Array Rectangular در اتوکد دو بعدی 2019

شکل زیر را توسط فرمان Array به روش Rectangular رسم کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌A را ‌(20,10) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهA کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Aظاهر گردید و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه C نسبت به نقطه‌A ، به اندازه ‌1 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 1 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌A قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌1,1@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌1 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 1 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 1 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌1 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌C کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف ARرا که معرف فرمان Array می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف ARشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید.) می‌باشد.

مستطیل ترسیمی را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.

در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 found به معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود. در خط ‌فرمان اعلان زیرظاهر می‌شود.

با توجه به این‌که موضوع دیگری جهت انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter array type [Rectangular/PAth/POlar] <Rectangular>:) به معنای (روش اجرای فرمان را انتخاب کنید ]ستونی – ردیفی/مسیر/قطبی[) می‌باشد.

در خط ‌فرمان، حرف R را که معرف روش Rectangular است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Select grip to edit array) به معنای (با کلیک کردن روی گریپس‌ها، مشخصات موضوع ماتریس را ویرایش کنید) می‌باشد.

سربرگ Array Creation به ریبون‌ها اضافه شد.

یک موضوع ماتریسی دارای 4 ستون و 3 ردیف که یک سری گریپس آبی رنگ روی آن قرار دارد در صفحه‌ ترسیم ظاهر می‌شود.

با استفاده از زیر‌مجموعه Columns تعداد و فاصله‌‌ی بین ستون‌ها را مشخص می‌کنیم. در خط ‌فرمان، حروف COL را که معرف زیر‌مجموعه Columns است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter the number of columns or [Expression] <4>:) به معنای (تعداد ستون‌ها را مشخص کنید) می‌باشد،

در داخل کادر پیش‌فرض عدد 4 قرار دارد. در خط ‌فرمان عدد 2 را به عنوان تعداد ستون‌ها تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify the distance between columns or [Total/Expression] <1.5>:) به معنای (فاصله‌ی بین ستون‌ها را مشخص کنید) می‌باشد،

در داخل کادر پیش‌فرض عدد 5/1 قرار دارد، در خط ‌فرمان عدد 5 را به عنوان فاصله‌ی بین ستون‌ها تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با استفاده از زیر‌مجموعه Rows تعداد و فاصله‌ی بین ردیف‌ها را مشخص می‌کنیم. در خط ‌فرمان، حرف R را که معرف زیر‌مجموعه Rows است را تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter the number of rows or [Expression] <3>: ) به معنای (تعداد ردیف‌ها را مشخص کنید) می‌باشد.

در داخل کادر پیش‌فرض عدد 3 قرار دارد، در خط ‌فرمان عدد 4 را به عنوان تعداد ردیف‌ها تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify the distance between rows or [Total/Expression] <1.5>:) به معنای (فاصله‌ی بین ردیف‌ها را مشخص کنید) می‌باشد،

در داخل کادر پیش‌فرض عدد 5/1 قرار دارد، در خط ‌فرمان عدد 3 را به عنوان فاصله‌ی بین ردیف‌ها تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با توجه به این‌که بین سطح‌ها فاصله‌ای وجود ندارد کلید Enter را به منزله تائید عدد صفر داخل کادر پیش‌فرض می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *