تهیه کپی منظم قطبی یا دایروی با فرمان ‌Array اتوکد دوبعدی (AutoCAD) روش Polar Array
از این فرمان برای تهیه کپی منظم موضوعات استفاده می‌شود
روش Polar Array
با استفاده از این روش، می‌توان از موضوعات‌ حول یک نقطه، کپی تهیه کرد.
اعلان‌های فرمان Array به روش Polar
حروف AR را که معرف فرمان Array می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حروف AR شروع می‌شوند ظاهر می‌گردد، سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: AR
ARRAY
Select objects:
اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.
بعد از انتخاب موضوعات، در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select objects:
با توجه به این‌که موضوع دیگری جهت انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>:
اعلان (Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>:) به معنای (روش اجرای فرمان را انتخاب کنید ]سطری – ستونی/مسیر/قطبی[) می‌باشد.
روش اجرای فرمان در حالت پیش‌فرض، ماتریسی (ستونی – ردیفی) می‌باشد. در خط ‌فرمان، حروف PO را که معرف روش Polar است را تایپ می‌کنیم.
Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>: PO
کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Type = Polar Associative = Yes
Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation] :اعلان (Specify center point of array) به معنای (نقطه مرکز کپی را تعیین کنید) می‌باشد.
از زیر‌مجموعه Axis of rotation‌‌ جهت تعیین دو نقطه به عنوان محور دوران استفاده می‌شود. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، نقطه مرکز کپی را تعیین می‌کنیم. کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Select grip to edit array or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>:
یک نسخه کپی حول نقطه انتخابی رسم می‌شود.
اعلان (Select grip to edit array) به معنای (با کلیک چپ کردن روی گریپس‌ها، مشخصات موضوع را ویرایش کنید) می‌باشد.
سربرگ Array Creation به ریبون‌‌ها اضافه شده است.
زیر‌مجموعه‌های فرمان Array به روش Polar
زیرمجموعه Associative‌
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین حفظ همبستگی موضوعات ترسیمی استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Base point‌
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین نقطه مبنای Array استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Items‌‌
از این زیر‌مجموعه، بدون در نظر گرفتن روش‌های Divide یا Measure ، تعداد موضوعات کپی در طول مسیر یا فاصله‌ی بین موضوعات در طول مسیر تعیین می‌شود.
زیر‌مجموعه Angle between‌
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین زاویه‌ی بین کپی موضوعات استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Fill angle‌
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین زاویه‌ی چیدمان بین کپی موضوعات استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Rows‌
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین تعداد و فاصله‌ی بین ردیف‌ها در موضوعات ماتریسی استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Levels‌
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین تعداد و فاصله‌ی بین سطح‌ها استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Rotate items
از این زیر‌مجموعه، جهت تعیین چرخش موضوعات کپی پس از اجرای فرمان استفاده می‌شود.
زیر‌مجموعه Z direction‌
از این زیر‌مجموعه، جهت کنترل باقی ماندن موضوعات در راستای محور Z استفاده می‌شود.

یک دیدگاه درباره “با فرمان ‌Array روش Polar Array از شکل کپی دایروی حول یک نقطه تهیه نمایید.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *