Extrude Faces Path در اتوکد سه بعدی 2019

با استفاده از زیر مجموعه Path فرمان Extrude Faces شکل زیر را رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

نمای تصویر را در حالت SW Isometric قرار می‌دهیم.

سبک نمایشی را در حالت Shaded with edges قرار می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حروف Boxرا که معرف فرمان Box می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Boxشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner) به معنای (نقطه گوشه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات گوشه اول را ‌(10,50) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی گوشه اول کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify other corner) به معنای (نقطه گوشه ‌بعدی را تعیین کنید) می‌باشد.

حرف C را که معرف زیرمجموعه Cube است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify length) به معنای (طول مکعب مربع را تعیین کنید) می‌باشد.

کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت ‌Ortho Mode‌ است را می‌فشاریم و یا در قسمت نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکن ‌Ortho Mode کلیک می کنیم.

عبارت ‌(<Ortho on>) در خط‌ فرمان ظاهر می‌شود.

حال پاره‌خط ‌مجازی در راستای، افقی ‌‌‌- ‌عمودی مقید شده ‌است.

پاره‌خط مجازی را در راستای محور X قرار می دهیم.

سپس عدد 10 را به‌عنوان طول مکعب، در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم، از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با فشردن کلید تابعیF8 خاصیت Ortho Mode را غیرفعال می‌کنیم.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حروف SPLرا که معرف فرمان SPLine می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف SPLشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود و تا این مرحله مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) می باشد.

مختصات نقطه اول را‌ (10و10و60) معرفی می‌کنیم. یعنی نقطه ‌اول نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه ‌60 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌Y به اندازه ‌10 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌Z به اندازه‌ 10 واحد فاصله دارد.

پس از معرفی نقطه‌ اول کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌اول متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Enter next point:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه دوم را‌ (30و10و60) معرفی می‌کنیم. یعنی نقطه ‌اول نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه ‌60 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌Y به اندازه ‌10 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌Z به اندازه‌ 30 واحد فاصله دارد.

پس از معرفی نقطه‌ دوم کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌دوم متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Enter next point:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

مختصات نقطه سوم را‌ (30و10و80) معرفی می‌کنیم. یعنی نقطه ‌اول نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه 80 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌Y به اندازه ‌10 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌Z به اندازه‌ 30 واحد فاصله دارد.

پس از معرفی نقطه‌ سوم کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه سوم متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Enter next point:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

چون نقطه دیگری وجود ندارد کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

بر روی نوار منوی بازشوی Modify کلیک چپ می کنیم.

مکان نما را روی زیر منوی Solid Editing قرار می دهیم.

بر روی فرمان Extrude Faces کلیک چپ می کنیم.

مکان نما به حالت مربع انتخاب تبدیل می شود.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می شود.

اعلان (Select faces) به معنای (صفحه موردنظر را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی صفحه بالا در مکعب ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم.

مکان‌نما به‌حالت مربع انتخاب تبدیل می شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

در صورتی که صفحه دیگری جهت انتخاب نباشد، کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify height of extrusion) به معنای (ارتفاع امتداد یافتن صفحه را تعیین کنید) می‌باشد.

حرف P را که معرف زیرمجموعه Path است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌حالت مربع انتخاب تبدیل می شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Select extrusion path) به معنای (مسیر امتداد یافتن را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی مسیر ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم تا صفحه انتخابی بر‌اساس مسیر ترسیمی امتداد یابد.

مکان‌نما به‌حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

سپس دو بار کلید Enter را می‌فشاریم، از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *