گیره موضوعی Endpoint و خاصیت Object Snap Tracking در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را با سر برگ Object Snap و گیره موضوعی Endpoint و با خاصیت Object Snap Tracking رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان(Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول ‌را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌A را ‌(10,10) معرفی می‌کنیم،‌ یعنی نقطه‌A نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌X به اندازه ‌10 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه 10 واحد فاصله دارد.

عدد ‌10 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<‌)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول (,) درج گردد حال عدد‌10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه ‌A کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌A متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه‌B نسبت به نقطه A‌ به اندازه 10 واحد در راستای محور 45 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه شروع پاره‌خط، یعنی نقطه A قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه A مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌AB نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها 45 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط AB دقیقا روی خط 45 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 10 واحد، تحت زاویه 45 درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 10 را که به عنوان طول پاره‌خط‌AB است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 45 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌AB و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهB کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.

پاره‌خط مجازی به نقطه‌B متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف OSرا که معرف فرمان Osnap (گیره موضوعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف OSشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Drafting Setting ظاهر می‌شود.‌

در زیر منوی Object Snap، دستور Object Snap On را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Endpoint را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

خاصیت Object Snap Tracking را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

مکان نما را بر روی نقطه A قرار می‌دهیم.

مکان‌نما را به سمت راست صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم تا بردار خط‌چین در راستای افق ظاهر شود.

سپس پاره‌خط مجازی را بر روی نقطه B قرار می‌دهیم.

مکان‌نما را به سمت پایین صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم تا بردار خط‌چین در راستای عمود ظاهر گردد.

در محل تقاطع دو بردار (نقطه C )کلیک چپ می‌کنیم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه C متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify radius of circle) به معنای (شعاع دایره را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

شعاع ‌دایره را عدد 2 تایپ می‌کنیم.

کلید Enter از صفحه کلید را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *