چگونه ما فلج اطفال برای همیشه متوقف کنیم.

سخنرانی تد : چگونه ما فلج اطفال برای همیشه متوقف کنیم.
فلج اطفال تقزیبا" ریشه کن شده است. ولیکن بوریس آیلوارد می گوید: " 'تقریبا" ' برای این بیماری هولناک کافی نیست ." آیلوارد برنامه ای پایه گذاری کرده برای ادامه معجزه علمی که به فلج اطفال پایان دهد در بیشتر نقاط جهان- تا آ...

بشریت علیه ابولا. استراتژیهای برنده درجنگی دهشت زا

سخنرانی تد : بشریت علیه ابولا. استراتژیهای برنده درجنگی دهشت زا
به ادعای بروس ایلوارد از سازمان جهانی بهداشت، "ابولا تهدیدگر همه آن چیزی است که از ما انسان می سازد." با استناد به آمارهای موجه، وی برای ما توضیح می دهد که بیماری مسری ابولا چطور گسترش یافت-- و چطور هشدارهای جامعه بین ال...