دارو برای ۹۹ درصد

سخنرانی تد : دارو برای ۹۹ درصد
ناراحت‌کننده اما واقعیت: متاسفانه بسیاری از درمان‌ها و واکسنهایی که جهان ما نیاز دارد -- برای بیماری‌هایی که میلیونها انسان دارند -- تولید نمی‌شوند یا توسعه داده نمی‌شوند، چون هیچ انگیزه مالی وجود ندارد. توماس پاگ یک طرح...