Hatch هاشور Island همه در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را رسم کنید سپس با زیر مجموعه Ignore گزینه Island detection فرمان Hatch (هاشور) هاشور را درج نمایید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌L را ‌(40,195) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهL کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Lظاهر گردید. و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه N نسبت به نقطه‌L ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 10 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌L قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌10,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 10 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌I کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف POLرا که معرف فرمان Polygon (چند ظلعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف POLشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Enter number of sides) به معنای (تعداد اضلاع چند‌ضلعی را وارد کنید) می‌باشد.

می‌خواهیم یک پنج ‌ضلعی رسم کنیم. عدد 5 را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify center of polygon or [Edge]) به معنای (مرکز چند‌ضلعی را تعیین کنید یا ]گوشه[) می‌باشد.

مختصات نقطه P را (45,200) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه P کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف I را که معرف زیر‌مجموعه Inscribed in circle می‌باشد را در خط ‌فرمان، تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. ‌در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify radius of circle:) به معنای (شعاع ‌دایره فرضی را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره فرضی را عدد 4 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات ‌نقطه P را‌ (45,200) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه P کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه P متصل می‌گردد. و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify radius of circle) به معنای ‌(شعاع‌ دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره را عدد 1.5 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Hرا که معرف فرمان Hatch (هاشور) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Hشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:) به معنای (نقطه ی داخلی انتخاب کنید یا ]انتخاب اشیا/لغو/تنظیمات[) می‌باشد.

حرف T را که معرف زیر‌مجموعه seTtings است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant ظاهر می‌شود.‌

در ناحیه Type and pattern، بر روی دکمه سه نقطه‌ چین‌ کلیک چپ می کنیم.

کادر محاوره‌ایHatch Pattern Palette ظاهر می‌شود

بر روی منوی Other Predefined کلیک چپ می کنیم.

هاشور AR-HBONE را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

سپس بر روی دکمه OK کلیک چپ می‌کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در لیست بازشوی Color (لیست بازشوی سمت چپ که مربوط به رنگ خطوط هاشور می باشد) بر روی مثلث کوچک کنار آن کلیک چپ می کنیم.

رنگ خطوط هاشور به صورت پیش فرض رنگ By Layer (رنگ لایه) می باشد. رنگ Red (قرمز) را انتخاب می کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در لیست بازشوی Color (لیست بازشوی سمت راست که مربوط به رنگ پس زمینه هاشور می باشد) بر روی مثلث کوچک کنار آن کلیک چپ می کنیم.

رنگ پس زمینه هاشور به صورت پیش فرض رنگ None (بی رنگ) می باشد. رنگ Green (سبز) را انتخاب می کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در ناحیه Angle and Scale، در لیست بازشوی Scale، عدد 1.0 را تایپ می‌کنیم.

با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان فاصله خطوط الگوی هاشور را افزایش یا کاهش داد.

بر روی فلش پایین سمت راست (More options) کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant کلیک چپ کنید.

ناحیه های جدیدی همانند زیر به نواحی ما اضافه می شود.

در ناحیه Islandبر روی گزینه Ignoreکلیک چپ کنید.

در ناحیه Boundariesبر روی آیکون Pick points کلیک چپ کنید.

کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant از صفحه ‌ترسیم محو می شود.

با کلیک چپ داخل خارجی ترین محدوده بسته، محدوده درج هاشور را انتخاب می‌کنیم.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *