Joinکمان در اتوکد دو بعدی 2019

کمان ‌های GH و EI را ترسیم، سپس با استفاده از فرمان Join آنان را بهم متصل کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

در نوار منو روی مثلث کوچک پایین فرمان‌Arc کلیک ‌چپ کرده، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی که شامل روش‌های اجرای فرمان Arc است ظاهر می گردد.

روش Start, Center , Angle را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify start point of arc) به معنای ‌(نقطه ابتدای کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه G را‌ (10,45) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی G کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به G متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify center point of arc) به معنای ‌(نقطه مرکز کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه‌F نسبت به نقطه G،‌ به اندازه 5 واحد در راستای محور 180 درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه G‌ قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه ‌G مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌GF نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها 180 درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌GF دقیقا روی محور 180 ‌درجه منطبق می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 5 واحد، تحت زاویه 180 درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 5 را که به عنوان طول پاره‌خط‌GF است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد 180 را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌GF و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهF کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به F متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify included angle) به معنای ‌(زاویه حاوی کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

زاویه حاوی کمان را‌‌ 45 درجه معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی زاویه حاوی کمان،‌ کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

در نوار منو روی مثلث کوچک پایین فرمان‌Arc کلیک ‌چپ کرده، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی که شامل روش‌های اجرای فرمان Arc است ظاهر می گردد.

روش Start, Center , Angle را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify start point of arc) به معنای ‌(نقطه ابتدای کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه E را‌ (10,35) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی E کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به E متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify center point of arc) به معنای ‌(نقطه مرکز کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه‌F نسبت به نقطه E،‌ به اندازه 5 واحد در راستای محور صفر درجه قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه E‌ قرار می‌دهیم.

جهت قراردادی مثبت چرخش موضوعات، خلاف ‌جهت چرخش عقربه‌های ساعت می‌باشد.

با قرار دادن دستگاه ‌مختصات روی نقطه ‌E مشاهده می‌کنیم، که زاویه پاره‌خط ‌EF نسبت به جهت مثبت محور ‌‌X‌ها صفر درجه می‌باشد. یعنی پاره‌خط ‌EF دقیقا روی محور صفر ‌درجه منطبق می‌باشد.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی 5 واحد، تحت زاویه صفر درجه.

برای درج علامت ‌(@) کلید ‌Shift را پایین نگه ‌داشته‌‌، سپس همزمان کلید ‌@ در صفحه‌ کلید را می‌فشاریم. عدد 5 را که به عنوان طول پاره‌خط‌EF است را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، برای درج علامت‌(<)‌ کلید‌Shift را نگه ‌داشته‌، و همزمان روی کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی ‌(<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ‌(<) ‌درج گردد‌، حال عدد صفر را به عنوان زاویه بین پاره‌خط‌EF و جهت مثبت محور ‌X‌ها تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهF کلید ‌ Enterرا می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به F متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify included angle) به معنای ‌(زاویه حاوی کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

زاویه حاوی کمان را‌‌ 45- درجه معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی زاویه حاوی کمان،‌ کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Jرا که معرف فرمان Join می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Jشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select source object) به معنای (موضوع اصلی را انتخاب کنید)می‌باشد.

اعلان (Select multiple objects to join at once) به معنای (موضوعات چند گانه را انتخاب تا، بلافاصله یک‌ پارچه شوند) می‌باشد.

روی کمان GH به عنوان موضوع اصلی کلیک چپ می‌کنیم تا آن موضوع انتخاب شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

اعلان (Select objects to join) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید تا به یکدیگر متصل شوند.) می‌باشد.

روی پاره‌خط EI کلیک چپ می‌کنیم تا آن موضوع انتخاب شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

چون موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط ‌فرمان گزارشی مانند (2 lines joined into 1 line) به معنای (2 پاره‌خط به یک پاره‌خط تبدیل شدند) ظاهر می‌شود.

از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *