استفاده از تابع DATE و AVERAGEIFS در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با تابع AVERAGEIFS

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با استفاده از تابع AVERAGEIFS می پردازیم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده(با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار می باشد را درج می نماییم.

حروف AV را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف AV آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع AVERAGEIFS کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع AVERAGEIFS دابل کلیک کنید.

تابع AVERAGEIFS به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع average_range می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم).بر روی سلول D5 کلیک چپ کرده و تا سلول D11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع criteria_range1 می باشد(می بایست محدوده شرط اول را انتخاب نماییم).در سلول C5 کلیک چپ کرده و تا سلول C11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر بزرگتر (>) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+> که در پایین کلید های حروف ک و م در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم. سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق یا امپرسند (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

حروف DAT را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف DAT آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع DATE دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع DATE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

تابع اول تابع year می باشد(می بایست سال را انتخاب نماییم).عدد ۲۰۱۶ را وارد کرده.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

تابع دوم تابع month می باشد(می بایست ماه را انتخاب نماییم).عدد ۱ را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

تابع سوم تابع day می باشد(می بایست روز را انتخاب نماییم).عدد ۱ را درج می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 پرانتز بسته را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان اول تابع، criteria_range2 می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد شرطی دوم را انتخاب نماییم).بر روی سلول C5 کلیک چپ کرده و تا سلول C11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

عملگر کوچکتر (<) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+< که در پایین کلید های حروف م و ن در صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم. سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی (Shift+7) عملگر الحاق یا امپرسند (&) را که در بالای حروف ع و غ می باشد را درج می نماییم.

حروف DAT را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف DAT آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع DATE دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع DATE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

تابع اول تابع year می باشد(می بایست سال را انتخاب نماییم).عدد ۲۰۱۶ را وارد کرده.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

تابع دوم تابع month می باشد(می بایست ماه را انتخاب نماییم).عدد ۱ را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

تابع سوم تابع day می باشد(می بایست روز را انتخاب نماییم).عدد ۳۱ را وارد کرده.

پرانتز بسته را با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

در سلول B5 کلیک کرده و تا سلول B11 درگ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

بر روی سلول B5 یک بار کلیک چپ کرده تا درون کد ما درج شود.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 پرانتز بسته ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی (Ctrl +Enter) در سلول G5 نتیجه را مشاهده می نماییم.

آموزش رایگان محاسبه میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با تابع AVERAGEIFS مشخص گردید.

نتیجه: آموزش رایگان محاسبه میانگین فروش کد ۱۰۰۰ در ماه JAN با تابع AVERAGEIFS در اکسل ۲۰۱۶ عدد ۲۰۰۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی