گیره موضوعی Apparent Intersection در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را با سر برگ Object Snap و گیره موضوعی Apparent Intersection رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line (خط) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان(Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌F را (0,10,40) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه ‌F نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه‌40 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه ‌10 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Z به اندازه صفر واحد فاصله دارد. عدد ‌40 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد صفر (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می کنیم.

پس از معرفی نقطه F کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی به محل نقطه F متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

1- برای مشاهده نقطه اول، با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت ‌پایین (جهت بزرگ‌نمایی) و یا با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت‌ بالا (جهت کوچک‌نمایی) محل نقطه ‌اول را پیدا می‌کنیم.

2- با فشردن غلتک وسط ماوس، علامت یک دست ظاهر می‌شود،که با نگه داشتن آن می‌توان موضوع را در جهات ‌مختلف صفحه ترسیم حرکت داد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه G نسبت به نقطه‌F به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 10 واحد در راستای مثبت محور Y و به اندازه صفر واحد در راستای مثبت محور Z قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌F قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت 0,‌10,10@را معرفی می‌کنیم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 10 واحد و در راستای محور ‌Z به اندازه صفر واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه ‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌صفر را به عنوان مولفه‌Z از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌G کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌G متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line (خط) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان(Specify first point) به معنای (نقطه ‌اول را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌F را (10,20,40) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه ‌H نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه‌40 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه ‌10 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Z به اندازه 10 واحد فاصله دارد. عدد ‌40 (مولفه X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد 10 (مولفه Y) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می کنیم.

پس از معرفی نقطه H کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی به محل نقطه H متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

1- برای مشاهده نقطه اول، با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت ‌پایین (جهت بزرگ‌نمایی) و یا با حرکت دادن غلتک وسط ماوس به سمت‌ بالا (جهت کوچک‌نمایی) محل نقطه ‌اول را پیدا می‌کنیم.

2- با فشردن غلتک وسط ماوس، علامت یک دست ظاهر می‌شود،که با نگه داشتن آن می‌توان موضوع را در جهات ‌مختلف صفحه ترسیم حرکت داد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه I نسبت به نقطه‌H به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 10 واحد در راستای منفی محور Y و به اندازه صفر واحد در راستای مثبت محور Z قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌H قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت 0,‌10,-10@را معرفی می‌کنیم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 10- واحد و در راستای محور ‌Z به اندازه صفر واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه ‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10- را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌صفر را به عنوان مولفه‌Z از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌I کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌I متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

باید توجه نمود که مولفه Z پاره خط HI به اندازه 10 واحد بزرگ تر از مولفه Z پاره خط FG است.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف OSرا که معرف فرمان Osnap (گیره موضوعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف OSشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Drafting Setting ظاهر می‌شود.‌

در زیر منوی Object Snap، دستور Object Snap On را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Apparent Intersection را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

بر روی نقطه J کلیک چپ می کنیم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه J متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify radius of circle) به معنای ‌(شعاع‌ دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره را عدد 2 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *