چه اتفاقی می‌افتد وقتی شهری با کمبود جا برای دفن مردگانش مواجه باشد

سخنرانی تد : چه اتفاقی می‌افتد وقتی شهری با کمبود جا برای دفن مردگانش مواجه باشد
به ادعای «الیسون کیلینگ»، اگر بخواهید گورستان شخصی خود را در بریتانیا بنا کنید، بشکلی می‌توانید اینکار را بکنید. او درباره جای که می‌میریم و دفن می‌شویم بسیار فکرمی‌کند -- و در این سخنرانی، بعنوان معمار و یکی از همیاران ...