تعیین دومین و سومین فروش بیشتر با داده های تکراری به صورت آرایه ای با تابع LARGE لارج در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

تعیین دومین و سومین فروش بیشتر با داده های تکراری به صورت آرایه ای با تابع LARGE

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین دومین و سومین فروش کمتر با داده های تکراری با استفاده از تابع LARGE می پردازیم.

در این آموزش از سه فرمول ذیل استفاده می نماییم.

=LARGE(C5:C15,1)

=MAX(IF(C5:C15<H4,C5:C15))

=MAX(IF(C5:C15<H5,C5:C15))

در ادامه به تفسیر فرمول ذیل می پردازیم.

=LARGE(C5:C15,1)

عملکرد LARGE: ان امین مقدار زیاد را در یک دسته از متغیر ها مشخص می کند.

پس از تایپ فرمول با انتخاب آرگومان اول تابع

C5:C15

و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه زیر نمایش داده می شود.

{90;60;80;90;98;80;25;98;60;80;90}

۹۰ اول از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C5 از محدوده سلول های C5:15 است.

۶۰ اول از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C6 از محدوده سلول های C5:15 است.

۸۰ اول از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C7 از محدوده سلول های C5:15 است.

۹۰ دوم از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C8 از محدوده سلول های C5:15 است.

۹۸ اول از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C9 از محدوده سلول های C5:15 است.

۸۰ دوم از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C10 از محدوده سلول های C5:15 است.

۲۵ از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C11 از محدوده سلول های C5:15 است.

۹۸ دوم از سمت نشان دهنده میزان فروش در سلول C12 از محدوده سلول های C5:15 است.

۶۰ دوم از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C13 از محدوده سلول های C5:15 است.

۸۰ سوم از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C14 از محدوده سلول های C5:15 است.

۹۰ سوم از سمت چپ نشان دهنده میزان فروش در سلول C14 از محدوده سلول های C5:15 است.

با انتخاب تابع LARGE

LARGE(C5:C15,1)

و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه ذیل نمایش داده می شود:

98

عدد ۹۸ نشان دهنده اولین فروش بیشتر از محدوده سلول های C5:C15 است.

در ادامه به تفسیر فرمول ذیل می پردازیم:

=MAX(IF(C5:C15<H4,C5:C15))

عملکرد IF: یکی از محبوب ترین توابع در اکسل است و به شما اجازه می دهد تا مقادیر منطقی بین مقدار و آنچه که شما انتظار دارید را مقایسه کنید.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم)

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (نتیجه ای که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند)

آرگومان سوم تابع value_if_false می باشد (نتیجه ای که در صورت درست نبودن شرط، نمایش داده می شوند)

با انتخاب تابع اول فرمول IF

C5:C15<H4

و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه ذیل نمایش داده می شود.

{TRUE;TRUE;TRUE;TRUE;FALSE;TRUE;TRUE;FALSE;TRUE;TRUE;TRUE}

TRUE اول از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C5 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE دوم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C6 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE سوم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C7 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE چهارم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C8 با مقدار داخل سلول H4 است.

FALSE اول از سمت چپ نشان دهنده غلط بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C9 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE پنجم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C10 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE ششم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C11 با مقدار داخل سلول H4 است.

FALSE دوم از سمت چپ نشان دهنده غلط بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C7 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE هفتم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C8 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE هشتم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C9 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE نهم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط کوچک تر بودن مقدار داخل سلول C10 با مقدار داخل سلول H4 است.

با انتخاب تابع IF

IF(C5:C15<H4,C5:C15)

و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه ذیل نمایش داده می شود:

{90;60;80;90;FALSE;80;25;FALSE;60;80;90}

FALSE نتیجه ۰ را بر می گرداند.

{90;60;80;90;0;80;25;0;60;80;90}

اگر ۰ ها را در نظر نگیریم فرمول به صورت ذیل نتیجه می دهد:

{90;60;80;90;80;25;60;80;90}

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول H5 مشاهده می نماییم.عدد ۹۰ نشان دهنده دومین فروش بیشتر است.

در ادامه به تفسیر فرمول ذیل می پردازیم:

=MAX(IF(C5:C15<H5,C5:C15))

عملکرد IF: یکی از محبوب ترین توابع در اکسل است و به شما اجازه می دهد تا مقادیر منطقی بین مقدار و آنچه که شما انتظار دارید را مقایسه کنید.

آرگومان اول تابع، logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم)

آرگومان دوم تابع، value_if_true می باشد (نتیجه ای که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند)

آرگومان سوم تابع، value_if_false می باشد (نتیجه ای که در صورت درست نبودن شرط، نمایش داده می شوند)

پس از تایپ فرمول با انتخاب آرگومان اول تابع IF

C5:C15<H5

و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه ذیل نمایش داده می شود:

{FALSE;TRUE;TRUE;FALSE;FALSE;TRUE;TRUE;FALSE;TRUE;TRUE;FALSE}

FALSE اول از سمت چپ نشان دهنده غلط بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C5 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE اول از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C6 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE دوم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C7 با مقدار داخل سلول H4 است.

FALSE دوم از سمت چپ نشان دهنده غلط بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C8 با مقدار داخل سلول H4 است.

FALSE سوم از سمت چپ نشان دهنده غلط بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C9 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE سوم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C10 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE چهارم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C11 با مقدار داخل سلول H4 است.

FALSE چهارم از سمت چپ نشان دهنده غلط بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C12 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE پنجم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C13 با مقدار داخل سلول H4 است.

TRUE ششم از سمت چپ نشان دهنده درست بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C14 با مقدار داخل سلول H4 است.

FALSE پنجم از سمت چپ نشان دهنده غلط بودن شرط بزرگ تر بودن مقدار داخل سلول C15 با مقدار داخل سلول H4 است.

با انتخاب تابع IF

IF(C5:C15<H5,C5:C15)

و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه ذیل نمایش داده می شود:

{FALSE;60;80;FALSE;FALSE;80;25;FALSE;60;80;FALSE}

FALSE نتیجه ۰ را بر می گرداند.

{0;60;80;0;0;80;25;0;60;80;0}

اگر ۰ ها را در نظر نگیریم فرمول به صورت ذیل نتیجه می دهد:

{60;80;80;25;60;80}

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول H6 مشاهده می نماییم.عدد ۸۰ نشان دهنده سومین فروش بیشتر است.

در سلول G4 کلیک چپ می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف LA را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف LA شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع LARGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع LARGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع array می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم) بر روی سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلولی C5:C15 را انتخاب می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد ۱ رادرج می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Enter نتیجه را در سلول G4 مشاهده می نماییم.

در سلول G5 کلیک چپ می نماییم.

عملگر مساوی (=) را که بالای حروف چ یا ج صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

حروف MA را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف MA شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع MIN کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MAX دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع MAX به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع number1 می باشد (می بایست عدد اول را برای مشخص کردن بیشترین مقدار وارد نماییم) حروف IF را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم) در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

عملگر کوچکتر (<) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+< که در پایین کلید های حروف م و ن در صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

در سلول G4 کلیک می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط نمایش داده می شوند) که در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول G5 مشاهده می نماییم.

در سلول G6 کلیک چپ می نماییم.

عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف MA را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف MA شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی تابع MAX کلیک چپ تا انتخاب شود.

بر روی fx سمت چپ تابع MAX دوبار کلیک چپ می نماییم.

تابع MAX به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع number1 می باشد (می بایست عدد اول را برای مشخص کردن بیشترین مقدار وارد نماییم).ولی ما به دلیل اینکه میخواهیم دستور شرطی بگذاریم، حروف IF را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم) در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

عملگر کوچکتر (<) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+< که در پایین کلید های حروف م و ن در صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

در سلول G5 کلیک می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند) که در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

پرانتز بسته انتها را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول های G4 G5 و G6 مشاهده می نماییم.

دومین و سومین فروش کمتر با داده های تکراری با تابع LARGE مشخص گردید.

نتیجه: اولین فروش بیشتر عدد ۹۸، دومین فروش بیشتر عدد ۹۰، و سومین فروش بیشتر عدد ۸۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی