کادر محاوره‌ای Dimension Style Manager اتوکد
پس اجرای فرمان Dimension Style، کادر محاوره‌ای Dimension Style Manager در صفحه ترسیم ظاهر می‌شود.
ناحیه Styles
در این ناحیه لیست سبک‌های اندازه‌گذاری قابل مشاهده می‌باشد.
دکمه ‌Set Current
پس از انتخاب سبک اندازه‌گذاری در ناحیه Styles، جهت جاری کردن سبک از این دکمه استفاده می‌شود.‌
دکمهModify
جهت ویرایش سبک اندازه‌گذاری از این دکمه استفاده می‌شود.
دکمهNew
جهت ایجاد سبک اندازه‌گذاری جدید از این دکمه استفاده می‌شود. با کلیک چپ کردن روی دکمه New کادر محاوره‌ای Create New Dimension Style ظاهر می‌شود.
کادر متنی New Style Name
در این کادر متنی نام سبک جدید را تایپ می‌کنیم.
لیست بازشوی Start With
با استفاده از این لیست بازشوی می‌توان، یکی از سبک‌های قبلی را انتخاب تا همه مقادیر آن برای سبک جدید در نظر گرفته شود.
لیست بازشوی User For
با انتخاب گزینه All dimensions در این لیست بازشوی می‌توان، سبک جدید را بر همه اندازه‌های ایجاد شده اعمال کرد.
با کلیلک چپ روی دکمه Continue سبک جدید ایجاد و کادر محاوره‌ای Dimension Style Manager در صفحه ترسیم ظاهر می‌شود. روی دکمه Cancel کلیک چپ می‌کنیم.
جهت نمایش کادر محاوره‌ایModify Dimension Style روی دکمه Modify کلیک چپ می‌کنیم.
سربرگ Lines اتوکد
با استفاده از این لیست سربرگ می‌توان، همه مشخصات مربوط به خطوط اندازه‌گذاری را تنظیم کرد.
ناحیه Lines Dimension اتوکد
لیست بازشو Color
با استفاده از این لیست بازشو می‌توان، رنگ خط اندازه را تنظیم کرد.
لیست بازشو Linetype
با استفاده از این لیست بازشو می‌توان، نوع خط، خط اندازه را تنظیم کرد.
لیست بازشو Lineweight
با استفاده از این لیست بازشو می‌توان، ضخامت خط، خط اندازه را تنظیم کرد.
کادر Extend beyond ticks
این کادر متنی زمانی فعال است، که فلش‌های دو سر خط اندازه از نوع Architectural tick باشد. با استفاده از این کادر می‌توان، مقدار بیرون زدگی خط اندازه از تیک‌های دو سر خود را تعیین کرد.
کادر Baseline spacing
با استفاده از این کادر متنی می‌توان، فاصله بین خطوط اندازه را در اندازه‌گذاری مبنایی تنظیم کرد.
گزینه ‌Suppress
با استفاده از این گزینه می‌توان، وجود یا عدم وجود خط اندازه را در اندازه‌گذاری تنظیم کرد.
ناحیه Extension lines
لیست بازشو Color
با استفاده از این لیست بازشو می‌توان، رنگ خط امتداد را تنظیم کرد.
لیست بازشو Line type ext line 1
با استفاده از این لیست بازشو‌ می‌توان، نوع خط، خط اول امتداد را تنظیم کرد.
لیست بازشو Line type ext line 2
با استفاده از این لیست بازشو می‌توان، نوع خط، خط دوم امتداد را تنظیم کرد.
لیست بازشو Lineweight
با استفاده از این لیست بازشو می‌توان، ضخامت خط، خط امتداد را تنظیم کرد.
گزینه Suppress
با استفاده از این گزینه می‌توان، وجود یا عدم وجود خط امتداد اول و دوم را در اندازه‌گذاری تنظیم کرد.
کادر Extend beyond dim lines
با استفاده از این کادر متنی می‌توان، مقدار بیرون زدگی خطوط امتداد را از خط اندازه تعیین کرد.
کادر Offset from origin
با استفاده از این کادر متنی می‌توان، فاصله بین ابتدای خطوط امتداد و نقطه مبدا را تعیین کرد.
گزینه Fixed length extension lines
با فعال کردن این گزینه، گزینه Length نیز فعال می‌شود. با استفاده از این گزینه می‌توان، یک فاصله مشخص بین ابتدای خطوط امتداد و نقطه مبدا را تعیین کرد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *