شمارش سلول های بین تاریخ های میلادی با تابع COUNTIFS در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان شمارش سلول های بین تاریخ های میلادی با تابع COUNTIFS

هدف در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل 2016 به شمارش سلول های بین تاریخ های میلادی با تابع COUNTIFS می پردازیم.

تعریف محدوده DATES

محدوده سلول های C5 تاC15 را DATES نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول C5 و درگ کردن آن به سمت سلول C15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی C5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را DATES نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ نام DATES کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

در سلول F5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی Alt+Shift می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

حرف COU را تایپ تا لیستی از توابع که با حرف COU آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع COUNTIFS کلیک چپ کرده تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع COUNTIFS دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع COUNTIFS به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع criteria_rang1 می باشد (محدوده شرط اول) که می بایست محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب کنیم. با توجه به اینکه این محدوده را به نام DATES معرفی کرده ایم، آرگومان اول (محدوده شرط اول) را DATES تایپ می نماییم.

حروف DA را تایپ تا عباراتی که با حروف DA شروع می شود را مشاهده نماییم.

بر روی عبارت DATES کلیک چپ کرده تا انتخاب شود.

بر روی نماد زرد رنگ سمت چپ DATES دوبار کلیک چپ می نماییم تا نام محدوده سلول های C5 تا C15 انتخاب گردد.

در کاربرگ سلول های C5 تا C15 انتخاب شدند.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر بزرگتر (>) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+> که در پایین کلید های حروف ک و م در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید است تایپ می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق یا امپرسند (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

حروف DA را تایپ تا لیستی توابعی که با حروف DA آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع DATE کلیک چپ کرده تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع DATE دوبار کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی Shift+9 (کلید 9 بالای حروف) پرانتز باز را را درج می نماییم.

آرگومان اول تابع Year می باشد (می بایست عدد سال 2013 را تایپ نماییم).

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع month می باشد (که می بایست عدد ماه که عدد 1 می باشدرا تایپ نماییم).

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان سوم تابع day می باشد (که می بایست عدد 1 که عدد روز اول می باشد را تایپ می نماییم).

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان سوم تابع Criteria_rang2 (محدوده شرط دوم) می باشد که می بایست محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب کنیم. با توجه به اینکه این محدوده را به نام DATES معرفی کرده ایم، آرگومان سوم (محدوده شرط دوم) را DATES انتخاب می نماییم.

حروف DA را تایپ تا عباراتی که با حروف DA شروع می شود را مشاهده نماییم.

بر روی عبارت DATES کلیک چپ کرده تا انتخاب شود.

بر روی نماد زرد رنگ سمت چپ DATES دوبار کلیک چپ می نماییم تا نام محدوده سلول های C5 تا C15 انتخاب گردد.

در کاربرگ سلول های C5 تا C15 انتخاب شدند.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر کوچکتر (<) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+< که در پایین کلید های حروف م و ن در صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید است تایپ می نماییم.

کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

حروف DA را تایپ تا لیستی از توابع که با حرف DA آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع DATE کلیک چپ کرده تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع DATE دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع DATE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع Year می باشد (می بایست عدد سال 2013 را تایپ نماییم).

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع month می باشد (که می بایست عدد ماه که عدد 12 می باشد را تایپ نماییم).

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان سوم تابع day می باشد (که می بایست عدد 31 که عدد روز اول می باشد را تایپ می نماییم).

پرانتز بسته را با استفاده از کلیدهای ترکیبی Shift+0 (کلید 0 بالای حروف) درج می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول F5 مشاهده می نماییم.

نتیجه : در سال 2013 دو نفر استخدام شده اند.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی