ترسیم شکل لوبیایی با فرمان Polyline (چند خطی) در اتوکد دوبعدی 2018 (AutoCAD 2D 2018)

ترسیم شکل لوبیایی با فرمان Polyline (چند خطی) در اتوکد دوبعدی 2018 (AutoCAD 2D 2018)

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

در معرفی نقاط به روش دکارتی ‌مطلق، باید به این نکته توجه داشته باشیم، که آیکون Dynamic Input در نوار ‌وضعیت غیر‌فعال باشد.

ابتدا اشاره گر ماوس را روی اولین آیکون از سمت راست، به نام Customization در نوار ‌وضعیت قرار می دهیم.

سپس بر روی آن کلیک چپ می کنیم.

یک لیست ظاهر می شود.

روی گزینهDynamic Input کلیک ‌چپ می‌کنیم.

در نوار ‌وضعیت آیکون زیر اضافه می‌شود.

آن را در حالت غیر فعال قرار می دهیم.

آیکون Dynamic Input در حالت فعال به رنگ آبی، و در حالت غیر‌فعال به رنگ خاکستری می‌باشد.

مشخصه روش دکارتی، درج علامت ویرگول (,) بین مولفه‌X و مولفه‌Y می‌باشد. مثلا 10،10

جهت درج علامت ویرگول، کلید حرف (واو) فارسی را در حالت تایپ زبان انگلیسی می‌فشاریم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف PLرا که معرف فرمان Polyline (چند خطی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف PLشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌Q را ‌(30,150) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه ‌Q کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌Q متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد هم‌چنین یک علامت بعلاوه در محل نقطه‌Q درج گردیده است. ‌

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مفهوم پیغام (Current line-width is 0.0000)این است که ضخامت تمام موضوعاتی که با فرمان ‌ Polyline ترسیم خواهد شد، صفر می‌باشد.

اعلان ‌(Specify next point) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

با فشردن کلید ‌ترکیبی‌ (Ctrl+L) در خط ‌فرمان عبارت‌<Ortho on> ‌ظاهر می‌شود. کلید ‌Ctrl را پایین نگه‌ داشته، سپس همزمان کلید حرف ‌L را می‌فشاریم و یا کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت ‌Ortho Mode‌ است را می‌فشاریم و یا در قسمت نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکن ‌Ortho Mode کلیک چپ می کنیم.

در نوار ‌وضعیت نیز آیکون‌Ortho Mode فعال و به رنگ آبی تبدیل می‌شود.

عبارت ‌(<Ortho on>) در خط‌ فرمان ظاهر می‌شود.

حال پاره‌خط ‌مجازی در راستای، افقی ‌‌‌- ‌عمودی مقید شده ‌است.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت ‌راست صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خط‌QR ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه R متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید) می‌باشد.

برای تغییر ازحالت ترسیم خط به کمان، حرف ‌a را که معرف زیر‌مجموعه ‌Arc است، را در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف ‌d را که معرف زیر‌مجموعه Direction (مماس) است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌R متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify the tangent direction for the start point of arc) به معنای ‌(راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

در مقابل اعلان، جهت تعیین راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان عدد صفر درجه را تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی زاویه حاوی کمان،‌ کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود که در نقطه R به راستای صفر درجه مماس است.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify Endpoint of the arc) به معنای ‌(نقطه انتهای کمان مورد نظر را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای عمود، به سمت ‌بالا صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 5 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد 5 به عنوان طول پاره‌خط‌RS ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه S متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify End point of arc) به معنای (نقطه‌ انتهای کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

برای تغییر ازحالت ترسیم کمان به خط، حرف L را که معرف زیر‌مجموعه ‌Line است، را در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌S متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید) می‌باشد.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت چپ صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خط‌ST ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌T متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید) می‌باشد.

برای تغییر ازحالت ترسیم خط به کمان، حرف ‌a را که معرف زیر‌مجموعه ‌Arc است، را در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف ‌d را که معرف زیر‌مجموعه Direction (مماس) است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی‌به محل نقطه‌T متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify the tangent direction for the start point of arc) به معنای ‌(راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

در مقابل اعلان، جهت تعیین راستای مماس بر نقطه ‌ابتدای کمان عدد 180 درجه را تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی زاویه حاوی کمان،‌ کلید Enter را می‌فشاریم. یک کمان در کنار پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین ظاهر می‌شود که در نقطه T به راستای 180 درجه مماس است.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌ (Specify Endpoint of the arc) به معنای ‌(نقطه انتهای کمان مورد نظر را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای عمود، به سمت پایین صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 5 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد 5 به عنوان طول پاره‌خط‌TQ ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه Q متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify End point of arc) به معنای (نقطه‌ انتهای کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

روی لوبیا کلیک ‌چپ می‌کنیم. گریپس‌های آبی رنگ در نقاط بالا و پایین چپ و راست و گوشه های لوبیا ظاهرمی‌گردد. لوبیا به حالت انتخاب در‌ می‌آید. یعنی اشکال رسم شده توسط فرمان‌Polyline ‌، علاوه بر متصل بودن، بهم پیوسته نیز هستند. یعنی اگر روی یکی از خطوط و یا کمان‌ها‌ی یک موضوع چند‌خطی ترسیمی کلیک ‌چپ کنیم، تمام اجزای موضوع در حالت انتخاب قرار می‌‌‌گیرند.

جهت غیر‌فعال کردن خاصیت ‌Ortho Mode کلید تابعیF8 را می‌فشاریم.‌ تا آیکون آن در نوار وضعیت به رنگ خاکستری تبدیل شود.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *