استفاده از لیست باشوی و ابزار Remove Duplicates (حذف داده های تکراری) تعیین N امین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGE لارج و تابع شرطی IF تو در تو در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین N امین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGE

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین N امین فروش با اعمال دو شرط با استفاده از تابع LARGE می پردازیم.

تعریف محدوده PRODUCT

محدوده سلول های B5 تاB15 را PRODUCT نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول B5 و درگ کردن آن به سمت سلول B15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی B5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را PRODUCT نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ نامPRODUCT کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

تعریف محدوده CITY

محدوده سلول های C5 تاC15 را CITY نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول C5 و درگ کردن آن به سمت سلول C15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی C5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را DATES نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ نام CITY کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

تعریف محدوده PRICE

محدوده سلول های D5 تاD15 را PRICE نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول D5 و درگ کردن آن به سمت سلول D15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی C5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را PRICE نام گذاری می نماییم.

پس از تایپPRICE کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

در سلول B4 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های B4 تا B15 را انتخاب می نماییم.

کلیک راست نموده تا منوی میانبر ظاهر شود.

بر روی فرمان Copy کلیک چپ می نماییم.

روی سلول L4 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول M15 محدوده سلول های L4تا M15 را انتخاب می نماییم.

مجدد کلیک راست نموده تا منوی میانبر ظاهر شود.

در منوی میانبر ظاهر شده بر روی آیکون فرمان Paste کلیک چپ می نماییم.

تا سلول های کپی شده توسط فرمان Paste فراخوانی شوند.

روی سلول L5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول M15 محدوده سلول های L5 تا M15 را انتخاب می نماییم.

و در نوار ریبون ها بر روی سربرگ Data در گروه Data Tools بر روی مثلث مشکی رنگ سمت چپ Remove Duplicates (حذف تکراری ها) کلیک چپ می نماییم.

بر روی دکمه Remove Duplicates (حذف داده های تکراری) کلیک چپ تا کادر محاوره ای مربوطه ظاهر شود.

بر روی دکمه OK کادر محاوره ای Remove Duplicates (حذف داده های تکراری)کلیک چپ و در کادر محاوره ای جدید نیز بر روی OK کلیک چپ می نماییم.

در محدوده سلول های انتخابی L5 تا M15 داده های تکراری حذف شدند سلول های تکراری محدوده مورد نظر حذف شده و بدین شکل می شود.

در سلول F5 کلیک چپ می نماییم.

و در نوار ریبون ها بر روی سربرگ Data در گروه Data Tools بر روی مثلث مشکی رنگ سمت چپ Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم. . سپس بر روی گزینه Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم.

کادر محاوره ای Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) ظاهر می گردد.

در کادر محاوره ایی ظاهر شده از سربرگ settings در ناحیه Validation criteria بر روی فلش لیست بازشوی Allow کلیک می نماییم.

در لیست ظاهر شده بر روی گزینه List کلیک می نماییم.

در کادر متنی Source کلیک کرده و برای انتخاب محدوده مورد نظر ، بر روی سلول L5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول L7 محدوده سلول های L5 تا L7 را انتخاب می نماییم.

بر روی کلید OK را کلیک می نماییم.

اکنون اگر بر روی فلشی که در قسمت پایین سلول F5 کلیک نماییم. لیستی از کد های موجود در محدوده L5 تا L7 مشاهده خواهیم نمود.

به دلخواه یکی را انتخاب می نماییم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

و در نوار ریبون ها بر روی سربرگ Data در گروه Data Tools بر روی مثلث مشکی رنگ سمت چپ Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم. . سپس بر روی گزینه Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم.

کادر محاوره ای Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) ظاهر می گردد.

در کادر محاوره ایی ظاهر شده از سربرگ settings در ناحیه Validation criteria بر روی فلش لیست بازشوی Allow کلیک می نماییم.

در لیست ظاهر شده بر روی گزینه List کلیک می نماییم.

در کادر متنی Source کلیک کرده و برای انتخاب محدوده مورد نظر بر روی سلول M5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول M7 محدوده سلول های M5 تا M7 را انتخاب می نماییم.

بر روی کلید OK را کلیک می نماییم.

اکنون اگر بر روی فلشی که در قسمت پایین سلول G5 کلیک نماییم. لیستی از کد های موجود در محدوده M5 تاM7 مشاهده خواهیم نمود.

به دلخواه یکی را انتخاب می نماییم.

در سلول H5 کلیک چپ می نماییم.

و در نوار ریبون ها بر روی سربرگ Data در گروه Data Tools بر روی مثلث مشکی رنگ سمت چپ Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم. . سپس بر روی گزینه Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم.

کادر محاوره ای Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) ظاهر می گردد.

در کادر محاوره ایی ظاهر شده از سربرگ settings در ناحیه Validation criteria بر روی فلش لیست بازشوی Allow کلیک می نماییم.

در لیست ظاهر شده بر روی گزینه List کلیک می نماییم.

در کادر متنی Source کلیک کرده و برای انتخاب محدوده مورد نظر ، بر روی سلول N5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول N7 محدوده سلول های N5 تا N7 را انتخاب می نماییم.

بر روی کلید OK را کلیک می نماییم.

اکنون اگر بر روی فلشی که در قسمت پایین سلول H5 کلیک نماییم. لیستی از کد های موجود در محدوده N5 تاN7 مشاهده خواهیم نمود.

به دلخواه یکی را انتخاب می نماییم.

درسلول J5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار دارند را درج می نماییم.

حروف LA را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف LA آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع LARGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع LARGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع array می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم).ولی ما به دلیل اینکه میخواهیم دستور شرطی بگذاریم، حروف IF را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) که ما نام PRODUCT را تایپ کرده.

علامت عملگر مساوی (=) را که بالای حروف چ یا ج صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

در سلول F5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم).حروف IF را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند) که ما کلمه CITY را تایپ کرده.

عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط نمایش داده می شوند) که ما سپس کلمه PRICE را تایپ کرده.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند) که ما سپس کلمه PRICE را تایپ کرده.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی SHIFT+0 پرانتز بسته را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلیدهای ترکیبی (Ctrl+shift +Enter) در سلول J5 نتیجه را مشاهده می نماییم.

دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGEمشخص گردید.

نتیجه: دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGEدر اکسل ۲۰۱۶ عدد ۵۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی