Array Path در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را توسط فرمان Array به روش Path رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات ‌نقطه G را‌ (20,50) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه G، کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه G متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify radius of circle) به معنای ‌(شعاع‌ دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره را عدد 1 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

مختصات نقطه H را‌ (20و55) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌H نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه ‌55 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه‌20 واحد فاصله دارد.

عدد‌55 (مولفه ‌X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید ‌(حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌(,) درج گردد، حال عدد ‌20 (مولفه‌Y ) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌ H کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌H متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه I نسبت به نقطه‌H به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط یعنی نقطه ‌H قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت 10‌,10@را معرفی می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه 10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 10 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه X تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌10 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌I کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌I متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

از آنجا که نقطه دیگری برای ترسیم نداریم کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف ARرا که معرف فرمان Array می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف ARشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.

دایره به مرکز G را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.

در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 found به معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیرظاهر می‌شود.

با توجه به این‌که موضوع دیگری جهت انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>:) به معنای (روش اجرای فرمان را انتخاب کنید ]ستونی – ردیفی/مسیر/قطبی[) می‌باشد.

در خط ‌فرمان، حروف PA را که معرف روش Path است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter رامی‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Select path curve:) به معنای (مسیر منحنی را انتخاب کنید.) می‌باشد.

‌پاره‌‌خط HI را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیرظاهر می‌شود.

اعلان (Select grip to edit array) به معنای (با کلیک کردن روی گریپس‌ها، مشخصات موضوع را ویرایش کنید) می‌باشد.

سربرگ Array Creation به ریبون‌ها اضافه شد.

روی پاره‌خط ترسیمی یک سری گریپس آبی رنگ ظاهر می‌شود.

با استفاده از زیر‌مجموعهItems، تعداد و فاصله موضوعات کپی را تعیین می‌کنیم. در خط ‌فرمان، حرف I را که معرف زیر‌مجموعه Items است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify the distance between items along path or [Expression] <3>:) به معنای (فاصله‌ی بین موضوعات در طول مسیر تعیین کنید) می‌باشد.

در خط ‌فرمان عدد 3 را به عنوان فاصله‌ی بین موضوعات در طول مسیر تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Maximum items = 5) به معنای (حداکثر تعداد موضوعات جهت کپی عدد 5 است) می‌باشد.

اعلان (Specify number of items or [Fill entire path/Expression] <5>:) به معنای (تعداد موضوعات جهت کپی را تعیین کنید) می‌باشد. در خط ‌فرمان عدد 4 را به عنوان تعداد موضوعات جهت کپی در طول مسیر تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *