کلیدهای تابعی اتوکد دو بعدی
کلید تابعی F1 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، پنجره Help را ظاهر نمود.Help نرم‌افزار به‌صورت آنلاین است، در صورت عدم دسترسی به اینرنت باید به‌صورت Offline نصب گردد.
کلید تابعی F2 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، صفحات متنی و ترسیمی اتوکد را مشاهده و بین این دو صفحه جابه‌جا شد.
کلید تابعی F3 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، گیره‌های موضوعی (Object Snap) را برای موضوعات دو‌بعدی فعال یا غیر‌فعال نمود. رنگ آبی آیکون، نشان دهنده فعال بودن می‌باشد. عملکرد این کلید تابعی همچون کلید ترکیبی (Ctrl+F) می‌باشد.
کلید تابعی F4 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، گیره‌های موضوعی (3D Object Snap) را برای موضوعات سه‌بعدی فعال یا غیر‌فعال نمود. در حالت پیش‌فرض آیکون 3D Object Snap بین آیکون‌های نوار وضعیت قرار ندارد، با کلیک چپ روی اولین آیکون از سمت راست در نوار وضعیت (آیکون Customization)، یک منوی آبشاری ظاهر می‌شود سپس روی گزینه 3D Object Snap کلیک چپ می‌کنیم، تا آیکون به نوار وضعیت اضافه شود، رنگ خاکستری آیکون، نشان دهنده غیرفعال بودن می‌باشد.
کلید تابعی F5 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، صفحه ترسیم ایزومتریک را بین صفحات XY،XZ وYZ تغییر داد، رنگ خاکستری آیکون نشان دهنده غیرفعال بودن می‌باشد. عملکرد این کلید تابعی همچون کلید ترکیبی (Ctrl+E) می‌باشد.
کلید تابعی F6 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، خاصیت Dynamic UCS را فعال یا غیر‌فعال نمود. در حالت پیش‌فرض آیکون Dynamic UCS بین آیکون‌های نوار وضعیت قرار ندارد، با کلیک چپ روی اولین آیکون از سمت راست در نوار وضعیت (آیکون Customization)، یک منوی آبشاری ظاهر می‌شود، سپس روی گزینه Dynamic UCS کلیک چپ می‌کنیم تا آیکون به نوار وضعیت اضافه شود. رنگ خاکستری آیکون، نشان دهنده غیرفعال بودن می‌باشد. عملکرد این کلید تابعی همچون کلید ترکیبی (Ctrl+D) می‌باشد.
کلید تابعی F7 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، نمایش Grid را در صفحه ترسیم، فعال یا غیر‌فعال نمود. خاصیت Grid خطوط شبکه را آشکار یا پنهان می کند، رنگ آبی آیکون، نشان دهنده فعال بودن می‌باشد. عملکرد این کلید تابعی همچون کلید ترکیبی (Ctrl+G) می‌باشد.
کلید تابعی F8 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، خاصیت Ortho را فعال یا غیر‌فعال نمود. خاصیت Ortho خطوط را در راستای افق یا عمود مقید می‌کند. رنگ خاکستری آیکون، نشان دهنده غیرفعال بودن می‌باشد. عملکرد این کلید تابعی همچون کلید ترکیبی (Ctrl+L) می‌باشد.
کلید تابعی F9 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، خاصیت Snap را در صفحه ترسیم فعال یا غیر‌فعال نمود. خاصیت Snap پرش مکان‌نما را تنظیم می‌کند. رنگ خاکستری آیکون، نشان دهنده غیرفعال بودن می‌باشد. عملکرد این کلید تابعی همچون کلید ترکیبی (Ctrl+B) می‌باشد.
کلید تابعی F10 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، خاصیت Polar Tracking را فعال یا غیر‌فعال نمود. خاصیت Polar Tracking بر ‌اساس زاویه‌های تعریف شده، ترسیم خطوط را انجام می دهد. رنگ آبی آیکون، نشان دهنده فعال بودن می‌باشد. عملکرد این کلید تابعی همچون کلید ترکیبی (Ctrl+U) می‌باشد.
کلید تابعی F11 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، خاصیت Object Snap Tracking را فعال یا غیر‌فعال نمود. خاصیت Object Snap Tracking ردیابی خودکار زوایا را انجام می دهد. رنگ آبی آیکون، نشان دهنده فعال بودن می‌باشد.
کلید تابعی F12 اتوکد
با استفاده از این کلید تابعی می‌توان، وضعیت Dynamic Input را فعال یا غیر‌فعال نمود. خاصیت Dynamic Input نمایش دینامیکی وضعیت مختصات، طول و زاویه حرکت مکان‌نما را در صفحه ترسیم نشان می‌دهد. در حالت پیش‌فرض آیکون Dynamic Input بین آیکون‌های نوار وضعیت قرار ندارد، با کلیک چپ روی اولین آیکون از سمت راست در نوار وضعیت (آیکون Customization) یک منوی آبشاری ظاهر می‌شود، سپس روی گزینه Dynamic Input کلیک چپ می‌کنیم تا آیکون به نوار وضعیت اضافه شود. رنگ خاکستری آیکون، نشان دهنده غیرفعال بودن می‌باشد.
کلیدهای ترکیبی اتوکد
با استفاده از کلیدهای ترکیبی می‌توان بعضی از فرمان‌های نرم افزار را اجرا نمود.
Ctrl+ASelect All  Ctrl+Sاجرای فرمان Save
Ctrl+Bعملکرد همانند F9  Ctrl+Oاجرای فرمان Open
Ctrl+Cاجرای فرمان Copy clip  Ctrl+Pچاپ ترسیم جاری
Ctrl+Dعملکرد همانند F6  Ctrl+Qاجرای فرمان Quit
Ctrl+Eعملکرد همانند F5  Ctrl+Rحرکت در بین پنجره های VportsCtrl+Fعملکرد همانند F3  Ctrl+Sذخیره سازی ترسیم جاری
Ctrl+Gعملکرد همانند F7  Ctrl+Tفعال وغیر فعال کردن Tablet
Ctrl+Hاجرای متغیر سیستم Satvar   Ctrl+Uعملکرد همانند F10
Ctrl+Iاجرای متغیر سیستم Coords  Ctrl+Vاجرای فرمان Past clip
Ctrl+Jعملکرد همانند کلید Enter  Ctrl+Wفعال و غیر فعال کردن Selection Cycling
Ctrl+Kعمل درج Hyperlink  Ctrl+Xاجرای فرمان Cut
Ctrl+Lعملکرد همانند F8  Ctrl+Yاجرای فرمان Redo
Ctrl+Mعملکرد همانند کلید Enter  Ctrl+Zاجرای فرمان Undo
Ctrl+0اجرای فرمان Clean Screen
Ctrl+1اجرای فرمان Properties
Ctrl+2اجرای فرمان Design Center
Ctrl+3اجرای فرمان Toolpalettes
Ctrl+4اجرای فرمان Sheetset
Ctrl+7اجرای فرمان Markup
Ctrl+8اجرای برنامه ماشین حساب
Ctrl+9آشکار و پنهان کردن خط فرمان

یک دیدگاه درباره “کلیدهای تابعی F1 تا F12 و کلیدهای ترکیبی در اتوکد دوبعدی 2016

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *