سگمنتیشن تصویر و داده ها

سگمنتیشن تصویر و داده ها

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
مبانی پردازش تصویر در متلب

مبانی پردازش تصویر در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
بهینه سازی در متلب

بهینه سازی در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
درونیابی و برازش در متلب

درونیابی و برازش در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیشرفته موکا پرو

آموزش پیشرفته موکا پرو

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
محاسبات جبر خطی در متلب

محاسبات جبر خطی در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
دستورات نمادین در متلب

دستورات نمادین در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آمار در متلب

آمار در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیشرفته نرم افزار میپل

آموزش پیشرفته نرم افزار میپل

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
علائم ریاضی در لاتکس LATEX

علائم ریاضی در لاتکس LATEX

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
انجام تقسیم در لاتکس LATEX

انجام تقسیم در لاتکس LATEX

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
عبارات مثلثاتی در لاتکس LATEX

عبارات مثلثاتی در لاتکس LATEX

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
دستورات ریاضی در لاتکس LATEX

دستورات ریاضی در لاتکس LATEX

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
ساختارهای آماده در لاتکس LATEX

ساختارهای آماده در لاتکس LATEX

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
جداول در پابلیشر

جداول در پابلیشر

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
پرینت و چاپ در پابلیشر

پرینت و چاپ در پابلیشر

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیشرفته اینترنت

آموزش پیشرفته اینترنت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش پیشرفته ویندوز 8.1

آموزش پیشرفته ویندوز 8.1

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
ایجاد جداول در نرم افزار ورد

ایجاد جداول در نرم افزار ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
ویرایش جداول یا تیبل در ورد

ویرایش جداول یا تیبل در ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
تنظیمات چاپ و پرینت صفحات ورد

تنظیمات چاپ و پرینت صفحات ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی