چرا بانوان ناهار قهرمانند

سخنرانی تد : چرا بانوان ناهار قهرمانند
نویسنده کتاب کودکان، جرئت کوروزوسکا ریشه های مجموعه مصور داستانی اش یعنی بانوی ناهار را با ما همخوان می کند، که در آن به برداشتن نقاب از قهرمانانی می پردازد که مسئول دادن ناهار هستند... و عدالت! پروژه تازه او، روز گرامی...