میانگین سه فروش آخر به صورت آرایه ای با تابع AVERAGE و LARGE در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان محاسبه میانگین سه فروش آخر به صورت آرایه ای با تابع AVERAGE.

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به محاسبه میانگین سه فروش آخر به صورت آرایه ای با استفاده از تابع AVERAGE.

در سلول H4 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار دارند را درج می نماییم.

حروف AV را تایپ و لیستی از توابع که با حروف AV آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع AVERAGE کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع AVERAGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع AVERAGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف LO را تایپ و لیستی از توابع که با حروف LO آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع LOOKUP کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع LOOKUP دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع LOOKUP به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف LA را تایپ و لیستی از توابع که با حروف LA آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع LARGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع LARGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف IF را تایپ و لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف IS را تایپ و لیستی از توابع که با حروف IS آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع ISNUMBER کلیک چپ می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع ISNUMBER دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع ISNUMBER به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C12 محدوده سلول های C5 تا C12 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

حروف RO را تایپ و لیستی از توابع که با حروف RO آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع ROW دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع ROW به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C12 محدوده سلول های C5 تا C12 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی ج+Shift یک کروشه باز درج می نماییم.

عدد 1 را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد 2 را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد 3 زا درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی چ+Shift کروشه را می بندیم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

حروف RO را تایپ و لیستی از توابع که با حروف RO آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی تابع ROW کلیک می نماییم تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع ROW دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع ROW به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C12 محدوده سلول های C5 تا C12 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C12 محدوده سلول های C5 تا C12 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول H4 مشاهده می نماییم.

میانگین سه فروش آخر با تابع AVERAGE مشخص گردید.

میانگین سه فروش آخر با تابع AVERAGE در اکسل ۲۰۱۶، عدد 100 می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی