Chamfer Polyline در اتوکد دو بعدی 2019

مستطیل GHIJ را ترسیم، سپس با استفاده از زیر مجموعه Polyline فرمان Chamfer گوشه های آن را پخ بزنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌G را ‌(10,50) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهG کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Gظاهر گردید و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه I نسبت به نقطه‌G ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌G قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌I کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف CHAرا که معرف فرمان Chamfer می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف CHAشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

عبارت (Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000) به معنای (اندازه‌های برش خط متقاطع اول و دو‌م صفر می‌باشد.) می‌باشد.

اعلان (Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:) به معنای (اولین خط متقاطع را انتخاب کنید یا]بازگشت/ چندخطی/ فاصله/ زاویه/ برش/ روش/ چند بار‌[‌) می‌باشد.

حرف D را که معرف زیر‌مجموعه Distance است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first chamfer distance) به معنای (اولین اندازه برش پخ را تعیین کنید) می‌باشد.

اولین اندازه برش پخ را عدد 2 تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify second chamfer distance) به معنای (دومین اندازه برش پخ را تعیین کنید) می‌باشد.

دومین اندازه برش پخ را عدد 2 تایپ می‌کنیم.‌

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Select first line)به معنای (اولین خط متقاطع را انتخاب کنید) می‌باشد.

چون می‌خواهیم تمامی گوشه‌های مستطیل به‌طور یکسان و با یک بار اجرای فرمان، پخ زده شود از زیر‌مجموعه Polyline استفاده می‌کنیم.

حرف P را که معرف زیر‌مجموعه Polyline است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Select 2D polyline) به معنای (یک چند‌خطی دوبعدی انتخاب کنید) می‌باشد. روی مستطیل ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم.

گزارش (4 lines were chamfered) به معنای (4 خط پخ زده شدند) می‌باشد.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *