Align با اعمال مقیاس در اتوکد دو بعدی 2019

خطوط HI و IJ و مستطیل KLMN را ترسیم، سپس با کمک فرمان مستطیل را بر پاره‌خط ترسیمی با تغییر مقیاس منطبق کنید.

ابتدا با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+N یک فایل جدید باز می‌کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف Lرا که معرف فرمان Line می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف Lشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first point) به معنای (نقطه اول را تعیین کنید) ظاهر می‌شود.

مختصات نقطه H را‌ (10و40) معرفی می‌کنیم، یعنی نقطه‌H نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور ‌X به اندازه ‌40 واحد و نسبت به مبدا‌ مختصات در راستای محور‌Y به اندازه‌10 واحد فاصله دارد.

عدد‌40 (مولفه ‌X) را از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده، سپس برای درج علامت ویرگول‌(,) روی کلید ‌(حرف (واو)) در کیبورد حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌(,) درج گردد، حال عدد ‌10 (مولفه‌Y ) را از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌ H کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به محل نقطه ‌H متصل می‌گردد و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای ‌(نقطه‌ بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه I نسبت به نقطه‌H به اندازه ‌6 واحد در راستای‌ منفی محور ‌X و به اندازه ‌8 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط یعنی نقطه ‌H قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت 8‌,6-@را معرفی می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌6- واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 8 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 6- را به عنوان مولفه X تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌8 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌I کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌I متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

نقطه J نسبت به نقطه‌I به اندازه ‌8 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه ‌6 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط یعنی نقطه ‌I قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت 6‌,8@را معرفی می‌کنیم.

کلید Enter را می‌فشاریم.

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌8 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 6 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 8 را به عنوان مولفه X تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌6 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌J کلید Enter را می‌فشاریم. پاره‌خط‌ مجازی به نقطه ‌J متصل گردیده و در سر دیگر آن مکان‌نمای، به حالت بعلاوه ترسیم قرار دارد.

در خط‌ فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود

اعلان‌(Specify next point or [Undo]:) به معنای (نقطه ‌بعدی را تعیین کنید یا ]لغو[) می‌باشد.

از آنجا که نقطه دیگری برای ترسیم نداریم کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف RECرا که معرف فرمان Rectangle (مستطیل) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف RECشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به‌ حالت بعلاوه ترسیم تبدیل می‌شود، و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Specify first corner point) به معنای (اولین گوشه مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

مختصات نقطه‌K را ‌(10,50) معرفی می‌کنیم.

پس از معرفی نقطهK کلید Enter را می‌فشاریم. گوشه اول مستطیل در محل نقطه Kظاهر گردید و مکان‌نما به گوشه دوم یا بعدی (که بتواند تشکیل یک قطر را بدهد) متصل می‌گردد.

با حرکت دادن مکان‌نما (از طریق حرکت دادن ماوس) در جهت‌های شمال ‌شرق، شمال‌ غرب، جنوب‌ شرق و جنوب ‌غرب صفحه ترسیم، مشاهده می‌شود مستطیل در حالت‌های مختلف قابلیت رسم را دارد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify other corner point) به معنای (گوشه بعدی مستطیل را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه M نسبت به نقطه‌K ، به اندازه ‌3 واحد در راستای‌ مثبت محور ‌X و به اندازه 5 واحد در راستای مثبت محور Y قرار دارد. برای درک بهتر، دستگاه‌ مختصاتی را در نقطه ‌شروع پاره‌خط، یعنی نقطه ‌K قرار می‌دهیم.

در مقابل اعلان فوق عبارت ‌5,3@ را معرفی می‌کنیم

در خط‌ فرمان تایپ می‌کنیم، نسبت به نقطه ‌قبلی در راستای محور ‌X به اندازه ‌3 واحد و در راستای محور ‌Y به اندازه 5 واحد

برای درج علامت (@) کلید‌ Shift را پایین نگه ‌داشته سپس همزمان کلید @ را می‌فشاریم، عدد 3 را به عنوان مولفه محور‌X، از قسمت عددی کیبورد تایپ کرده و برای درج علامت ویرگول ‌(,) روی کلید (حرف (واو)) در کیبورد در حالت تایپ زبان انگلیسی و یا کلیدی که (علامت کوچک‌تر ریاضی (<)) روی آن قرار دارد را می‌فشاریم. تا علامت ویرگول‌ (,) درج گردد، حال عدد ‌5 را به عنوان مولفه‌Y از قسمت عددی کیبورد تایپ می‌کنیم.

پس از معرفی نقطه‌M کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف OSرا که معرف فرمان Osnap (گیره موضوعی) می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ می کنیم.

یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف OSشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

کلید Enter را می‌فشاریم، کادر محاوره‌ای Drafting Setting ظاهر می‌شود.‌

در زیر منوی Object Snap، دستور Object Snap On را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

در ناحیه Object Snap Modes، گیره موضوعی Endpoint را با تیک دار کردن فعال می کنیم.

بر روی دکمه OK کلیک چپ می کنیم.

با اطمینان از خالی بودن خط ‌فرمان

و غیر فعال کردن کلیه آیکون‌های نوار وضعیت

و انتخاب زبان انگلیسی در نوار وضعیت ویندوز

حرف ALرا که معرف فرمان Align (هم سطح کردن)می‌باشد را در خط ‌فرمان در قسمت Type a command تایپ کرده، یک فهرست پیشنهادی شامل لیستی از فرمان‌هایی که با حرف ALشروع می‌شوند، ظاهر می‌گردد.

سپس کلید Enterرا می‌فشاریم. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مکان‌نما به حالت مربع انتخاب تبدیل شده و تا این مرحله، مکان‌نما در صفحه ‌ترسیم آزاد می‌باشد.

اعلان (Select objects:) به معنای (موضوعات را انتخاب کنید) می‌باشد.

مستطیل KLMN ترسیمی را با کلیک چپ کردن انتخاب می‌کنیم.‌

در مقابل اعلان (Select objects:) عبارت 1 found به معنای (یک موضوع پیدا شد یا یک موضوع انتخاب شد) ظاهر می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیرظاهر می‌شود.

با توجه به این‌که موضوع دیگری برای انتخاب وجود ندارد، کلید Enter را می‌فشاریم. مکان‌نما به حالت بعلاوه ترسیم تبدیل شده، و در صفحه‌ ترسیم آزاد می‌باشد.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first source point) به معنای (اولین نقطه روی موضوع اصلی را تعیین کنید) می‌باشد.

گوشه K مستطیل را به عنوان اولین نقطه روی موضوع اصلی در نظر می‌گیریم. برای معرفی گوشه K مستطیل، از گیره‌ موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم.

با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی گوشه K مستطیل، علامت گیره‌ موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود‌ ‌سپس روی آن کلیک چپ می‌کنیم.

نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به گوشه K مستطیل، که به عنوان نقطه اول روی موضوع اصلی معرفی شده است، متصل می‌گردد و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم، تبدیل شده قرار دارد.

پس از تعیین نقطه اول روی موضوع اصلی در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify first destination point) به معنای (اولین نقطه روی موضوع مقصد را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه H را به عنوان اولین نقطه روی موضوع مقصد در نظر می‌گیریم.

با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه H پاره‌خط، علامت گیره‌ موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود‌ ‌سپس روی آن کلیک چپ می‌کنیم.

یک پاره‌خط از گوشه K مستطیل به نقطه H پاره‌خط متصل می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

اعلان (Specify second source point) به معنای (دومین نقطه روی موضوع اصلی را تعیین کنید) می‌باشد.

گوشه N مستطیل را به عنوان دومین نقطه روی موضوع اصلی در نظر می‌گیریم. برای معرفی گوشه N مستطیل، از گیره‌ موضوعی Endpoint استفاده می‌کنیم.

با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی گوشه N مستطیل، علامت گیره‌ موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود‌ ‌سپس روی آن کلیک چپ می‌کنیم.

نقطه ابتدایی پاره‌خط مجازی به گوشه N مستطیل، که به عنوان نقطه دوم روی موضوع اصلی معرفی شده است، متصل می‌گردد و در نقطه انتهایی پاره‌خط مجازی، مکان‌نمایی که به حالت بعلاوه ترسیم، تبدیل شده قرار دارد.

پس از تعیین نقطه دوم روی موضوع اصلی در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

اعلان (Specify second destination point) به معنای (دومین نقطه روی موضوع مقصد را تعیین کنید) می‌باشد.

نقطه I را به عنوان دومین نقطه روی موضوع مقصد در نظر می‌گیریم. با قرار دادن مکان‌نمای به حالت بعلاوه ترسیم روی نقطه I پاره‌خط، علامت گیره‌ موضوعی Endpoint، روی آن ظاهر می‌شود‌ ‌سپس روی آن کلیک چپ می‌کنیم.

یک پاره‌‌خط از گوشه N مستطیل به نقطه I پاره‌خط متصل می‌شود.

در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

اعلان (Specify third source point or <continue>) به معنای (سومین نقطه روی موضوع اصلی را تعیین کنید >ادامه دادن<) می‌باشد.

در موضوعات دوبعدی، معرفی دو نقطه کفایت می‌کند، کلید Enter را می‌فشاریم تا زیر‌مجموعه continue ‌Iجرا گردد. در خط ‌فرمان اعلان زیر ظاهرمی‌شود.

اعلان ((Scale objects based on alignment points? به معنای (موضوعات را بر اساس نقاط معرفی شده، تغییر مقیاس دهد؟) می‌باشد.

در داخل علامت کروشه (‌[ ])، زیر‌مجموعه Yes به معنای (تغییر مقیاس دهد) و زیر‌مجموعه No به معنای (تغییر مقیاس ندهد) می‌باشد. در زیر‌مجموعه Yes، تغییر مقیاس انجام می‌شود. در زیر‌مجموعه Yes ، تغییر مقیاس انجام می‌شود. می‌خواهیم مستطیل ترسیمی، علاوه بر این که به پاره‌خط HIJ منطبق شود، مقیاس آن نیز تغییر کند. حرف Y را که معرف زیرمجموعه Yes است را در خط ‌فرمان تایپ می‌کنیم.

سپس کلید Enter را می‌فشاریم. از فرمان خارج شده و خط ‌فرمان نیز خالی گردد.

با حرکت دادن غلتک وسط ماوس بزرگ‌نمایی و یا کوچک‌نمایی ترسیم را انجام می‌دهیم.

با فشردن کلید تابعیF3 خاصیت Object Snap را غیرفعال می‌کنیم.

در خط فرمان اعلان زیر ظاهر می‌شود.

مولفان این درس:

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *