Revition Cloud ابرک بیضی در اتوکد دو بعدی 2019

یک بیضی به مرکز F و نیم قطر بزرگ 6 و نیم قطر کوچک 3 رسم کنید و سپس با گزینه Calligraphy (خوشنویسی) فرمان Revision Cloud (ابرک) آن را به ابرک تبدیل نمایید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف ELرا که معرف فرمان Ellipse (بیضی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف ELشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:) به معنای (نقطه اول انتهای یکی از قطر‌های بیضی را تعیین کنید یا ]کمان/مرکز [) می‌باشد.

حرف C را که معرف زیر‌مجموعه Center است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify center of ellipse) به معنای (مرکز بیضی را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه F را (15,100) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه F، کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه F متصل می‌گردد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify endpoint of axis) به معنای (نقطه انتهای یکی از قطر‌های بیضی را تعیین کنید) می‌باشد.

کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت ‌Ortho Mode‌ است را می‌فشاریم و یا در قسمت نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکن ‌Ortho Mode کلیک می کنیم.

عبارت ‌(<Ortho on>) در خط‌ فرمان ظاهر می‌شود.

حال پاره‌خط ‌مجازی در راستای، افقی ‌‌‌- ‌عمودی مقید شده ‌است.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت ‌راست صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 6 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌6 به عنوان طول پاره‌خط‌FG ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم.پاره‌خط‌ مجازی به نقطه F متصل می‌گردد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify distance to other axis or [Rotation]:) به معنای (یکی از دو نقطه ابتدا یا انتهای قطر بعدی (نصف طول قطر بعدی) را تعیین کنید یا ]چرخش [) می‌باشد.

پاره‌خط ‌مجازی را در راستای عمودی به سمت ‌بالای صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم.

عدد 3 را به عنوان نصف طول قطر کوچک بیضی تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

جهت غیر‌فعال کردن خاصیت ‌Ortho Mode کلید تابعیF8 را می‌فشاریم.‌ تا آیکون آن در نوار وضعیت به رنگ خاکستری تبدیل شود.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف REVCرا که معرف فرمان Revision Cloud (ابرک) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف REVCشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>:) به معنای (نقطه شروع را تعیین کنید یا ]طول کمان/موضوع/سبک ترسیم [) می‌باشد. ابتدا حداقل و حداکثر طول کمان ابرک را عدد 2 معرفی می‌کنیم. حرف A را که معرف زیر مجموعه Arc length است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify minimum length of arc <0.5000>:) به معنای (حداقل طول کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض، عدد 0.5 به عنوان حداقل طول کمان می‌باشد. عدد 2 را در خط فرمان، تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify maximum length of arc <2.0000>:) به معنای (حداکثر طول کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض، عدد 2 به عنوان حداکثر طول کمان می‌باشد. عدد 2 را در خط فرمان، تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف S را که معرف زیر مجموعه Style است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>:) به معنای (نوع کمان را انتخاب کنید ]معمولی/خوشنویسی[) می‌باشد.

حرف C را که معرف زیر مجموعه Calligraphy است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف O را که معرف زیر مجموعه Object است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Select object:) به معنای (موضوع را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی بیضی ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Reverse direction [Yes/No] <No>:) به معنای (جهت کمان معکوس شود]بله / نه[) می‌باشد.

حرف N را که معرف زیر مجموعه NO است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *