برابر این وعده سر بلند می کند و این چالش به دلیل وجود جو زمین است جو برای ما بسیار عالی است ،به ما اجازه می دهد که روی زمین زنده بمانیم و به بقای خود ادامه دهیم اما جو برای منجمان به نوعی چالش به حساب می آید کسانی که باید از درون جو به منابع نجومی نگاه کنند
خوب برای اینکه درکی از موضع داشته باشید که این موردشبیه چیست بايد بگويم واقعا این شبیه آن است که به دانه شنی در زیر جریان آب نگاه کنید به دانه شنی در زیر جریان آب مثلا رودخانه نگاه می کنید این جریان آب به طور مداوم حرکت می کند و دچار اغتشاش می شود و همین مساله دیدن آن دانه شن را در بستر رودخانه با مشکل مواجه می کند خوب در مورد جو زمين نيز داستان خیلی شبیه به این موضوع و خیلی دشوار است زمانی که به منابع نجومی نگاه می کنید ، چرا که جو ما به طور دایم در حال حرکت است
بنابراین من بخش عمده ای از زنگی حرفه ایم را به کار روی روش هایی اختصاص دادم که این تاثیر جو را اصلاح کرده و دید تمیز تری در اختیار ما قرار دهد و این کار باعث می شود به کیفیتی 20 برابر بهتر برسیم و فکر می کنم همه شما موافق باشید که اگر ما بتوانیم راهی پیدا کنیم که چگونه زندگی خود را 20 برابر ارتقا دهیم ناچار خواهید بود که سبک زندگی خود را نیز مقدار زیادی تغییر دهید مثلا حقوق شما،باید مورد توجه قرار گیرد یا فرزندانتان باید مورد توجه دیگری قرار گیرند
و این انیمیشن به شما مثالی در باره تکنیک هایی را نشان می دهد که ما به آن اپتیک سازگار می گوییم شما در این انیمیشن تفاوت را می بینید مثالی از آنچه شما بدون استفاده از این تکنیک می بینید به عبارت دیگر تصویری که فقط ستاره ها را نشان می دهد و مربع ،مرکز کهکشان را نشان می دهد جایی که ما فکر می کنیم سیاهچاله وجود دارد خوب بدون این فناوری شما ستاره ها را نمی توانید ببینید اما با این فناوری ناگهان شما قادر به دیدن آنها می شوید این فناوری با به کار گیری یک آینه کار می کند که درون سیستم اپتیکی تلسکوپ قرار داده شده است این آینه مداوم تغییر می کند تا تغییراتی را که به طور مشابه در جو وجود دارد را خنثی کند خوب، این نوعی عینک فرضی خاص برای تلسکوپ شما است
اکنون در چند اسلاید بعدی من می خواهم روی آن مربع کوچک آنجا تمرکز کنم خوب، ما داریم تنها به ستاره های درون آن مربع کوچک نگاه می کنیم اگرچه ما داریم به همه آنها نگاه می کنیم خوب، من می خواهم ببینم آنها چطور حرکت می کنند و با توجه به موضوع این آزمایش این ستاره ها باید جابجایی زیادی داشته باشند خوب، ما این آزمایش را برای 15 سال دنبال کردیم و می بینیم که ستاره ها در حال حرکتند
اکنون تقریبا هر ستاره شناسی یک ستاره محبوب دارد و ستاره محبوب امروز من ستاره ای است که اینجا به نام SO-2 مشخص شده است به طور قطع محبوب ترین ستاره من در تمام جهان و علتش هم این است که هر15 سال یک دور میزند. و برای اینکه به شما درکی از میزان اندکی این مقدار بدهم برای خورشید ما 200 میلیون سال طول می کشد تا به دور مرکز کهکشانمان بچرخد ستاره هایی که پیش از این درباره آنها می دانستیم و تا حد امکان به مرکز کهکشان نزدیک بودند حدود 500 سال طول می کشید تا مرکز را دور بزنند و این یکی این یکی در طول مدت زندگی یک نفر این کار را می کند به نوعی می شود گفت در ژرفا قرار گرفته است
اما برای آزمون ما عنصری کلیدی به شمار می رود . مدار آن به ما می گوید چقدر جرم درون آن در شعاعی بسیار کوچک قرار گرفته است خوب، چیزی که بعد می بینیم تصویری در اینجا است که به شما نشان می دهد پیش از آزمایش اخیرمان ، چه اندازه ای را می توانستیم برای جرم مرکز کهکشان تخمین بزنیم چیزی که ما پیش از این می دانستیم حدود 4 میلیون برابر جرم خورشید مان درون این دایره بود و همانطور که می توانید ببینید چیزهای خیلی زیاد دیگری درون آن دایره وجود دارند شما می توانید ستاره های زیادی را ببینید خوب، درواقع جایگزین های بسیاری برای این ایده که یک سیاهچاله ابر پرجم آنجا وجود در مرکز کهکشان وجود دارد ،وجود داشت چراکه چیزهای زیادی را می توانستید آنجا قرار دهید
اما با کمک این آزمایش ما تایید کردیم که همان جرم در جایی بسیار کوچکتر واقع شده است در واقع 10 هزار برابر کوچکتر و به همین دلیل ما توانستیم نشان دهیم که آنجه یک سیاهچاله ابر پرجم وجود دارد برای اینکه درکی از کوچکی اندازه آن داشته باشید این اندازه منظومه شمسی ما است خوب، ما 4 میلیون برابر جرم خورشید را در آن فضا کوچک جای داده ایم
خوب ، حقیقت در تبلیغات است درست است ؟ من به شما گفته بودم کار من این است که این ابعاد را تا شعاع شوارزشیلد کاهش دهم و حقیقت این است که من دقیقا به آنجا نرسیده ام اما ما در واقع امروز هیچ جایگزینی نداریم که این تراکم جرم را توضیح دهد و در واقع این بهترین مدرک تا امروز است که نه تنها نشان دهنده سیاهچاله ابر پرجرمی در مرکز کهکشان خودمان است که مبنی بر وجود آن ها در جهان است خوب، قدم بعدی چیست؟ من واقعا فکر می کنم این تقریبا تا اندازه ای که فناوری امروز ما اجاز می دهد خوب است خوب پس بیایید در این مساله پیش برویم
خوب، چیزی که من می خواهم به شما بگویم به طور خیلی خلاصه چند مورد مثال درباره کارهای هیجان انگیزی که می توانیم امروزه در مرکز راه کهکشان‌انجام دهيم جايي که اکنون می دانیم آن سیاهچاله آن جا است، یا حداقل اعتقاد داریم که سیاهچاله ای ابر پرجرمی در آن جا وجود دارد و بخش سرگرم کننده این آزمایش این است که درحالی که ما در حال آزمودن حدس هایمان درباره نتایج وجود یک سیاهچاله ابر پرجرم که در مرکز کهکشان وجود دارد بودیم تقریبا همه آنها با آنچه ما واقعا می دیدیم در تضاد بود و این سرگرم کننده است
خوب، بگذدارید 2 مثال به شما ارایه کنم شما می توانید بپرسید، چه انتظاری از ستاره های سالخورده دارید، ستاره هایی که به دور مرکز کهکشان برای مدتی طولانی چرخیده اند و زمان طولانی برای واکنش با سیاهچاله مرکزی در اختیار داشته اند؟ چیزی که شما از این ستاره های پیر انتظار دارید این است که در اطراف سیاهچاله به صورتی فشرده قرار گرفته باشند شما باید تعداد زیادی ستاره سالخورده را درست در کناره سیاهچاله ببینید
برخلاف ان برای ستاره های جوان انتظار دارید یعنی ستاره های جوان نباید آنجا باشند یک سیاهچاله نمی تواند همسابه مهربانی برای یک پرورشگاه ستاره ای باشد برای اینکه ستاره ای شکل بگیرد ، شما نیازمند ابر بزرگی از گاز و غبار هستید تا متراکم شوند و این ساختاری بسیار شکننده است و یک سیاهچاله بسیار بزرگ چه کار می کند؟ ابر گازی شما را تکه پاره می کند و بر بخشی که به خودش نزدیک تر است نیروی بیشتری وارد می کند و ابر از هم می پاشد در حقیقت ما انتظار داریم تولد ستاره ها نباید دراین فضا رخ بدهد
خوب، شما نباید ستاره های جوان را در آنجا ببینید خوب ما چی می بینیم؟ با کمک رصدهایی متفاوت از آنچه من امروز به شما نشان دادم ما واقعا می توانیم بفهمیم کدام یک از ستاره ها پیر و کدام ها جوان هستند پیر تر ها قرمزند جوان تر ها آبی رنگند. و زرد رنگ ها هنوز نمی دانیم خوب، شما می توانید شگفتی را ببینید اینجا ستاره های پیر نایابند اینجا فراوانی از ستراه های جوان وجود دارد که دقیقا برخلاف انتظار ما است
خوب ، این بخش جالب ماجرا است و در واقع امروز این چیزی است که ما سعی در درک آن داریم این راز که چگونه می خواهید چطور می خواهید تضاد آن را بر طرف کنید خوب، در واقع دانشجویان فارغ التحصیل من در همین لحظه و امروز در حال رصد با تلسکوپ های هاوایی هستند و امیدواریم ما را به مرحله بعدی وارد کنند جایی که بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تعداد زیادی ستاره جوان آنجا هست و تعداد کمی ستاره پیر برای ساختن روندهای بعدی چیزی که به آن نیاز داریم این است که به مدارهای ستاره های دورتری نگاه کنیم برای این کار ما احتمالا نیازمند فناوری های بسیار بسیار چشمگیرتری از آنچه امروز داریم هستیم
چرا که در واقع درحالیکه من گفتم که ما خطاهای ناشی از جو زمین را اصلاح کرده ایم اما ما درواقع تنها نیمی از خطاهای شناخته شده را رفع کرده ایم ما این کار را با تاباندن پرتوی اشعه لیزری به جو زمین انجام داده ایم و کاری که فکر می کنیم می توانیم انجام دهیم این است که اگر ما چندین پرتو دیگر بتوانیم بتابانیم بقیه خطاها را هم اصلاح خواهیم کرد خوب، این چیزی است که ما امیدواریم در چند سال آینده انجام دهیم و در بازه زمانی طولانی تر چیزی که امیدواریم انجامش دهیم ساختن تلسکوپ های بزرگتری است چرا که به خاطر داشته باشید در نجوم ، بزرگتر بهتر است
خوب، ما می خواهیم تلسکوپی 30 متری بسازیم و با این تلسکوپ ما باید بتوانیم ستاره های حتی نزدیکتری به مرکز کهکشان را مشاهده کنیم و امیدواریم بتوانیم برخی از نظریه های انیشتین در باره نسبیت عام را تست کنیم همینطور برخی از ایده های موجود در کیهان شناسی درباره چگونگی پیدایش کهکشان ها خوب، ما فکر می کنیم آینده این آزمایش بسیار هیجان انگیز خواهد بود
پس ، برای نتیجه گیری، می خواهم یک انیمیشن به شما نشان دهم که به شما نشان می دهد به طور اساسی چگونه این مدارها به شکل 3 بعدی جرکت می کنند و امیدوارم حداقل شما را قانع کرده باشم ، که ما در واقع یک سیاهچاله ابر پرجرم در مرکز کهشکان راه شیری داریم و این بدین معنی است که این موجودات در جاهای دیگر عالم هم وجود دارند و با چنین ادعایی ما باید توضیح دهیم چطور می توانید چنین اجرامی در جهان فیزیکی ما گیر بیاندازید
دوم ، ما باید قادر باشیم تا به اندرکنش های انها نگاه کنیم که چکونه یک سیاهچاله ابر پرجرم رفتار می کند و شاید بفهمیم چه نقشی را آنها در شکل دادن به کهکشان ها بازی کرده اند و چطور عمل می کنند
و نکته آخر ولی نه کم اهمیت این که هیچ کدام از این ها رخ نخواهد داد بدون آنکه پیشرفت فوق العاده ای در مرزهای فناوری های موجودبه ظهور برسد و ما فکر می کنیم این حوزه ای است که به سرعت در حال پیشرفت است و چیزهای بسیاری را برای آینده در دستان خود نگاه داشته است بسیار متشکرم (نشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *