تعیین کمترین فروش با اعمال دو شرط به صورت آرایه ای با تابع MIN مینیمم و ابزار Remove Duplicates (حذف تکراری ها) و ابزار Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

آموزش رایگان تعیین کمترین فروش با اعمال دو شرط به صورت آرایه ای با تابع MIN

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین کمترین فروش با اعمال دو شرط با استفاده از تابع MIN می پردازیم.

تعریف محدوده PRODUCT

محدوده سلول های B5 تاB15 را PRODUCT نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول B5 و درگ کردن آن به سمت سلول B15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی B5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را PRODUCT نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ نامPRODUCT کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

تعریف محدوده CITY

محدوده سلول های C5 تاC15 را CITY نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول C5 و درگ کردن آن به سمت سلول C15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی C5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را DATES نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ نام CITY کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

تعریف محدوده PRICE

محدوده سلول های D5 تاD15 را PRICE نامگذاری می نماییم.

با کلیک چپ کردن درون سلول D5 و درگ کردن آن به سمت سلول D15 محدوده سلول های مورد نظر را انتخاب می نماییم.

اشاره گر ماوس را بر روی Name Box قرار می دهیم.

سپس کلیک چپ می نماییم تا نام سلول انتخابی C5 هایلایت شود.

نام سلول های C5 تا C15 را DATES نام گذاری می نماییم.

پس از تایپ price کلید Enter را می فشاریم تا نتیجه به این شکل شود.

در سلول B4 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های B4 تا C15 را انتخاب می نماییم.

کلیک راست نموده تا منوی میانبر ظاهر شود.

بر روی فرمان Copy کلیک چپ می نماییم.

در سلول K4 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول L15 محدوده سلول های K4 تا L15 را انتخاب می نماییم.

مجدد کلیک راست نموده تا منوی میانبر ظاهر شود.

در منوی میانبر ظاهر شده بر روی آیکون فرمان Paste کلیک چپ می نماییم

تا سلول های کپی شده توسط فرمان Paste فراخوانی شوند.

در سلول K4 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول L15 محدوده سلول های K4 تا L15 را انتخاب می نماییم.

و در نوار ریبون ها بر روی سربرگ Data در گروه Data Tools بر روی مثلث مشکی رنگ سمت چپ Remove Duplicates (حذف تکراری ها) کلیک چپ می نماییم.

پنجره Remove Duplicates نمایان می شود.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می نماییم.

سلول های تکراری محدوده مورد نظر حذف شده و بدین شکل می شود.

در سلول F5 کلیک چپ می نماییم.

و در نوار ریبون ها بر روی سربرگ Data در گروه Data Tools بر روی مثلث مشکی رنگ سمت چپ Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم. . سپس بر روی گزینه Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم.

کادر محاوره ای Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) ظاهر می گردد.

در کادر محاوره ایی ظاهر شده از سربرگ settings در ناحیه Validation criteria بر روی فلش لیست بازشوی Allow کلیک می نماییم.

در لیست ظاهر شده بر روی گزینه List کلیک می نماییم.

در کادر متنی Source کلیک کرده و برای انتخاب محدوده مورد نظر ، بر روی سلول K5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول K7 محدوده سلول های K5 تا K7 را انتخاب می نماییم.

بر روی کلید OK را کلیک می نماییم.

اکنون اگر بر روی فلشی که در قسمت پایین سلول F5 قرار دارد کلیک نماییم. لیستی از کد های موجود در محدوده B5 تاB15 مشاهده خواهیم نمود.

به دلخواه یکی را انتخاب می نماییم.(کد 1002 را انتخاب می نماییم).

درسلول G5 کلیک چپ می نماییم.

و در نوار ریبون ها بر روی سربرگ Data در گروه Data Tools بر روی مثلث مشکی رنگ سمت چپ Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم. . سپس بر روی گزینه Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) کلیک چپ می نماییم.

کادر محاوره ای Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) ظاهر می گردد.

در کادر محاوره ایی ظاهر شده از سربرگ settings در ناحیه Validation criteria بر روی فلش لیست بازشوی Allow کلیک می نماییم.

در لیست ظاهر شده بر روی گزینه List کلیک می نماییم.

در کادر متنی Source کلیک کرده و برای انتخاب محدوده مورد نظر ، بر روی سلول L4 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول L7 محدوده سلول های L4 تا L7 را انتخاب می نماییم.

بر روی کلید OK را کلیک می نماییم.

اکنون اگر بر روی فلشی که در قسمت پایین سلول G5 قرار دارد کلیک نماییم. لیستی از شهر های موجود در محدوده C5 تاC15 مشاهده خواهیم نمود.

به دلخواه یکی را انتخاب می نماییم.( شهر یزد را انتخاب می نماییم).

بر روی سلول I5 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلید های ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جا به جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) را که در بالای کلید های حروف چ یا ج در صفحه کلید قرار دارند را درج می نماییم.

سپس حروف MI را تایپ و لیستی از توابع که با حروف MI آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع MIN دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع MIN به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

حروف IF را تایپ و لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده می نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) نام PRODUCT را تایپ می نماییم.

سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

بر روی سلول F5 کلیک کرده تا درون کد درج شود.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط نمایش داده می شوند) حروف IF را تایپ کرده تا لیستی از توابعی که با IF شروع می شود نمایش داده شوند.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع، logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) نام city را تایپ کرده.

سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_trueمی باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) نام PRICE را تایپ کرده.

با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 پرانتز بسته انتها را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 پرانتز بسته انتها را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 پرانتز بسته انتها را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول I5 مشاهده می کنیم.

کمترین مقدار فروش با اعمال دو شرط به صورت آرایه ای با تابع MIN مشخص گردید.

نتیجه: کمترین مقدار فروش با اعمال دو شرط به صورت آرایه ای با تابع MIN در اکسل ۲۰۱۶ عدد 65 می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی