سرجا پاپویچ: چگونه یک دیکتاتور را سرنگون کنیم

سخنرانی تد : سرجا پاپویچ: چگونه یک دیکتاتور را سرنگون کنیم
۲۰۱۱ سال مقاومت فوق العاده قدرت مردمی بود، که از بهار عرب شروع و به سرتاسر دنیا گسترش پیدا کرد. چطور این مقاومت چنین عملکرد خوبی داشت؟ "سرجا پاپویچ" (کسی که رهبری جنبش صلح آمیزی را برعهده داشت که منجر به سرنگونی اسلوبودا...