Breakمستطیل در اتوکد دو بعدی 2019

مستطیل ABCD را ترسیم، سپس با استفاده از فرمان Break قسمت EF را برش دهید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌A را ‌(20,10) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهA کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Aظاهر گردید و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه C نسبت به نقطه‌A ، به اندازه ‌10 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌A قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,10@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌10 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 10 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌C کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف OSرا که معرف فرمان Osnap (گیره موضوعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف OSشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Drafting Setting ظاهر می‌شود.‌

در زیر منوی Object Snap، دستور Object Snap On را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Endpoint را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف BRرا که معرف فرمان Break می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف BRشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects 🙂 به معنای (موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

روی ضلع CD مستطیل ترسیمی کلیک چپ می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

برنامه کلیک چپ اول روی ضلع CD مستطیل ترسیمی را به عنوان، نقطه اول برش در نظر‌ گرفته است. در حالی که هدف از کلیک چپ اول، فقط انتخاب موضوع بوده است. حرفF راکه معرف زیر‌مجموعهFirst point است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first break point) به معنای (نقطه اول برش را تعیین کنید) می‌باشد. نقطه E را به عنوان، نقطه اول برش معرفی می‌کنیم. با توجه به این‌ که نقطه E نسبت به نقطه D در راستای X به اندازه 3 واحد و در راستای Y به اندازه صفر واحد فاصله دارد. برای تعیین مختصات نقطه E نسبت به نقطه D از گیره موضوعی From استفاده می‌کنیم. برای تعیین مختصات نقطه D از گیره موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم.

کلید Shift را می‌فشاریم و همزمان در صفحه ترسیم، کلیک راست می‌کنیم یک منوی میانبر ظاهر می‌شود.

گیره موضوعی From را که مشخصه انتخاب نقطه‌ای نسبت به نقطه دیگر است را با کلیک چپ به ‌صورت موقتی انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به ‌حالت بعلاوه ترسیم را روی نقطه D قرار می‌دهیم تا گیره موضوعی Endpoint ظاهر شود. روی نقطه D کلیک چپ می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

در خط فرمان در مقابل اعلان <Offset> تایپ می‌کنیم 0,3@

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify second break point) به معنای (نقطه دوم برش را تعیین کنید) می‌باشد. نقطه F را به عنوان، نقطه دوم برش معرفی می‌کنیم. با توجه به این‌ که نقطه F نسبت به نقطه C در راستای X به اندازه منفی 3 واحد و در راستای Y به اندازه صفر واحد فاصله دارد. برای تعیین مختصات نقطه F نسبت به نقطه C از گیره موضوعی From استفاده می‌کنیم. برای تعیین مختصات نقطه F از گیره موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم که تا این مرحله فعال می‌باشد. کلید Shift را می‌فشاریم و همزمان در صفحه ترسیم، کلیک راست می‌کنیم یک منوی میانبر ظاهر می‌شود.

گیره موضوعی From را که مشخصه انتخاب نقطه‌ای نسبت به نقطه دیگر است را با کلیک چپ به‌صورت موقتی انتخاب می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به ‌حالت بعلاوه ترسیم را روی نقطه C قرار می‌دهیم تا گیره موضوعی Endpoint ظاهر شود. روی نقطه C کلیک چپ می‌کنیم.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

در خط فرمان در مقابل اعلان <Offset> تایپ می‌کنیم 0, 3-@

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مولفان این درس:

یک دیدگاه درباره “Breakمستطیل در اتوکد دو بعدی 2019

  1. بسیار کامل حتی برای کسانیکه هیچ تجربه و سررشته ای از این نرم افزار ندارند. جای هیچ توضیحی خالی نیست
    ممنون واقعا

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *