فرمان‌Circle دایره اتوکد
از این فرمان برای ترسیم دایره استفاده‌ می‌شود، از نظر اصول هندسی دایره دارای‌ سه ویژگی می‌باشد.
1- ‌نقطه مرکز ‌(Center Point)، ‌2-شعاع (Radius)، ‌3- قطر (Diameter)
روش‌های اجرای فرمان ‌Circle دایره اتوکد
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم.
روش‌اول:‌از طریق نوار‌منوی بازشوی ‌Draw دایره اتوکد
روی نوار ‌منوی بازشوی ‌Draw کلیک ‌چپ می‌کنیم، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی ظاهر می‌شود، مکان‌نما را روی فرمان‌Circle قرار داده تا لیستی از روش‌های شش‌گانه اجرای فرمان ظاهر گردد، سپس با انتخاب روش مورد ‌نظر،‌ دایره را رسم می‌کنیم.
روش‌دوم:‌از طریق نوار‌ابزار Draw دایره اتوکد
در نوار ‌ابزار ‌Draw روی آیکون فرمان‌Circle کلیک ‌چپ می‌کنیم.
روش‌سوم:‌از طریق خط‌فرمان (Command Line) دایره اتوکد
حرف Cرا که معرف فرمان Circle می‌باشد را در خط ‌فرمان، در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد سپس کلید Enter را می‌فشاریم.
روش‌چهارم:‌از طریق نوار‌ریبون (Ribbon) دایره اتوکد
در نوار‌ ریبون، روی سربرگ‌Home کلیک ‌چپ کرده تا فعال گردد، سپس در پانل‌Draw روی آیکون فرمان Circle کلیک ‌چپ می‌کنیم. با کلیک چپ روی مثلث مشکی آیکون فرمان ‌Circle، لیستی از روش‌های شش‌گانه اجرای فرمان ظاهر می‌گردد.
شکل مکان‌نما در فرمان ‌Circle دایره اتوکد
با اجرای فرمان‌Circle، مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.
اعلان‌ها‌ی فرمان ‌Circle
با فشردن کلید Esc از صفحه کلید خط فرمان را خالی می‌کنیم. سپس یکی از روش‌های‌ چهار‌گانه، فرمان Circle را اجرا می‌کنیم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Command: C
CIRCLE
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:‌
اعلان‌ (Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه ‌مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد‌.
پس از معرفی نقطه مرکز برای دایره در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.
Specify radius of circle or [Diameter]:
پاره‌خط‌ مجازی خط‌‌چین به نقطه‌ مرکز دایره متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد. اعلان‌(Specify radius of circle or [Diameter]:) به معنای‌(شعاع ‌دایره را تعیین کنید یا ]قطر[) می‌باشد.
با معرفی شعاع، دایره رسم می‌شود.
روش‌های ترسیم فرمان ‌Circle دایره اتوکد
روش ‌اول:‌Radius ،‌Center
در این روش نقطه ‌اول معرفی شده به عنوان نقطه ‌مرکز دایره ‌(Center Point) می‌باشد، سپس اندازه شعاع‌ دایره (Radius) را مشخص می‌کنیم.
روش‌ دوم:‌Diameter ،‌Centeدر این روش نقطه ‌اول معرفی شده، به عنوان نقطه ‌مرکز دایره (Center Point) می‌باشد، سپس اندازه قطر ‌دایره (Diameter) را مشخص می‌کنیم.
روش ‌سوم:2 Points
در این روش با معرفی‌دو نقطه یک دایره ترسیم می‌شود.
نقطه ‌اول معرفی شده، به عنوان‌ نقطه ‌اول یکی از قطر‌های ‌دایره می‌باشد.
نقطه‌دوم معرفی شده، به عنوان‌ نقطه‌ دوم یکی از قطر‌های‌ دایره می‌باشد.
روش‌ چهارم:‌3 Points
در این روش با معرفی‌ سه‌ نقطه یک دایره ترسیم می‌شود.
نقطه ‌اول معرفی شده، به عنوان اولین ‌نقطه روی محیط‌ دایره می‌باشد.
نقطه ‌دوم معرفی شده، به عنوان دومین ‌نقطه روی محیط ‌دایره می‌باشد.
نقطه ‌سوم معرفی شده، به عنوان سومین ‌نقطه روی محیط‌ دایره می‌باشد.
روش‌ پنجم:Radius ‌،Tan ،‌Tan
در این روش ابتدا‌ دو مماس بر دایره را مشخص می‌کنیم.
نقطه‌ اول معرفی شده، به عنوان نقطه‌ای روی اولین موضوع مماس بر دایره می‌باشد.
نقطه دوم معرفی شده، به عنوان نقطه‌ای روی دومین موضوع مماس بر دایره می‌باشد.
سپس اندازه شعاع ‌دایره ‌(Radius) را مشخص می‌کنیم.
روش‌ششم: Tan‌،Tan‌،‌Tan‌
در این روش ابتدا‌ سه مماس بر دایره را مشخص می‌کنیم.
نقطه ‌اول معرفی ‌شده، به عنوان نقطه‌ای روی اولین موضوع مماس بر دایره می‌باشد.
نقطه ‌دوم معرفی شده، به عنوان نقطه‌ای روی دومین موضوع مماس بر دایره می‌باشد.
نقطه ‌سوم معرفی شده، به عنوان نقطه‌ای روی سومین موضوع مماس بر دایره می‌باشد.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *