قدرت باور داشتن به اینکه میتوانید پیشرفت کنید

سخنرانی تد : قدرت باور داشتن به اینکه میتوانید پیشرفت کنید
خانم کارول وِک در مورد "رشد ذهنی" تحقیق میکند- نظریه ایی که میگوید انسان میتواند ظرفیت(توانایی) مغز خود را برای یادگیری و حل مشکلات افزایش بدهد-. در این سخنرانی, او به طور نمونه دو نوع تفکر در مورد یک مشکل که حل آن نسبتا...