تعیین دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با تابع LARGE لارج به صورت آرایه ای در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

تعیین دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با تابع LARGE

هدف: در این مثال رایگان آموزشی توابع اکسل ۲۰۱۶ به تعیین دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با استفاده از تابع LARGE می پردازیم.

در این آموزش از فرمول ذیل استفاده می نماییم:

=LARGE(IF(B5:B15=”کد ۱۰۰۰”,C5:C15),2)

در ادامه به تفسیر فرمول ذیل می پردازیم:

IF(B5:B15=”کد ۱۰۰۰”,C5:C15)

عملکرد تابع IF یکی از محبوب ترین توابع در اکسل است و به شما اجازه می دهد تا مقادیر منطقی بین مقدار و آنچه که شما انتظار دارید را مقایسه کنید.

آرگومان اول تابع، logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم)

آرگومان دوم تابع، value_if_true می باشد (نتیجه ای که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند)

آرگومان سوم تابع value_if_false می باشد (نتیجه ای که در صورت درست نبودن شرط، نمایش داده می شوند)

پس از تایپ فرمول با انتخاب آرگومان اول تابع IF

B5:B15=”کد ۱۰۰۰”

در فرمول و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه زیر نمایش داده می شود:

{TRUE;FALSE;FALSE;TRUE;FALSE;FALSE;TRUE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE}

TRUE اول از سمت چپ نشان دهنده یکسان بودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B5 (کد ۱۰۰۰) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE اول از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B6 (کد ۱۰۰۱) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE دوم از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B7 (کد ۱۰۰۲) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

TRUE دوم از سمت چپ نشان دهنده یکسان بودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B8 (کد ۱۰۰۰) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE سوم از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B9 (کد ۱۰۰۱) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE چهارم از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B10 (کد ۱۰۰۲) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

TRUE سوم از سمت چپ نشان دهنده یکسان بودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B11 (کد ۱۰۰۰) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE پنجم از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B12 (کد ۱۰۰۱) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE ششم از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B13 (کد ۱۰۰۲) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE هفتم از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B14 (کد ۱۰۰۱) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

FALSE هشتم از سمت چپ نشان دهنده یکسان نبودن عبارت داخل سلول F5 (کد ۱۰۰۰) با عبارت سلول B15 (کد ۱۰۰۱) از محدوده سلول های B5:B15 می باشد.

پس از تایپ فرمول با انتخاب تابع IF

IF(B5:B15=”کد ۱۰۰۰”,C5:C15)

و فشردن کلید تابعی F9 نتیجه ذیل نمایش داده می شود:

{50;FALSE;FALSE;90;FALSE;FALSE;25;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE}

عدد ۵۰ نشان دهنده درست بودن شرط و نتیجه بررسی است.

FALSE اول از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

FALSE دوم از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

عدد ۹۰ نشان دهنده درست بودن شرط و نتیجه بررسی است.

FALSE سوم از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

FALSE چهارم از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

عدد ۲۵ نشان دهنده درست بودن شرط و نتیجه بررسی است.

FALSE پنجم از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

FALSE ششم از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

FALSE هفتم از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

FALSE هشتم از سمت چپ نشان دهنده اشتباه بودن شرط است.

در ادامه فرمول به صورت ذیل می باشد:

LARGE({50;FALSE;FALSE;90;FALSE;FALSE;25;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE},2)

FALSE نتیجه 0 را بر می گرداند.

LARGE({50;0;0;90;0;0;25;0;0;0;0},2)

اگر 0 ها را در نظر نگیریم فرمول به صورت ذیل نتیجه می دهد:

LARGE({50;90;25},2)

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول F5 مشاهده می نماییم.

خروجی این فرمول عدد ۵۰ می باشد زیرا ۵۰ دومین رقم بزرگ در بین ارقام باقی مانده است.

بر روی سلول E5 کلیک چپ کرده و آن را انتخاب می نماییم.

زبان سیستم را در حالت انگلیسی قرار داده (با استفاده از کلیدهای ترکیبی ALT+SHIFT می توانیم بین زبان فارسی و انگلیسی جابه جا شویم) سپس عملگر مساوی (=) که در بالای کلیدهای حروف چ و ج در صفحه کلید می باشد را درج می نماییم.

حروف LA را تایپ می نماییم تا لیستی از توابعی که با حروف LA شروع می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع LARGE دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع LARGE به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع array می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم).ولی ما به دلیل اینکه میخواهیم دستور شرطی بگذاریم، حروف IF را تایپ تا لیستی از توابع که با حروف IF آغاز می شوند را مشاهده نماییم.

بر روی fx سمت چپ تابع IF دو بار کلیک چپ می نماییم.

تابع IF به همراه یک پرانتز باز درج می شود.

آرگومان اول تابع logical_test می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل شرط را انتخاب نماییم) در سلول B5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول B15 محدوده سلول های B5 تا B15 را انتخاب می نماییم.

عملگر مساوی (=) را که بالای حروف چ یا ج صفحه کلید قرار دارد درج می نماییم.

علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

زبان سیستم را در حالت فارسی قرار داده و عبارت “کد ۱۰۰۰” را درج کرده علامت کوتیشن (“) را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+’ که در پایین کلید های حروف چ و ج در صفحه کلید قرار دارد را درج می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

آرگومان دوم تابع، value_if_true می باشد (می بایست سلول ها یا محدوده های شامل عدد را انتخاب نماییم که در صورت درست بودن شرط، نمایش داده می شوند) که در سلول C5 کلیک چپ و با درگ کردن به سمت سلول C15 محدوده سلول های C5 تا C15 را انتخاب می نماییم.

پرانتز بسته را با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید کاما (,) کلید حرف واو که در پایین حروف م و ن صفحه کلید قرار دارد یک ویرگول ایجاد می نماییم.

عدد ۲ را درج می نماییم و با استفاده از کلید های ترکیبی Shift+0 پرانتز بسته انتها را ایجاد می نماییم.

با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+Shift+Enter نتیجه را در سلول F5 مشاهده می نماییم.

دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با تابع LARGE مشخص گردید.

نتیجه: دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با تابع LARGE در اکسل ۲۰۱۶، عدد ۵۰ می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آشنایی با نرم افزار اکسل

آشنایی با نرم افزار اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی
توابع اکسل

توابع اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: متنی