ترسیم مثلث با فرمان LINE لاین خط به روش قطبی نسبی در اتوکد دوبعدی 2018 (Autocad 2D)

ترسیم مثلث با فرمان LINE لاین خط به روش قطبی نسبی در اتوکد دوبعدی 2018 (Autocad 2D)

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

در این روش بعد از تعیین نقطه ‌اول، جهت مشخص نمودن نقطه‌ دوم کافی‌ است که طول و زاویه بین خط واصل با جهت مثبت محور‌X ‌ها را تعیین کنیم.

مشخصه روش قطبی‌نسبی، درج علامت ‌(@) قبل از مولفه طول ‌(L) و درج علامت زاویه ‌(<) قبل از زاویه‌ی بین پاره‌خط مفروض با جهت مثبت محور‌X ‌ها، می‌باشد.

برای درج علامت ‌(@) کلید Shift را پایین نگه‌ داشته، سپس همزمان کلید ‌@ را می‌فشاریم ‌‌مجددا برای درج علامت ‌(<) کلید ‌Shift را پایین نگه‌ داشته سپس همزمان کلید ‌(<) را می‌فشاریم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان(Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول ‌را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌A را ‌(10,200) معرفی می‌کنیم،‌ یعنی نقطه‌A نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه ‌200 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه 10 واحد فاصله دارد.

عدد ‌200 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<‌)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول (,) درج گردد حال عدد‌10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه ‌A کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌A متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه‌B نسبت به نقطه A،‌ به اندازه 10 واحد در راستای محور صفر درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه A قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه A مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌AB نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها صفر درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط AB دقیقا روی محور صفر ‌درجه منطبق می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 10 واحد، تحت زاویه صفر درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 10 را که به عنوان طول پاره‌خط‌AB است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد صفر را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌AB و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهB کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌B متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا] لغو[) می‌باشد.

نقطه‌C نسبت به نقطه B،‌ به اندازه 10 واحد در راستای محور 120 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه B قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه B مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌BC نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها 120 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط BC دقیقا روی بردار 120 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 10 واحد، تحت زاویه 120 درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 10 را که به عنوان طول پاره‌خط‌BC است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 120 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌BC و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهC کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌C متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

نقطه‌A نسبت به نقطه C به اندازه 10 واحد در راستای محور 240 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه C قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه C مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌CA نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها 240 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌CA دقیقا روی بردار 240 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 10 واحد، تحت زاویه 240 درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 10 را که به عنوان طول پاره‌خط‌CA است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 240 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌CA و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهA کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌A متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *