(Inquiry Area (add-subtract در اتوکد دو بعدی 2019

مساحت قسمت هاشور خورده را تعیین کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌N را ‌(10,110) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهN کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Nظاهر گردید و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه P نسبت به نقطه‌N ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌N قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌10,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 10 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌P کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات ‌نقطه R را‌ (15,115) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه R کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه R متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify radius of circle) به معنای ‌(شعاع‌ دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره را عدد 3 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

مکان‌نما را روی نوار منویTools قرار داده و کلیک ‌چپ می‌کنیم. یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها ظاهر می‌شود.

مکان‌نما را روی فرمان Inquiry قرار می‌دهیم تا یک زیرمنوی دیگری که شامل فرمان‌های گزارش‌گیری است ظاهر گردد.

فرمان Area را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify first corner point) به معنای ‌(اولین نقطه گوشه را تعیین کنید) می‌باشد.

برای محاسبه مساحت قسمت هاشور خورده ابتدا مساحت کل را محاسبه سپس مساحت دایره را از آن کم می‌کنیم.

حرف A را که معرف زیر مجموعه Add area است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

جهت انتخاب مستطیل، حرف O را که معرف زیر مجموعه Object است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌ حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Select objects) به معنای ‌(موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی مستطیل NOPQ کلیک چپ می‌کنیم.

در خط فرمان گزارش زیر ظاهر می‌شود.

عبارت ‌(Area = 100.0000) به معنای مساحت مستطیل عدد 100، عبارت ‌(Perimeter = 40.0000) به معنای محیط مستطیل عدد 40 و عبارت ‌(Total area = 100.0000) به معنای مساحت کل عدد 100 می‌باشد. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت انتخاب وجود ندارد کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف S را که معرف زیر مجموعه Subtract area است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

جهت انتخاب دایره، حرف O را که معرف زیر مجموعه Object است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌ حالت مربع انتخاب تبدیل می‌شود.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Select objects) به معنای ‌(موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی دایره کلیک چپ می‌کنیم.

در خط فرمان گزارش زیر ظاهر می‌شود.

عبارت ‌(Area = 28.2743) به معنای مساحت دایره عدد 2743/28، عبارت ‌(Perimeter = 18.8496) به معنای محیط دایره عدد 8496/18 و عبارت ‌(Total area = 71.7257) به معنای مساحت کل عدد 7257/71 می‌باشد. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت انتخاب وجود ندارد کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف X را که معرف زیر مجموعه eXit است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

در خط فرمان گزارش زیر ظاهر می‌شود.

عبارت ‌(Total area = 71.7257) به معنای مساحت کل عدد 7257/71 می‌باشد. در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

حرف X را که معرف زیر مجموعه eXit است را در خط فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *