Hatch هاشور گپ در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را رسم کنید سپس با گزینه Boundary فرمان Hatch (هاشور) هاشور را درج نمایید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

مختصات نقطه ‌Q را‌ (40و215) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌Q نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه ‌215 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه‌40 واحد فاصله دارد.

عدد‌215 (مولفه ‌X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید ‌(حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌(,) درج گردد، حال عدد ‌40 (مولفه‌Y ) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌ Q کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌Q متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

کلید تابعی‌F8 را که معرف خاصیت ‌Ortho Mode‌ است را می‌فشاریم و یا در قسمت نوار وضعیت پایین صفحه روی آیکن ‌Ortho Mode کلیک چپ می کنیم.

عبارت ‌(<Ortho on>) در خط‌ فرمان ظاهر می‌شود.

حال پاره‌خط ‌مجازی در راستای، افقی ‌‌‌- ‌عمودی مقید شده ‌است.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت ‌راست صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خط‌QR ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌R متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای عمود، به سمت ‌بالا صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم.

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد 10 به عنوان طول پاره‌خط‌RS ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌S متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای ‌افق، به سمت ‌چپ صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 10 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد ‌10 به عنوان طول پاره‌خط‌ST ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌T متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

پاره‌خط‌ مجازی را در راستای عمود، به سمت ‌پایین صفحه ترسیم حرکت می‌دهیم

و عدد 5 را در خط ‌فرمان در مقابل اعلان تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی عدد 5 به عنوان طول پاره‌خط‌TU ، کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به نقطه ‌U متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار‌دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Close Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]بستن لغو[) می‌باشد.

ولی چون نقطه دیگری برای ترسیم وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم تا از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Hرا که معرف فرمان Hatch (هاشور) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Hشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:) به معنای (نقطه ی داخلی انتخاب کنید یا ]انتخاب اشیا/لغو/تنظیمات[) می‌باشد.

حرف T را که معرف زیر‌مجموعه seTtings است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant ظاهر می‌شود.‌

در ناحیه Type and pattern، بر روی دکمه سه نقطه‌ چین‌ کلیک چپ می کنیم.

کادر محاوره‌ایHatch Pattern Palette ظاهر می‌شود

بر روی منوی Other Predefined کلیک چپ می کنیم.

هاشور AR-B816 را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

سپس بر روی دکمه OK کلیک چپ می‌کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در لیست بازشوی Color (لیست بازشوی سمت چپ که مربوط به رنگ خطوط هاشور می باشد) بر روی مثلث کوچک کنار آن کلیک چپ می کنیم.

رنگ خطوط هاشور به صورت پیش فرض رنگ By Layer (رنگ لایه) می باشد. رنگ Red (قرمز) را انتخاب می کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در لیست بازشوی Color (لیست بازشوی سمت راست که مربوط به رنگ پس زمینه هاشور می باشد) بر روی مثلث کوچک کنار آن کلیک چپ می کنیم.

رنگ پس زمینه هاشور به صورت پیش فرض رنگ None (بی رنگ) می باشد. رنگ Green (سبز) را انتخاب می کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در ناحیه Angle and Scale، در لیست بازشوی Scale، عدد 1.0 را تایپ می‌کنیم.

با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان فاصله خطوط الگوی هاشور را افزایش یا کاهش داد.

بر روی فلش پایین سمت راست (More options) کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant کلیک چپ کنید.

ناحیه های جدیدی همانند زیر به نواحی ما اضافه می شود.

در ناحیه Gap toleranceمقدار Toleranceرا عددی دلخواه بین 2 تا 5000 می دهیم. مثلا 10 واحد

در ناحیه Boundariesبر روی آیکون Pick points کلیک چپ کنید.

کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant از صفحه ‌ترسیم محو می شود.

داخل محدوده نیمه بسته کلیک چپ می کنیم. اعلان زیر ظاهر می شود.

اعلان‌(The hatch boundary is not closed. What do you want to do?) به معنای ‌(مرز هاشور بسته نشده است. چه می خواهید انجام دهید؟) می‌باشد.

بر روی گزینه Continue hatching this area (هاشور زدن این منطقه را ادامه بده) کلیک چپ می کنیم.

محدوده درج هاشور را انتخاب می‌ شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *