رسم مستطیل Rectangle طول و عرض و گردی

مستطیل WXYZ را از روش Rectangle (مستطیل) در حالتی که طولی برابر 10 و عرض 5 و گردی 1 داشته باشد را رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point or [Chamfer Elevation Fillet Thickness Width]:) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

حرف F را که معرف زیر مجموعه Fillet است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify fillet radius for rectangles <0.0000>:) به معنای (اندازه شعاع گردی مستطیل را تعیین کنید.) می‌باشد.اندازه گردی به صورت پیش فرض صفر در نظر گرفته شده است.

در مقابل اعلان عدد 1 را تایپ می کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌W را ‌(40,130) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهW کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Wظاهر گردید. و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف D را که معرف زیر مجموعه Dimensions است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی در صفحه‌ ترسیم آزاد می‌باشد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify length for rectangles) به معنای (طول مستطیل را تعیین کنید.) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض عدد 10 به عنوان طول مستطیل می‌باشد، طول مستطیل را عدد 10 تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify width for rectangles) به معنای (عرض مستطیل را تعیین کنید.) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض عدد 5 به عنوان عرض مستطیل می‌باشد، عرض مستطیل را عدد 5 تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد، در یک نقطه فرضی در سمت شمال‌شرقی صفحه ترسیم کلیک چپ می‌کنیم تا محل درج گوشه بعدی مشخص گردد.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *