شیکهار کپور: ما همان داستانهایی را که بخود میگوییم هستیم.

سخنرانی تد : شیکهار کپور: ما همان داستانهایی را که بخود میگوییم هستیم.
الهام خلاق از کجا سرچشمه میگیرد؟ در TEDIndia، شیکهار کپور، کارگردان سینمایي هالیوود/بالیوود ("اِلیزابت،" "آقای هند") منبع قدرت خلاقه خود را (اضطراب محض و مطلق) با دقت شرح میدهد. او طریق بسیار مقتدری را، برای از بند باز ک...