راز فرصت‌های بزرگ؟ کسی که هنوز ملاقات نکرده‌اید

سخنرانی تد : راز فرصت‌های بزرگ؟ کسی که هنوز ملاقات نکرده‌اید
ما اغلب خود را در محافل اجتماعی باریک با افراد مشابه پیدا می‌کنیم. چه عاداتی ما را محدود می‌کنند و چگونه می‌توانیم آن عادات را بشکنیم؟ تانیا منون روانشناس سازمانی می‌گوید چگونه می‌توان عمدی‌تر بود در مورد گسترش جهان اجتم...