Array Polar در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را توسط فرمان Array به روش Polar رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات ‌نقطه E را‌ (20,30) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه E، کلید Enter را می‌فشاریم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه E متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify radius of circle) به معنای ‌(شعاع‌ دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره را عدد 5 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف OSرا که معرف فرمان Osnap (گیره موضوعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف OSشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Drafting Setting ظاهر می‌شود.‌

در زیر منوی Object Snap، دستور Object Snap On را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Quadrant را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Center را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Cرا که معرف فرمان Circle (دایره) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Cشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify center point for circle) به معنای ‌(نقطه‌ مرکز برای دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

برای تعیین مختصات نقطه F از گیره موضوعی Quadrant استفاده می‌کنیم. مکان‌نما به ‌حالت بعلاوه ترسیم را روی نقطه F قرار می‌دهیم تا گیره موضوعی Quadrant ظاهر شود. روی نقطه F کلیک چپ می‌کنیم.

پاره‌خط ‌مجازی خط‌چین به نقطه F متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم و یک دایره متصل به آن قرار دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify radius of circle) به معنای ‌(شعاع‌ دایره را تعیین کنید) می‌باشد.

شعاع ‌دایره را عدد 1 تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف ARرا که معرف فرمان Array می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف ARشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.

دایره به مرکز F را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.

در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 found به معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیرظاهر می‌شود.

با توجه به این‌که موضوع دیگری جهت انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>:) به معنای (روش اجرای فرمان را انتخاب کنید ]ستونی – ردیفی/مسیر/قطبی[) می‌باشد.

در خط ‌فرمان، حروف PO را که معرف روش Polar است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter رامی‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify center point of array) به معنای (نقطه مرکز کپی را تعیین کنید) می‌باشد.

‌نقطه E را به‌عنوان نقطه مرکز کپی در نظر می‌گیریم.

برای معرفی ‌نقطه E از گیره موضوعی Center استفاده می‌کنیم. با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی دایره E علامت گیره موضوعی Center، روی آن ظاهر می‌شود‌ ‌سپس روی نقطه E کلیک چپ می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Select grip to edit array) به معنای (با کلیک کردن روی گریپس‌ها، مشخصات موضوع را ویرایش کنید) می‌باشد.

سربرگ Array Creation به ریبون‌ها اضافه شد.

تعداد 6 عدد دایره به شعاع 1 که یک سری گریپس آبی رنگ روی آن قرار دارد روی دایره E در صفحه‌ ترسیم ظاهر می‌شود.

با استفاده از زیر‌مجموعهItems، تعداد موضوعات کپی را تعیین می‌کنیم. در خط ‌فرمان، حرف I را که معرف زیر‌مجموعه Items است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter number of items in array or [Expression] <6>:) به معنای (تعداد موضوعات کپی را وارد کنید) می‌باشد.

در خط ‌فرمان عدد 9 را به عنوان تعداد آیتم‌ها تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *