Hatch هاشور کپی کردن در اتوکد دوبعدی 2019

مستطیل STUV و مستطیل WXYZ را از روش Rectangle (مستطیل) در حالت معرفی گوشه دوم به روش دکارتی نسبی رسم کنید سپس با کمک گزینه Inherit properties فرمان Hatch (هاشور) هاشور را درج نمایید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌S را ‌(40,120) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهS کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Sظاهر گردید. و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه U نسبت به نقطه‌S ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه S قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌U کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌W را ‌(40,135) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهW کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Iظاهر گردید. و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه Y نسبت به نقطه‌W ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه W قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌Y کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Hرا که معرف فرمان Hatch (هاشور) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Hشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:) به معنای (نقطه ی داخلی انتخاب کنید یا ]انتخاب اشیا/لغو/تنظیمات[) می‌باشد.

حرف T را که معرف زیر‌مجموعه seTtings است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant ظاهر می‌شود.‌

در ناحیه Type and pattern، بر روی دکمه سه نقطه‌ چین‌ کلیک چپ می کنیم.

کادر محاوره‌ایHatch Pattern Palette ظاهر می‌شود

بر روی منوی Other Predefined کلیک چپ می کنیم.

هاشور AR-B816 را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

سپس بر روی دکمه OK کلیک چپ می‌کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در لیست بازشوی Color (لیست بازشوی سمت چپ که مربوط به رنگ خطوط هاشور می باشد) بر روی مثلث کوچک کنار آن کلیک چپ می کنیم.

رنگ خطوط هاشور به صورت پیش فرض رنگ By Layer (رنگ لایه) می باشد. رنگ Red (قرمز) را انتخاب می کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در لیست بازشوی Color (لیست بازشوی سمت راست که مربوط به رنگ پس زمینه هاشور می باشد) بر روی مثلث کوچک کنار آن کلیک چپ می کنیم.

رنگ پس زمینه هاشور به صورت پیش فرض رنگ None (بی رنگ) می باشد. رنگ Green (سبز) را انتخاب می کنیم.

در کادر مربوط به گزینه Swatch، قسمتی از الگوی هاشور انتخابی دیده می‌شود.

در ناحیه Angle and Scale، در لیست بازشوی Scale، عدد 1.0 را تایپ می‌کنیم.

با استفاده از این لیست بازشوی، می‌توان فاصله خطوط الگوی هاشور را افزایش یا کاهش داد.

در ناحیه Boundariesبر روی آیکون Pick points کلیک چپ کنید.

کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant از صفحه ‌ترسیم محو می شود.

با کلیک چپ داخل یکی از دو محدوده بسته، محدوده درج هاشور را انتخاب می‌کنیم.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Hرا که معرف فرمان Hatch (هاشور) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Hشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:) به معنای (نقطه ی داخلی انتخاب کنید یا ]انتخاب اشیا/لغو/تنظیمات[) می‌باشد.

حرف T را که معرف زیر‌مجموعه seTtings است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant ظاهر می‌شود.‌

در ناحیه Options بر روی آیکون Inherit properties کلیک چپ کنید.

کادر محاوره‌ای Hatch and Gradiant از صفحه ‌ترسیم محو می شود.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می شود.

اعلان (Select hatch object:) به معنای (هاشور هدف را انتخاب کنید) می‌باشد.

با کلیک چپ داخل محدوده بسته هاشور خورده، هاشور مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می شود.

اعلان (Pick internal point or [Select objects/Undo/seTtings]:) به معنای (نقطه ی داخلی انتخاب کنید یا ]انتخاب اشیا/لغو/تنظیمات[) می‌باشد.

با کلیک چپ داخل محدوده بسته بدون هاشور، محدوده درج هاشور را انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *