Lengthen Deltaزاویه در اتوکد دو بعدی 2019

کمان ON را ترسیم، سپس با استفاده از زیر مجموعه Delta فرمان Lengthen به اندازه 90 درجه آن را افزایش طول دهید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان English در نوار وضعیت ویندوز

در نوار منو،روی مثلث کوچک پایین فرمان‌Arc کلیک ‌چپ کرده، یک منوی آبشاری شامل لیستی از فرمان‌ها‌ی ترسیمی که شامل روش‌های اجرای فرمان Arc است ظاهر می گردد.

روش Start, Center ,End را با کلیک چپ انتخاب می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان ‌(Specify start point of arc) به معنای ‌(نقطه ابتدای کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه O را‌ (10,150) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی O کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به O متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify center point of arc) به معنای ‌(نقطه مرکز کمان را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات P را‌ (10,145) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی P، کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط ‌مجازی به P متصل می‌گردد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان ‌(Specify Endpoint of arc) به معنای (نقطه انتهای ‌کمان را تعیین کنید) می باشد.

مختصات نقطه N را ‌(15,145) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌ N، کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف LENرا که معرف فرمان Lengthen می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف LENشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select an object to measure) به معنای (یک موضوع را برای اندازه‌گیری انتخاب کنید) می‌باشد.

در صورتی که بخواهیم، گزارشی از کمان ترسیمی تهیه کنیم، روی آن کلیک چپ می‌کنیم.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

با استفاده از زیر‌مجموعه DElta، می‌توان طول موضوعات ترسیمی را به اندازه دلخواه ‌افزایش و یا کاهش داد، عدد مثبت منجر به افزایش طول و عدد منفی منجر به کاهش طول می‌شود. حروف DE را که معرف زیر‌مجموعه DElta است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

با فشردن کلید Enter، مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter delta length[Angle]:) به معنای (اندازه تغییر طول را وارد کنید (زاویه)) می‌باشد. حرف A را که معرف زیر‌مجموعه Angle است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

با فشردن کلید Enter در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Enter delta angle) به معنای (اندازه تغییر زاویه را وارد کنید) می‌باشد. عدد 90 را به عنوان اندازه تغییر زاویه تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

در صورتی که بخواهیم، موضوع ترسیمی از سمت چپ تغییر طول داشته باشد، در مقابل اعلان فوق روی نیمه سمت چپ کمان (سمت نقطه N) کلیک چپ می‌کنیم. پاره‌‌خط ON به اندازه 90 درجه افزایش طول پیدا کرد.

کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *