محاسبه دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGE لارج و تابع شرطی IF در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGE

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با استفاده از تابع LARGEمی پردازیم.

تعریف محدوده PRODUCT

محدوده سلول های B5 تاB15 را PRODUCT نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول B5 و درگ کردن آن به سمت سلول B15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی B5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را PRODUCT نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ نامPRODUCT کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

تعریف محدوده CITY

محدوده سلول های C5 تاC15 را CITY نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول C5 و درگ کردن آن به سمت سلول C15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی C5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را DATES نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ نام CITY کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

تعریف محدوده PRICE

محدوده سلول های D5 تاD15 را PRICE نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول D5 و درگ کردن آن به سمت سلول D15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی C5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را PRICE نام گذاری می نماییم.

پس از تایپPRICE کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

در سلول J5 کلیک چپ می نماییم.

عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف LA را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف LA آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع LARGE دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع LARGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

پرانتز باز را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+9 ایجاد می نماییم.

آرگومان اول تابع array می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) حروف IF را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

پرانتز باز را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+9 ایجاد می نماییم.

پرانتز باز را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+9 ایجاد می نماییم.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) که ما نام PRODUCT را تایپ کرده.

عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

در سلول F5 کلیک چپ می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

علامت عملگر ستاره (آستریکس) زا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Shift+8 ایجاد می نماییم.

پرانتز باز را با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+9 ایجاد می نماییم.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط نمایش داده می شوند) که ما کلمه CITY را تایپ کرده.

عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

علامت عملگر بزرگتر را با استفاده از کلید های ترکیبی (SHIFT+>) که در پایین حروف ک و م در صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

عدد ۰ را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند) عبارت PRICE را تایپ می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 پرانتز بسته را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 پرانتز بسته را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان اول تابع K می باشد (می بایست انتخاب نماییم چندمین عدد از بزرگ به کوچک نمایش داده شود) که ما بر روی سول H5 کلیک چپ کرده تا درون کد ما درج شود.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 پرانتز بسته را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی (Ctrl+Shift+Enter) در سلول J5 نتیجه را مشاهده می نماییم.

دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGEمشخص گردید.

نتیجه: دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGEدر اکسل ۲۰۱۶ عدد ۵۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی